Centralna Biblioteka Wojskowa
Kalendarium Centralnej Biblioteki Wojskowej
10 II 1917 Utworzenie Biblioteki przy Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Mieściła się przy ul. Mazowieckiej i była dostępna głównie dla pracowników Tymczasowej Rady Stanu oraz oficerów Legionów.
Stan zbiorów (10.02-01.06.1917 r.): 1 778 książek, 28 czasopism, 150 map.
* * *
1 X 1917 Podporządkowanie Biblioteki szefowi Sekcji Naukowej Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu dr. Wacławowi TOKARZOWI.
Stan zbiorów 01.10-25.04. 1918 r.: 3 076 książek, 23 czasopisma, 200 map (nieskatalogowanych).
* * *
18 X 1918 Opracowanie Regulaminu Biblioteki Komisji Wojskowej, który podkreślał, iż Biblioteka „jest biblioteką centralną Wojsk Polskich” oraz Instrukcji dla bibliotekarzy pułkowych – pierwszego projektu sieci bibliotecznej.
* * *
22 XI 1918 Podporządkowanie Biblioteki Oddziałowi VII – Naukowemu Sztabu Generalnego Wojsk Polskich (SG WP).
* * *
14 XII 1918 Podporządkowanie Biblioteki szefowi Instytutu Historyczno-Wojskowego SG WP.
* * *
1918 Wydanie pierwszego numeru poradnika „Bibliotekarz Wojskowy. Poradnik dla prowadzących biblioteki wojskowe”, który zawierał informacje dotyczące gromadzenia, katalogowania, przechowywania i udostępniania zbiorów.
* * *
I 1919 Biblioteka Instytutu Wojskowo-Naukowego przejęła urzędową nazwę Biblioteki Sekcji IV Departamentu Naukowo-Szkolnego SG WP.
* * *
2 V 1919 Nominacja por. dr. Mariana ŁODYŃSKIEGO na dyrektora Biblioteki Instytutu Historyczno-Wojskowego.
* * *
13 VI 1919 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o powołaniu Centralnej Biblioteki Wojskowej jako instytucji samodzielnej i autonomicznej, której zadaniem jest: gromadzenie, przechowywanie i katalogowanie książek z zakresu wojskowości oraz udzielanie fachowej pomocy innym bibliotekom wojskowym.
* * *
VI 1919 Przeniesienie Biblioteki do Pałacu pod Blachą, który był jej siedzibą do kwietnia 1925 r.
Stan zbiorów w czerwcu 1919 r.: 5 654 książki i czasopisma skatalogowane, 2 000 książek nieskatalogowanych.

Na łamach czasopisma „Bellona” ukazała się pierwsza w Polsce instrukcja dla kierowników bibliotek Praktyczne wskazówki dla kierowników bibljotek wojskowych.
* * *
15 XI 1919 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o utworzeniu sieci bibliotecznej, na czele której stała CBW a podlegały jej biblioteki Dowództw Okręgów Generalnych, które miały obowiązek tworzenia na swym terenie bibliotek pułkowych.
* * *
14 II 1920 Rozkaz ministra Spraw Wojskowych nakładający obowiązek na wszelkie władze i instytucje wojskowe przesyłania wydawnictw wojskowych do biblioteki. Pierwsze w Polsce wprowadzenie egzemplarza obowiązkowego dotyczyło: instrukcji, przepisów, regulaminów i podręczników oraz instrukcji tajnych i czasopism.
* * *
VII 1920 Wobec groźby znalezienia się Warszawy pod ostrzałem dział armii sowieckiej, postanowiono najcenniejszy księgozbiór, ok. 30 000 tomów, przewieść do Krakowa.
Księgozbiór pakowano do skrzyń w pośpiechu, dzień i noc, nie spisywano zawartości skrzyń. W ciągu kilkunastu dni dowieziono zbiory do Krakowa i umieszczono w hallu gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, obok skrzyń Biblioteki Ossolińskich ze Lwowa.
* * *
IX 1920 Ewakuowane zbiory z powrotem przewieziono do Warszawy i rozpoczęto ustawianie księgozbioru w magazynie. Pracę zakończono po 4 tygodniach, dzięki pomocy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
* * *
21 XII 1920 Rozkaz ministra Spraw Wojskowych dotyczący „organizacji bibliotek podręcznych”; potwierdzający iż CBW jest główną naukową biblioteką Ministerstwa Spraw Wojskowych, której podlegają wszystkie biblioteki podręczne tworzone w instytucjach wojskowych.
* * *
1920 Utworzenie Biura Bibliograficznego – wyodrębnionej komórki, do której zadań należało gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących wybranych zagadnień historii i sztuki wojennej, ich opracowanie i rozpowszechnianie.
* * *
I 1921 Rozpoczęto wydawanie miesięcznika „Komunikat Bibliograficzny” – jako wkładki, dodatku do miesięcznika „Bellona”. Pierwszy zeszyt ukazał się przy nr 2/1921. „Komunikat” był opracowany przez Biuro Bibliograficzne CBW i obejmował wykaz nowości wydawniczych z dziedziny wojskowości – krajowych i zagranicznych oraz informacje o artykułach, jakie ukazały się w czasopismach naukowo – wojskowych prenumerowanych lub otrzymanych przez CBW. Od rocznika 1922 „Komunikat” zawierał skorowidz w układzie alfabetycznym, odsyłający do zeszytów i stronic. W 1925 r. – podawano wykaz czasopism bieżących znajdujących się w CBW lub tzw. bibliotekach podręcznych władz i instytucji wojskowych W Warszawie.
Od nr 3/1925 r. – zmieniono układ „Komunikatu”, w poszczególnych działach, podawano w jednej grupie druki zwarte, w drugiej artykuły z czasopism. Od nr 3/1925 r. – wprowadzono nową rubrykę „KRONIKʔ, która przynosiła krótkie informacje o CBW i innych bibliotekach wojskowych.
* * *
IV 1921 Ukazała się Polska Bibliografia Wojskowa opracowana przez Kazimierza DASZKIEWICZA i Janusza GĄSIOROWSKIEGO. Obejmowała ona druki wojskowe i dotyczące wojska, polskie i polonica zagraniczne oraz wybór artykułów z czasopism wojskowych i innych czasopism na tematy wojskowe. Część 1, t. 1 – zawierała pozycje wydawnicze z dziedziny nauk wojskowych za lata 1905-1920. Część 1, t. 2 – ukazał się w lutym 1923 r. i obejmował bibliografię historii wojen i wojskowości polskiej wraz z naukami pomocniczymi od czasów najdawniejszych do roku 1904. W Bibliografii zastosowano układ chronologiczny wg dat wydania druków, a w obrębie okresów chronologicznych układ alfabetyczny. Jednocześnie, z myślą o kontynuacji wydawnictwa, rozpoczęto gromadzenie materiałów i rozbudowywanie kartoteki „Materiały do polskiej bibliografii wojskowej” .
* * *
1921 Wydawnictwo „Organizacja bibljotek wojskowych w świetle rozkazów M.S.Wojsk”, było pierwszym z serii „Wydawnictwa Centralnej Biblioteki Wojskowej”.
* * *
31 I 1922 Podporządkowanie CBW szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego.
* * *
14 III 1922 Wydział Archiwów Państwowych przekazał CBW w charakterze wieczystego depozytu Polskie Archiwum Wojenne. Archiwum powstało w 1914 r. z inicjatywy prof. Władysława SEMKOWICZA i dr Stefana VRTEL-WIERCZYŃSKIEGO i obejmowało materiały dotyczące udziału Polaków w I wojnie światowej. Zbiór obejmował: 444 rękopisy, 4 203 tomy czasopism, 84 507 wycinków prasowych, 29 998 odezw i afiszów, 7 073 broszury, mapy, pocztówki, klisze.
* * *
1923 Rozpoczęto wydawanie „Wojskowych Wiadomości Bibliograficznych” – kwartalnika, będącego dodatkiem do „Przeglądu Wojskowego”, spełniającego funkcje bibliografii adnotowanej, dotyczącej głównie piśmiennictwa zagranicznego. „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” wychodziły do I kwartału 1933 r.
* * *
1924 Utworzono Oddział Bibliograficzny, którego zadaniem było przygotowywanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych dla władz wojskowych i cywilnych.

Rozpoczęto prace nad centralnymi katalogami militariów w archiwach i bibliotekach warszawskich: druków zwartych, rękopisów, czasopism naukowych.

„Komunikat Bibliograficzny” od nr 12 z 1924 r. staje się samodzielnym periodykiem wydawanym przez Wojskowy Instytut Wydawniczy.

Ukazało się drukiem pierwsze Sprawozdanie z działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej – jako dodatek do „Bellony”, oraz opublikowane w „Sprawozdaniu z czynności za lata 1918-1924”. [Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1925, s. 44-52]. Sprawozdanie za rok 1925 ukazało się w „Przeglądzie Bibliograficznym” 1926, nr 2; Sprawozdanie... za rok 1926 ukazało się jako maszynopis powielony, poprzedzony streszczeniem w języku francuskim. Dalsze zeszyty ukazywały się w formie jednolitych druków do roku 1932. Późniejsze nie były publikowane.
Stan zbiorów: 42 051 skatalogowanych dzieł i czasopism, 50 000 nieskatalogowanych.
* * *
6-27 IV 1925 Przeprowadzka CBW z lokalu w Pałacu pod Blachą do nowego lokalu w gmachu Sądów Wojskowych przy Placu Saskim Nr 5. Biblioteka otrzymała część pomieszczeń na parterze i I piętrze. W tym czasie stan zbiorów wynosił ok. 120 000 tomów.
Lokal ten był jednak niewystarczający dla zbiorów biblioteki, dlatego też część zbiorów nieskatalogowanych musiała pozostać w Pałacu pod Blachą, a materiały Polskiego Archiwum Wojennego – w lokalu Archiwum Akt Nowych przy ulicy Długiej 13.
* * *
X 1925 Dzięki interwencji i poparciu przewodniczącego Delegacji Polskiej w Komisji Rewindykacyjnej i Specjalnej w Moskwie dr. Edwarda KUNTZEGO, CBW otrzymała 121 worków (ok. 10 000 tomów) z książkami zabranymi w czasie I wojny światowej przez wojska rosyjskie z Małopolski.
* * *
21 VIII 1926 Dyrektor ppłk dr Marian ŁODYŃSKI przedstawił Szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego projekt organizacji bibliotek wojskowych, według którego CBW, jako instytucja centralna, miała podlegać , służbowo Ministrowi Spraw Wojskowych. Do jej zadań miał należeć m.in. nadzór nad wszystkimi bibliotekami wojskowymi.
Stan zbiorów: ogółem 150 000 tomów; 64 264 skatalogowanych książek i czasopism, 2 395 map i 56 rękopisów.
* * *
XII 1926 Między CBW i Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zawarto porozumienie na mocy, którego zbiory rapperswilskie, stanowiące własność Biblioteki Narodowej, miały być zdeponowane w CBW. Dyrektor CBW już w 1924 r. podjął zabiegi o powierzenie zbiorów Bibliotece.Początkowe starania natrafiły na trudności – brak lokalu, jednakże dzięki osobistemu poparciu gen. Juliana STACHIEWICZA dały pozytywny rezultat.
* * *
1926 Rozpoczęto pracę nad „katalogiem dawnych polskich bibliotek wojskowych” Była to próba rekonstrukcji i rejestracji stanu posiadania bibliotek wojskowych sprzed 1831 r.

CBW oddano w depozyt akta dotyczące dziejów powstania wielkopolskiego w 1848 r. oraz powstania styczniowego i udziału w nim Wielkopolski.

Utworzono Biuro Informacyjne, które bezpłatnie dostarczało każdemu zainteresowanemu wskazówek w zakresie literatury, dotyczącej różnych zagadnień wojskowych. Na ręce dowódców wszystkich jednostek wojskowych – do pułków włącznie, rozesłano zawiadomienia o utworzeniu Biura, wyjaśniające na jakich zasadach mogą z niego korzystać oficerowie na prowincji.
* * *
19 III 1927 Minister Spraw Wojskowych marszałek Józef PIŁSUDSKI i minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Gustaw DOBRUCKI – podpisali „Akt porozumienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego co do warunków tymczasowego przekazania CBW Zbiorów Rapperswilskich”.
Zbiór gromadzony w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu, założonym przez Władysława PLATERA w 1870 r., obejmował w dniu 1 I 1927 r.: 91 482 druki; 27 092 rękopisy; 22 735 ryciny; 1 433 mapy; 9 690 fotografie; 1 147 dokumentów zbiorów muzycznych.
* * *
18 VII 1927 Biblioteka otrzymała lokal w gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, siedzibie dawnej Szkoły Podchorążych przy Alejach Ujazdowskich 1/3.
* * *
1 X 1927 Przeniesienie CBW do nowego lokalu przy Alejach Ujazdowskich nr 1 (gmach byłej Szkoły Podchorążych). Nowy lokal obejmuje parter lewego skrzydła gmachu oraz I piętro południowego pawilonu. Magazyny książek znajdują się na parterze, skąd książki przesyłane są windą do wypożyczalni na I piętrze. Na I piętrze znajdują się też: Gabinet Dyrektora, Kancelaria, Oddział Bibliograficzny, Oddział Polskiego Archiwum Wojennego, Czytelnia Gazet, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Rękopisów, Oddział Konserwacyjny, Oddział Map, Magazyny Rękopisów. Powierzchnia lokalu wynosi 11 889 m², jest on ogrzewany centralnie. Przeniesienie i ustawienie zbiorów CBW trwało od 18 VII do 1 X
* * *
15 X 1927 Do Warszawy przybył ze Szwajcarii transport Zbiorów Rapperswilskich. Pakowanie zbiorów trwało od 1 VII do 15 IX 1927 r. Pracę tę wykonywał dr Adam LEWAK wraz z kpt. KALEŃSKIM i kilkoma pomocnikami. Następnie paczki załadowano do 8 wagonów, 15 tonowych.
Transport został przywieziony do lokalu biblioteki, gdzie pracownicy przystąpili do rozpakowania paczek, poczynając od rękopisów i sztychów.
* * *
29 XI 1927 Podporządkowanie Centralnej Biblioteki Wojskowej bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego, a pod względem administracyjno-zaopatrzeniowym Dowództwu Okręgu Korpusu Nr 1.

W nowym lokalu biblioteki, odbyły się uroczystości związane z 10-leciem istnienia CBW. Na program uroczystości złożyły się: referat Dyrektora Biblioteki ppłk dr Mariana ŁODYŃSKIEGO „Pierwsze dziesięciolecie istnienia CBW”, przemówienie Stefana Dembego, Naczelnika Wydziału Bibliotek przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, referat kustosza dr Adama Lewaka pt. „Archiwalne i biblioteczne zbiory rapperswilskie” oraz wystąpienie prof. Władysława Semkowicza, dotyczące sprawy tzw. Polskiego Archiwum Wojennego przekazanego CBW w charakterze wieczystego depozytu.
* * *
1 XII 1927 Zbiory rapperswilskie zostały udostępnione naukowcom. Przekazane jako depozyt CBW, stanowią odrębną całość. Posiadają odrębne inwentarze, katalogi druków, rękopisów, sztychów, map i nut, odrębnie prowadzona jest statystyka biblioteczna.
* * *
14 II 1928 Pod przewodnictwem dyrektora CBW ppłk dr Mariana ŁODYŃSKIEGO, w lokalu biblioteki odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie budowy gmachu Biblioteki Narodowej. Projekt gmachu przedstawił Naczelnik Wydziału Bibliotek Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Stefan Demby.
* * *
24 III 1928 Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych ze zbiorów CBW wydzielono podręczny księgozbiór dla oficerskiej Szkoły Sanitarnej i utworzono samodzielną bibliotekę pod nazwą : Biblioteka Oficerskiej Szkoły Sanitarnej.
* * *
31 III 1928 Stan zbiorów: 163 172 tomy ogółem, w tym: 77 863 skatalogowanych i zinwentaryzowanych dzieł i czasopism; 2 438 map; 285 nieskatalogowanych rękopisów i ok. 82 586 niezinwentaryzowanych; 38 534 dzieła księgozbioru bibliotek podręcznych. Księgozbiór rapperswilski: 53 886 tomów druków, 2 514 tomów rękopisów; 2 814 arkuszy map; 148 atlasy; 12 315 sztychów; 9 661 fotografii, 2 809 nut.
* * *
21 IV 1928 W lokalu CBW odbyła się konferencja dyrektorów głównych bibliotek naukowych, zwołana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie redakcji statutu przyszłej Biblioteki Narodowej oraz organizacji i zadań Instytutu Bibliograficznego mającego powstać przy Bibliotece Narodowej.
* * *
22 IV 1928 Dyrektor CBW ppłk dr Marian ŁODYŃSKI uczestniczył w dorocznym zgromadzeniu Rady Związku Bibliotekarzy Polskich.
* * *
17-18 V 1928 We Lwowie odbył się I Polski Zjazd Bibliotekarzy, którego prezesem został dyrektor CBW ppłk dr Marian ŁODYŃSKI.
* * *
1928 Na mocy traktatu ryskiego, a także dzięki życzliwości Delegacji Polskiej Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie, odzyskano i włączono do zbiorów CBW część polskiego księgozbioru wojskowego, który od 1831 roku wchodził w skład Biblioteki Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska. Został on następnie włączony do biblioteki Sztabu Generalnego Armii Czynnej w Warszawie, w roku 1915 wywieziony przez Rosjan do Moskwy i Tuły.
* * *
31 III 1929 Stan zbiorów CBW wraz z Polskim Archiwum Wojennym wynosił:
197 585 druków i czasopism ogółem, w tym: 84 985 skatalogowanych i zinwentaryzowanych dzieł i czasopism; 2 544 map; 500 rękopisów; 27 896 odezw, afiszy, ulotek; 63 609 wycinki prasowe. Zbiory Rapperswilskie: 24 630 dzieł skatalogowanych; 37 194 dzieł nieskatalogowanych; 2 500 rękopisów; 2 235 map; 13 000 sztychów; 9 661 fotografii.
* * *
15 V 1929 Na powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu Wydział Bibliotek Ministerstwa Spraw Wojskowych zorganizował wystawę obrazującą dorobek bibliotekarstwa wojskowego, w której uczestniczyła CBW prezentując swoje wydawnictwa, wzory formularzy, druków, ekslibrisów, kart katalogowych oraz fotografie pomieszczeń biblioteki.
* * *
15-30 VI 1929 Na Międzynarodowym Zjeździe Bibliotekarzy i Bibliografów w Rzymie, poświęconym m.in. bibliotekom wojskowym zaprezentowano, na wystawie fotograficznej, fotografie pracowni i pomieszczeń dla czytelników w CBW, czytelnię Zbiorów Rapperswilskich i Polskiego Archiwum Wojennego.
* * *
1929 Oddział Bibliograficzny CBW rozpoczął opracowywanie „Przeglądu Literatury Historyczno – Wojskowej” jako dodatku do „Przeglądu Historyczno – Wojskowego”. Wydawnictwo dokumentowało literaturę historyczno – wojskową polską i o Polsce, wydaną po 1912 roku, a dotyczącą czasów najdawniejszych aż do roku 1865; literaturę zagraniczną – wydaną po roku 1927, dotyczącą czasów najdawniejszych aż do 1914 roku. Ukazywał się do 1938 roku.

Rozpoczęto wydawanie miesięcznika „Nowości Biblioteczne” – jako dodatku do dziennika „Polska Zbrojna”.„Nowości” docierały do wszystkich środowisk wojskowych, miały być szeroką i bezpośrednią promocją Biblioteki. Podając obok opisu bibliograficznego sygnaturę CBW zachęcały do korzystania z Jej zbiorów. Ukazywały się do 1938 roku.

Zbiory Rapperswilskie powiększyły się o Archiwum Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, przekazane przez Dyrekcję Zbiorów Państwowych.
Jako odrębny depozyt Biblioteki Narodowej wpłynęło do zbiorów CBW Archiwum Biblioteki Batignolskiej – ok. 500 pak rękopisów, będących świadectwem historii polskiej emigracji z lat 1832 – 1870. Rękopisy połączono ze zbiorami rękopisów Biblioteki Rapperswilskiej.

Rozpoczęto pracę nad drukowanym katalogiem zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej Katalog ma objąć druki zwarte i artykuły z czasopism, wszystkie jakie posiada biblioteka a prace przewidziano na ok. 2 lata.

Ukazał się „Podręcznik bibliotekarski dla kierowników bibliotek wojskowych”, opracowany przez Mariana Łodyńskiego, Jana Niezgodę i Wiktora Kochanowskiego. Podręcznik w pierwszej części omawiał organizację bibliotek wojskowych w Polsce, ich charakter i zadania, w drugiej – dawał praktyczne wskazówki dotyczące doboru personelu, omawiał lokal biblioteczny, zamieszczał wskazówki w zakresie katalogowania, udostępniania zbiorów.
* * *
1930 Centralna Biblioteka Wojskowa poczyniła starania mające na celu odzyskanie zbiorów po dawnych polskich bibliotekach wojskowych. Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego i za zgodą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego odzyskano księgozbiór byłej Biblioteki Szkoły Aplikacyjnej z czasów Królestwa Kongresowego. Ponadto zwrócono się z prośbą do Archiwum Akt Dawnych o zwrot zbiorów kartograficznych pochodzących z Biblioteki Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska z roku 1831.

Wydano „Instrukcję dla porządkowania druków ulotnych Polskiego Archiwum Wojennego”. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo – Wydawniczy. 1930, Wydawnictwa Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Stan zbiorów wraz z depozytami: 280 486 tomów druków; 3 855 tomów rękopisów; 4 758 map; 283atlasy; 9 172sztychów; 3 148 ilustracji drukowanych; 9 355 fotografii; 2 808 nut; 28 500 druków ulotnych; 62 829 wycinków.
* * *
25 VI 1931 CBW gościła Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego MOŚCICKIEGO, który przybył do biblioteki na własną prośbę, w celu zapoznania się z jej organizacją i pracą. Kierownicy działów referowali pracę podległych im komórek. Szczególną uwagę Prezydenta zwróciły prace bibliograficzno-wydawnicze, prace Oddziału Katalogowego, zbiory Polskiego Archiwum Wojennego.
* * *
1931 Stan zbiorów wraz z depozytami, zbiorami Polskiego Archiwum Wojennego i Zbiorem Rapperswilskim: 300 550 tomów druków; 3 660 tomów rękopisów; 3 938 map; 231 atlasów; 9 184 sztychy; 3 148 ilustracji drukowanych; 9 004 fotografie; 2 808 nut; 29 468 druków ulotnych; 62 925 wycinków.
* * *
3 XI 1932 Podporządkowanie Centralnej Biblioteki Wojskowej Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych.
* * *
XII 1932 Stan zbiorów wraz z depozytami: Biblioteką Rapperswilską, Polskim Archiwum Wojennym i bibliotekami podręcznymi: 310 899 druków; 4 010 rękopisów; 4 228 map; 228 atlasów; 9 122 sztychy; 9.236 fotografii; 2 808 nut; – 29 468 odezw; 78 925 wycinków; 75 fotografii, 7 albumów.
* * *
9 I 1933 Z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, odbyła się I konferencja przedstawicieli ośrodków informacji, w której udział wzięli bibliotekarze z CBW. Celem konferencji była rejestracja istniejących w kraju ośrodków informacji, wzajemne poznawanie się, zapoczątkowanie planowej polityki informacyjnej.
* * *
II 1933 Biblioteka otrzymała od Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych dokumenty – Komisji Kwalifikacyjnej Weteranów Powstań Narodowych 1831, 1848, 1864. Dokumenty podzielone są na cztery grupy: Archiwum Kancelarii – obejmujące spisy weteranów, korespondencję, Archiwum Komisji Odznaczeń Weteranów; Teki życiorysowe – 4 013 weteranów uznanych przez Komisję Kwalifikacyjną, Teki życiorysowe – 3 500 osób nieuznanych za weteranów.
* * *
III 1933 Obowiązki dyrektora CBW objął mjr dr Jan NIEZGODA.
* * *
1933 Ukazał się katalog rękopisów batignolskich pt. „Zbiory Batignolskie i Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie”, jako III tom „Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej
* * *
26 III 1934 Podporządkowanie biblioteki, ponownie, Szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego.
* * *
27 V 1935 Rada Związku Bibliotekarzy Polskich zwołała w gmachu biblioteki nadzwyczajne posiedzenie dla uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebrani postanowili „złożyć hołd zwłokom Marszałka w Belwederze”, wysłali pismo kondolencyjne do Pani Marszałkowej Piłsudskiej; polecili wszystkim Kołom Związku zorganizowanie specjalnych posiedzeń, poświęconych uczczeniu pamięci Marszałka.
* * *
31 V-2 VI 1936 Dyrektor Biblioteki mjr dr Jan NIEZGODA, uczestniczył w IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.
* * *
1 IV 1936 Ukazał się rozkaz ministra Spraw Wojskowych zatwierdzający Statut Centralnej Biblioteki Wojskowej, która jest instytucją centralną, bezpośrednio podlegającą Szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego.
* * *
1936 Reorganizacja sieci bibliotek wojskowych. Utworzenie Referatu Bibliotek Wojskowych przy Wojskowym Instytucie Naukowo-Oświatowym, który przejął od CBW funkcje kierownicze w stosunku do bibliotek okręgowych i pułkowych.
* * *
1 IV 1938 Stan zbiorów: 501 355 woluminów ogółem, w tym: 353 490 druki; 4 104 rękopisy; 17 745 map; 370 atlasów; 11 522 sztychy; 9 437 fotografii; 2 811 nut; 22 468 odezw; 7 albumów; 78 925 wycinków; 3 taśmy film.; 23 klisze druk.
* * *
1-20 IX 1939 W ratowaniu zbiorów biblioteki, początkowo, brali udział wszyscy pracownicy. Ale gdy od 7 IX wzmogły się naloty i ostrzeliwanie przez artylerię i zabrakło komunikacji, w bibliotece pozostali: zastępca dyrektora CBW – kustosz Wiktor KOCHANOWSKI, kustosz Stanisław KOCZOROWSKI i jego brat Zygmunt pracujący ochotniczo, przychodziła pracownica zbioru rękopisów pani Irmina ŚLIWIŃSKA.
Łącznie zapakowano 205 skrzyń, z tego 54 przewieziono do Fortu Legionów na Żoliborzu, resztę zaś umieszczono w podziemnym magazynie Biblioteki Publicznej na ul. Koszykowej 26.
* * *
24-27 IX 1939 Pożar biblioteki. Niemieckie naloty na Warszawę spowodowały pożar gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, w którym mieściła się biblioteka.
Wielkie męstwo, hart ducha i odwaga kustosza Wiktora KOCHANOWSKIEGO, który nie opuścił biblioteki by czuwać nad jej bezpieczeństwem, ratował wraz z dwoma woźnymi i współpracownicą CBW panią Ireną BISKUPSKĄ, to co się dało, wyrzucając książki przez okno, następnie zbierając i przewożąc do gmachu Biblioteki Publicznej na ul. Koszykowej. Uratowano z płomieni ok. 3 000 książek ze zbiorów rapperswilskich i ok. 8 000 tomów z CBW.
* * *
1941 Zarządzenie niemieckiego komisarycznego kierownika bibliotek w okręgu warszawskim dr Wilhelma WITTE nakazujące zwiezienie rękopisów ze wszystkich bibliotek warszawskich do gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich na Okólniku. Przewiezione zostały również m.in. rękopisy rapperswilskie i rękopisy batignolskie, ze zbiorów CBW.
* * *
29 VI 1943 Powierzenie Marianowi ŁODYŃSKIEMU ps. „Tadeusz”, przez Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Stefana ROWECKIEGO „Grota”, przygotowań do „odbudowy Centralnej Biblioteki Wojskowej wraz ze wszystkimi bibliotekami DOK”. Z tą myślą Marian ŁODYŃSKI opracował w 1944 r. w maszynopisie „Podręcznik bibliotekarski polskiego bibliotekarza wojskowego”.
* * *
16 IX 1944 Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało Rozkaz Nr 27 o wznowieniu działalności Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Łodzi, którego Wydział Odbudowy Dorobku Kultury Wojskowej miały przystąpić „do odbudowy (...) Centralnej Biblioteki Wojskowej i bibliotekarstwa wojskowego...
* * *
X 1944 Działania powstańcze nie spowodowały zniszczeń zbiorów bibliotecznych Warszawy, nie spłonęła ani jedna biblioteka.
W X 1944 r. hitlerowcy spalili Bibliotekę Krasińskich gdzie m.in. były zbiory CBW. Trudno palące się pergaminy, rękopisy, stare druki zostały przez niemieckie oddziały podpalaczy oblane płynem i doszczętnie zniszczone.
* * *
4 XI-17 XII 1944 Wywożenie przez Niemców ocalałych zbiorów z bibliotek warszawskich, w tym zbiorów CBW: m.in. inwentarzy, druków rapperswilskich i druków batignolskich, katalogów: czasopism emigracyjnych i czasopism CBW, kartoteki „Militaria rękopiśmienne archiwów i bibliotek polskich”. Rabowane zbiory wywożono do Görbitsch koło Frankfurtu nad Odrą,, Adelina (Adelsdorf) na Dolnym Śląsku, Heeresarchiv w Oliwie.
W celu ratowania zbiorów władze podziemnego państwa polskiego zorganizowały akcję zabezpieczania zbiorów bibliotek warszawskich, którą kierował Stanisław LORENZ, a uczestnikiem był m.in. były dyrektor CBW – Marian ŁODYŃSKI. Akcja ta nazwana „akcją pruszkowską”, gdyż udało się nakłonić Niemców do wywiezienia zbiorów do warsztatów kolejowych w Pruszkowie, pozwoliła organizatorom akcji uratować wiele bezcennych pozycji m.in. poprzez zamurowanie ich w piwnicach bibliotek warszawskich.
* * *
22 XI 1944 Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało Rozkaz Nr 120, w którym „(...) rozkazuje zabezpieczyć wszystkie cenne materiały naukowe...mapy, cenne podręczniki i książki naukowe, regulaminy i podręczniki wojskowe (...) napotkane w terenie w czasie akcji”.
* * *
18 V 1945 Powstaje pierwszy powojenny projekt Statutu Centralnej Biblioteki Wojskowej, który zakłada bezpośrednią podległość Szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Zgodnie z tym statutem CBW miała być „instytucją centralną i służyć całej sile zbrojnej państwa, jako czynnik nauki i kształcenia...”. Projekt, prawdopodobnie opracowany przez mjr. Tadeusza MAKOWSKIEGO nie został zatwierdzony.
* * *
12 VI 1945 Nominację na stanowisko dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej otrzymuje mjr Tadeusz MAKOWSKI, z bezpośrednią podległością szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Łodzi.
* * *
16 VI 1945 Początek prac organizacyjnych dyrektora mjr. Tadeusza MAKOWSKIEGO.
Zgodnie z zapisem kronikarskim stan zbiorów oceniono następująco: „właściwie prawie całkowity ich brak – część niewielka dawnych zbiorów w składzie Podręcznej Biblioteki W.J.N.W., pozostały jedynie dublety oraz stare regulaminy niemieckie, dekomplety itp. (…) Biblioteka nie posiada ani lokalu ani sprzętu.
* * *
25 VI 1945 Dyrektor, mjr Tadeusz MAKOWSKI przedstawia Szefowi Wojskowego Instytutu Naukowo – Wydawniczego projekt tymczasowej obsady personalnej, program pracy oraz projekt preliminarza budżetowego na najbliższe dwa miesiące.
* * *
3 VII 1945 Wskutek starań dyrektora o lokal dla CBW, dyrektor Muzeum Wojska mjr Zbigniew SZACHERSKI wyraził zgodę na umieszczenie zbiorów Biblioteki w gmachu Muzeum Wojska w Alei 3 Maja 13 (Al. Jerozolimskie) w trzech dużych pokojach.
* * *
6 VII 1945 Przejęcie z biblioteki Muzeum Wojska części dubletów, w tym: 1 557 woluminów, przechowywanych przez nią zbiorów Biblioteki Belwederskiej Marszałka Józefa Piłsudskiego – 602 woluminy oraz zbiorów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych – 129 woluminów.
* * *
6 VIII 1945 Pozyskano z Łodzi kilkunastu pak książek pochodzących z Archiwum Wojskowego w Oliwie (podczas wojny filii Centralnego Archiwum Wojskowego Rzeszy w Poczdamie) oraz 24 worków książek z Biblioteki Narodowej ze zbiorów dawnej CBW. Wpisano do Księgi Inwentarzowej Biblioteki pierwszą pozycję: Wojciecha Chrzanowskiego „Przepis musztry dla piechoty, wyd. 1, Paryż 1845 – ze zbiorów przedwojennej Biblioteki.
* * *
8 VIII 1945 Początek porządkowania zbiorów. „Pani Anna KOTARSKA książki ustawia na 8 stołach, segregując je według pochodzenia, oddzielając książki od broszur. Ustawia się książki według formatu (...)”. jednocześnie podjęto katalogowanie zbiorów: dla każdej książki wypisywano „kartę książki” i dwie karty katalogowe, jedną do katalogu alfabetycznego, drugą do działowego.
* * *
5 IX 1945 Wskutek pęknięcia rury – zalaniu ulega część księgozbioru.
* * *
7 IX 1945 Zostaje przyjęty tymczasowy „Statut Centralnej Biblioteki Wojskowej”, zatwierdzony 25 IX 1945 roku przez ppłk. Ignacego PŁAŻEWSKIEGO szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Zgodnie ze statutem biblioteka zostaje instytucją naukową, bezpośrednio podległą szefowi WINW odpowiedzialną za rozwój i organizację naukowego bibliotekarstwa wojskowego na terenie całego państwa.
* * *
14 IX 1945 Zatwierdzenie przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego etatu Centralnej Biblioteki Wojskowej o stanie osobowym: 1 wojskowy, 17 kontraktowych w ramach Etatu Nr 30/ 22 Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego.
* * *
15-21 X 1945 Starania o lokal dla Biblioteki w Zarządzie Kwaterunku Wojskowego przy ul. Litewskiej 3, u kwatermistrza Sztabu Głównego w Al. Szucha 14 i w zarządzie Budowlano-Kwaterunkowym i Eksploatacyjnym Dowództwa Okręgu Wojskowego, ul. Litewska 10 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
* * *
13 X 1945 W nowo przyjętym Statucie Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, dyrektorowi CBW podporządkowano wszystkie biblioteki wojskowe.
* * *
21 XI 1945 Dyrektor, mjr Tadeusz MAKOWSKI i pani Katarzyna ŁAPIŃSKA występują o lokal dla biblioteki do III-go wiceministra Obrony Narodowej gen. Piotra JAROSZEWICZA.
* * *
4 XII 1945 Mimo wstępnej zgody na lokal dla Biblioteki przy ulicy Koszykowej 82, sprawę przeniesienia zakwestionował szef Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, w związku z tym podjęto dalsze starania o przydział pomieszczeń Bibliotece.
* * *
17 XII 1945 Biblioteka otrzymuje wreszcie tymczasowy lokal trzypokojowy w bloku mieszkalnym przy ul. Targowej 81 m 59, nadzorowanym przez radziecką jednostkę wojskową.
* * *
2 I 1946 Dzięki przydziałowi samochodu rozpoczęto przewóz książek z gmachu Muzeum Wojska na ul. Targową. Jednak w nowym miejscu nie rozpoczęto żadnej pracy, z braku warunków.
* * *
4 III 1946 Odmowa przyjęcia przez Bibliotekę wyznaczonego nowego pomieszczenia przy ulicy Nowowiejskiej w bloku „c” na 4 piętrze z powodu nieprzydatności.
* * *
20 III 1946 Kolejna zapowiedź nowej lokalizacji Biblioteki przy ulicy Królewskiej Nr 1 (Plac Zwycięstwa) w gmachu b. Sądu Wojskowego, lecz dopiero po remoncie, którego ukończenie przewidziano na koniec roku.
* * *
30 VI 1946 Biblioteka zostaje podporządkowana Szefowi Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego.
* * *
11 VII 1946 Ukazuje się Rozkaz Organizacyjny Nr 0107/Org Naczelnego Dowództwa WP w sprawie sformowania Centralnej Biblioteki Wojskowej wg etatu Nr 30/41 o stanie osobowym: 5 wojskowych i 23 kontraktowych
* * *
3 IX 1946 Biblioteka otrzymuje lokal w gmachu Wojskowego Instytutu Geograficznego przy Alejach Jerozolimskich Nr 91. W czterech pokojach urządzono: magazyny (380 m²), czytelnię (90 m²) – dla 30 czytelników, kancelarię i gabinet dyrektora. W Kronice CBW odnotowano w związku z tym, że „(...) nastrój poprawił się wybitnie (...)”.
* * *
26 XI 1946 Z Archiwum Wojskowego w Oliwie dotarło ok. 12 000 książek.
* * *
31 I 1947 Stan księgozbioru oceniono na 44 900 woluminów, w tym 200 tytułów czasopism. Celem uzupełniania zbiorów najnowszymi wydawnictwami zwrócono się do 36 firm wydawniczych o nadsyłanie egzemplarzy okazowych.
* * *
7 III 1947 Zostaje wydany rozkaz Ministra Obrony Narodowej w sprawie odbudowy bibliotekarstwa wojskowego oraz charakteru i zadań CBW, zgodnie z którym „instytucją nadrzędną w Bibliotekarstwie Wojskowym jest Centralna Biblioteka Wojskowa. CBW podlegają wszystkie biblioteki wojskowe w kraju”.
Za najpilniejsze uznano: odbudowę bibliotekarstwa wojskowego, przede wszystkim bibliotek naukowych, ustalenie celów i zadań poszczególnych bibliotek, opracowanie instrukcji, regulaminów i przepisów bibliotecznych, ustalenie sposobu zaopatrzenia bibliotek, w tym organizacja centrali zakupu, organizacja informacji o książce.
* * *
IV 1947 Trwają prace nad porządkowaniem księgozbioru i budową katalogu alfabetycznego i działowego.
Stan zbiorów oceniono następująco: 49 953 woluminów książek znajdujących się na miejscu; 19 056 woluminów zinwentaryzowanych i skatalogowanych; 220 000 woluminów zabezpieczonych.
* * *
21 VIII 1947 Otwarto tzw. Bibliotekę Beletrystyczną CBW, która ma być biblioteką wzorcową dla bibliotekarzy z terenu.
* * *
VIII 1947 Decyzją Szefa I Oddziału Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, wszystkie wydawnictwa Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski (od 1936 r. Instytutu Józefa Piłsudskiego) zostały wyłączone ze zbiorów CBW i sprzedane na makulaturę firmie „Zbiornica Odpadków” przy ul. Chocimskiej 3. Książki dostarczono na przemiał w zaplombowanych wagonach pod nadzorem oficerów Głównego Zarządu Informacji i towarzyszących im pracowników biblioteki. Ze sprzedaży 24 200 kg wpłynęło 108 365 zł., które wpłacono do kasy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego.
* * *
IX 1947 Dokonano kolejnej sprzedaży książek na makulaturę, uzyskując 12 510 zł, które przekazano Wydziałowi Finansowemu Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego.
* * *
XI 1947 Ukazuje się Instrukcja o prowadzeniu bibliotek wojskowych, określając zadania CBW wobec innych bibliotek : „(...) kontroluje stan bibliotekarstwa w WP, szkoli kadry bibliotekarskie, (...) otacza opieką przede wszystkim biblioteki DOW, Dowództwa Marynarki, Lotnictwa, instytucji centralnych”. Instrukcję rozesłano do wszystkich okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych.
* * *
8 IV 1948 Raport dyrektora mjr. Tadeusza MAKOWSKIEGO dla Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP w sprawie organizacji sieci bibliotek wojskowych. Podkreślał on nadrzędną rolę CBW w stosunku do wszystkich bibliotek wojskowych, sygnalizując najważniejsze potrzeby bibliotekarstwa wojskowego: przydzielenie CBW odpowiedniego lokalu, ustalenie etatów wojskowych i cywilnych, przyznanie bibliotekom wysokich funduszy na zakup niezbędnego sprzętu oraz systematyczne szkolenie bibliotekarzy.
* * *
VI 1948 Skierowano do wiceministra Obrony Narodowej pismo o przydział lokalu oraz przedstawiono warunki pracy w bibliotece.
* * *
X 1948 Zgodnie z instrukcją Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego z księgozbioru CBW zostały wyłączone książki z gryfami „ściśle tajne”, „tajne”, „do użytku służbowego” i przekazane Głównemu Zarządowi Informacji WP. Z katalogu działowego wyeliminowano wszystkie książki budzące zastrzeżenia (ok. 4 000 woluminów) i zgromadzono je w odrębnym katalogu „książki Z”.
* * *
7 V 1949 Dyrektor Biblioteki, mjr Tadeusz MAKOWSKI opracował „Podstawowe wytyczne budowy księgozbioru Centralnej Biblioteki Wojskowej”. Wytyczne zostały zatwierdzone 22 VI 1949 roku przez zastępcę Szefa GZP WP płk Leona GROSFELDA.
* * *
29 XI 1949 Podpisano umowę między kierownictwem budowy Osi Saskiej, reprezentowanym przez płk. Edwarda GROSGLIKA, a architektem warszawskim Bohdanem PNIEWSKIM na przygotowanie projektu i dokumentację budowy CBW. Część prac projektowych została wykonana.
* * *
[1949] Opracowano „Raport o sytuacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej”. Dokument podkreśla, iż CBW powołana została Rozkazem ministra Obrony Narodowej i ustanowiona jako główny warsztat pracy naukowej całego Wojska Polskiego. Jako instytucja centralna, której podlegają wszystkie biblioteki wojskowe w kraju, spełnia swoje zadania statutowe m.in. poprzez gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu teorii wojskowości, historii wojen, pedagogiki i techniki wojskowej, opracowywanie instrukcji, regulaminów i przepisów bibliotecznych, organizowanie kursów i szkoleń dla bibliotekarzy. Trudności w funkcjonowaniu biblioteki wynikają z braku odpowiedniego lokalu, braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
* * *
18 XI 1950 Ukazała się Instrukcja o pracy bibliotek Sił Zbrojnych RP, która wprowadzała zmiany w organizacji bibliotekarstwa wojskowego, zgodnie z którymi funkcję centralnej biblioteki naukowej Sił Zbrojnych RP przejmuje Biblioteka Domu Wojska Polskiego.
* * *
II 1951 Rozpoczęto prace nad organizacją oddziału bibliograficznego jako ośrodka informacji o książkach dla potrzeb instytucji centralnych MON.
* * *
10 IV 1951 Meldunek mjr. Tadeusza MAKOWSKIEGO do Szefa II Oddziału Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego o wykonaniu polecenia w sprawie zorganizowania specjalnej biblioteki wewnętrznej o charakterze polityczno-propagandowym liczącej 3 472 woluminów. Dobór książek prowadzony był w ścisłym porozumieniu z Wydziałem Agitacji i Propagandy Domu Wojska Polskiego oraz ośrodkiem Wyszkolenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
* * *
20-21 VI 1951 Przewiezienie zbiorów kartograficznych do remontowanego lokalu w Alei I Armii Wojska Polskiego 12 A. Porządkowanie zbiorów kartograficznych trwa 4 dni. 29 czerwca Dział Kartograficzny jest już otwarty dla czytelników.
* * *
6 VII 1951 Ukazuje się Rozkaz Domu Wojska Polskiego Nr 07 w sprawie włączenia do Domu Wojska Polskiego Centralnej Biblioteki Wojskowej wg etatu Nr 30/50. Oficerów i pracowników kontraktowych biblioteki przyjęto na ewidencję składu osobowego DWP.
* * *
13 VII 1951 Reorganizacja Centralnej Biblioteki Wojskowej na bibliotekę Domu Wojska Polskiego i podporządkowanie jej Szefowi Domu Wojska Polskiego.
Stan zbiorów: 176 617 woluminów, w tym skatalogowanych 50 795 woluminów druków zwartych i 13 798 woluminów czasopism.
* * *
VIII 1951 Specjalna Komisja weryfikacji książek pod względem politycznym dokonała eliminacji 27 796 woluminów i przekazała je na przemiał.
* * *
VIII 1951 Biblioteka otrzymała nowy lokal przy Al. I Armii WP 12 a. Początek przeprowadzki zbiorów.
* * *
27 I 1952 Uroczyste otwarcie biblioteki w budynku przy Alei I Armii WP 12 a (al. Szucha 12 a).
* * *
23 II 1952 Opracowanie pełniącej obowiązki kierownika Biblioteki Domu Wojska Polskiego, Pauliny PAKIER dotyczące biblioteki: księgozbioru, personelu bibliotecznego i zadań biblioteki.
Stan zbiorów: 50 000 tomów skatalogowanych; 165.000 tomów nie skatalogowanych.
* * *
1 V 1952 Obowiązki kierownika Centralnej Biblioteki Domu Wojska Polskiego powierzono kpt. Stefanowi ROSOŁOWSKIEMU.
* * *
28 VI 1952 Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 051/Org. o rozformowaniu Centralnej Biblioteki Wojskowej i unieważnieniu jej etatu Nr 30/50.
* * *
XI 1956 W związku z "odwilżą" Październikową były dyrektor CBW, mjr rez. Tadeusz MAKOWSKI, wraz z współpracownikami: byłym kustoszem CBW, dr. Andrzejem ZAHORSKIM, byłym inspektorem kpt. rez. Adamem TABJANEM, byłym kierownikiem sekcji organizacyjnej kpt. rez. Marianem KŁODOSEM występują do Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Mariana SPYCHALSKIEGO w sprawie reaktywowania Centralnej Biblioteki Wojskowej jako wojskowej instytucji naukowej w jej dawnym schemacie organizacyjnym.
* * *
2 VI 1957 Kolejny apel byłego dyrektora CBW mjr. rez. Tadeusza MAKOWSKIEGO do ministra Obrony Narodowej, gen. dyw. Mariana SPYCHALSKIEGO w sprawie reaktywowania Centralnej Biblioteki Wojskowej.
* * *
18 VI 1957 Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 049/Org. z dn. 18.06.1957 o sformowanie Centralnej Biblioteki Wojskowej wg etatu Nr 30/132, o stanie osobowym 3 wojskowych i 20 pracowników kontraktowych, podporządkowanej Głównemu Zarządowi Politycznemu.
* * *
VIII 1957 Dyrektorem Biblioteki zostaje płk Tadeusz KĘDZIERSKI.
* * *
1957 Opracowano projekt Statutu Centralnej Biblioteki Wojskowej, zakładający iż, biblioteka jest naukową instytucją wojskową podległą Szefowi Głównego Zarządu Politycznego, do zadań której należą: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, opracowywanie i publikowanie bibliografii wojskowej. Projekt nie wiązał funkcjonalnie biblioteki ani z bibliotekami cywilnymi ani wojskowymi.
* * *
31 V 1958 Meldunek kierownika CBW płk. Tadeusza KĘDZIERSKIEGO do zastępcy Szefa Głównego Zarządu Politycznego gen. bryg. Eugeniusza KUSZKO, o przyznaniu bibliotece przez kierownictwo GZP statusu naukowego co m. in. wyraża etat przyznający pracownikom uposażenie bibliotekarzy naukowej biblioteki. Jak się jednak okazało do formalnego uznania biblioteki za naukową niezbędny był rozkaz Ministra Obrony Narodowej, który jeszcze się nie ukazał.
* * *
1958 Ukazują się pierwsze powojenne numery rocznika "Komunikat Bibliograficzny" T. 20 za 1956 i T. 21 za 1957 rok.
* * *
VIII-IX 1959 Pierwsze po wojnie, całościowe skontrum księgozbioru.
* * *
14 XII 1959 Pismo dyrektora, płk. Tadeusza KĘDZIERSKIEGO do Biura Prawnego ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o powierzenie Bibliotece jako samodzielnej instytucji naukowej kierownictwa i opieki nad księgozbiorami bibliotek akademii wojskowych, instytutów naukowo-badawczych, szkół oficerskich oraz okręgowych klubów oficerskich. Do pisma załączono projekt „Zarządzenia ministra Obrony Narodowej w sprawie uznania Centralnej Biblioteki Wojskowej za wojskową placówkę naukową”.
* * *
31 XII 1959 Stan zbiorów: 122 500 woluminów ogółem, w tym: 99 860 woluminów druków zwartych; 21 361 woluminów czasopism; 2 279 zbiorów kartograficznych.
* * *
13 X 1960 Dyrektorem CBW zostaje płk Józef SULIMOWICZ.
* * *
31 I 1961 Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 93/MON z dn. 30 XII 1960 roku. Zgodnie z nim traci moc Instrukcja dla bibliotek ośrodków kulturalno-oświatowych w wojsku z dnia 29 marca 1958 r. Nowe zasady organizacji i pracy bibliotek ośrodków kulturalno-oświatowych w wojsku określa instrukcja, będąca załącznikiem do w/w zarządzenia. Punkt 2 Rozdziału II określa zadania CBW:
„Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie – działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP, jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Zarządu Oświaty i Kultury GZP. Centralna Biblioteka Wojskowa gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę wojskową krajową i zagraniczną, opracowuje i ogłasza drukiem bieżącą bibliografię piśmiennictwa wojskowego stanowiąc otwarty ogólnowojskowy warsztat naukowy zaspokajający potrzeby instytucji oraz osób wojskowych i cywilnych zajmujących się problematyką wojskową. Ponadto udziela pomocy według zapotrzebowania wszystkim bibliotekom wojskowym w zakresie informacji bibliograficznej i metodyki bibliotecznej”.
* * *
30 X 1961 Na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 48/MON biblioteka uzyskuje egzemplarz obowiązkowy jawnych druków wojskowych.
* * *
1961 Ukazujący się od 1921 roku „Komunikat Bibliograficzny” zmienił od t. XXV z. 1 częstotliwość, z rocznika na kwartalnik.
* * *
11 I 1962 Rozkazem Szefa Głównego Zarządu Politycznego zostaje powołana przy CBW Komisja Zakupów.
* * *
III 1963 CBW wprowadza do użytku nowy ekslibris, zaprojektowany przez Romana OPAŁKĘ.
* * *
31 XII 1963 Stan zbiorów: 169 530 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 126 984 woluminy druków zwartych; 38 010 woluminów czasopism; 4 536 jednostek bibliotecznych zbiorów kartograficznych.
* * *
18 I 1964 Biblioteka organizuje spotkanie przedstawicieli wojskowych bibliotek naukowych WIH, WAP, ASG i SG na temat koordynacji w zakresie uzupełniania zbiorów.
* * *
1964 Rozpoczęto prace nad Centralnym Katalogiem Czasopism Wojskowych, obejmującym czasopisma wojskowe polskie i zagraniczne znajdujące się w bibliotekach polskich.
* * *
16 III 1965 Ukazało się Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymiany międzybibliotecznej dubletów i druków zbędnych. CBW uczestniczyła w tej wymianie.
* * *
14 V 1965 Główny Zarząd Polityczny WP organizuje konferencję prasową poświęconą 20 rocznicy powojennej działalności biblioteki.
* * *
31 XII 1965 Stan zbiorów: 200 018 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 143 969 woluminów druków zwartych; 50 433 woluminy czasopism; 5 616 jednostek bibliotecznych zbiorów kartograficznych.
* * *
7 X 1966 Rozpoczyna się Kongres Kultury Polskiej, w którym uczestniczy, jako delegat Wojska Polskiego, dyrektor CBW płk Józef SULIMOWICZ.
* * *
23 XII 1966 W uznaniu zasług dla społecznej działalności Biblioteka zostaje odznaczona Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
* * *
17 V 1967 Z okazji obchodów 200-lecia polskich bibliotek wojskowych Marszałek Polski Marian SPYCHALSKI otwiera w Pałacu Rzeczypospolitej wystawę „Dawna polska książka wojskowa” przygotowaną przez Bibliotekę wspólnie z Biblioteką Narodową i Muzeum Wojska Polskiego.
* * *
9-10 X 1967 W CBW odbywa się sesja naukowa „Polskie biblioteki wojskowe 1767-1967”, poświęcona wybranym problemom bibliotekarstwa wojskowego.
* * *
1967 Z okazji jubileuszu 200-lecia polskich bibliotek wojskowych, Minister Obrony Narodowej marszałek Marian Spychalski wydał Rozkaz Nr 37/MON, w którym wyraża podziękowanie dla bibliotekarzy wojskowych za ich wkład w upowszechnianie czytelnictwa i pracę kulturalno-oświatową.

Gmach w Al. 1 Armii Wojska Polskiego opuszcza Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych. Częściowo przebudowany i wyremontowany budynek w całości zajmuje biblioteka. Pomieszczenia uzyskane po Ośrodku zajmują nowopowstałe działy, niestety powierzchnia magazynów nie powiększa się.
* * *
9 IV 1968 Wprowadzona w życie ustawa o bibliotekach określa podstawę prawną działalności CBW.
* * *
20 VIII 1968 Wchodzi w życie „Uchwała Nr 269 Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych”, paragraf 1 poz. 4 wymienia Centralną Bibliotekę Wojskową.
* * *
7 VI 1969 Z okazji 50-lecia CBW odbyło się jubileuszowe spotkanie bibliotekarzy wojskowych, z udziałem byłych dyrektorów: prof. Mariana ŁODYŃSKIEGO i Tadeusza MAKOWSKIEGO.
* * *
5 XII 1969 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 67/MON w sprawie rozwoju naukowej informacji wojskowej określa działalność informacyjną komórek naukowej informacji wojskowej.
* * *
31 XII 1969 Stan zbiorów: 246 710 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 156 724 woluminy druków zwartych; 6 539 woluminów czasopism; 13 447 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
* * *
18 VI 1970 Odbywają się obchody 25 lat istnienia CBW w Polsce Ludowej. Rocznice powołania CBW obchodzone są w okresie powojennym w różny sposób. Odbywają się uroczystości upamiętniające powstanie Biblioteki 13 VI 1919 roku oraz jubileusze jej istnienia w Polsce Ludowej, pomijające 20-letni okres działalności przed wojną.
* * *
16 I 1971 „Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 5/ MON w sprawie dostarczania CBW obowiązkowych egzemplarzy druków wojskowych i nagrań dźwiękowych” zapewnia bibliotece pełne gromadzenie dla potrzeb bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych jawnych druków wojskowych i nagrań dźwiękowych.
* * *
1 IV 1971 Wprowadzenie przepisów zawartych w „Instrukcji Ministerstwa Kultury i Sztuki z dn. 15 VIII 1970 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych”, określających i ujednolicających ewidencję materiałów bibliotecznych wpływających i ubywających z biblioteki.
* * *
17 IV 1971 W oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 27/Sztab w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Tabel specjalnej Klasyfikacji Dziesiętnej” w Siłach Zbrojnych PRL i wydanych przez CONIW tablic SKD rozpoczynają się prace nad melioracją działów „Nauka wojenna. Wojskowość. Siły Zbrojne”.
* * *
5 VII-10 IX 1971 Z powodu remontu biblioteka zostaje zamknięta dla czytelników.
* * *
16 IX 1971 Ukazuje się Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 54/ MON w sprawie wojskowej sieci bibliotecznej. Biblioteki wojskowe stanowią resortową sieć biblioteczną w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. CBW jest samodzielną biblioteką naukową, której rolę i zadania określa to zarządzenie.
* * *
1971 Od nr 1/ 1971 „Komunikat Bibliograficzny” zmienia tytuł na „Polską Bibliografię Wojskową. Komunikat Bibliograficzny”.
* * *
20 I 1972 Instrukcja o zasadach działania bibliotek naukowych i fachowych wydana przez Szefa Sztabu Generalnego nr 609/ 72 określa CBW jako bibliotekę naukową i wiodącą w zakresie gromadzenia militariów polskich oraz w wyborze obcych dla potrzeb naukowych i bibliograficznych. Przedstawia zadania i organizację wewnętrzną wojskowych bibliotek naukowych.
* * *
9 V 1972 Dyrektorem CBW zostaje płk Lucjan JAWORSKI.
* * *
9 V 1972 Zgodnie z Zarządzeniem Szefa GZP WP nr 12/ Polit. CBW otrzymuje Statut oraz zostaje powołana Rada Naukowa CBW, w skład której wchodzą: przewodniczący płk Stanisław KORMAN, z-ca przewodniczącego – płk doc. dr hab. Stefan ROSOŁOWSKI, sekretarz – dr Regina HANCKO, członkowie – doc. dr hab. Jadwiga KOŁODZIEJSKA, kmdr Feliks KULEJ, płk Stefan MUSIAŁKIEWICZ, Edward PIGOŃ, płk doc. dr Antoni RUNIEWICZ, dr Anna SITARSKA, płk dr Kazimierz SOBCZAK, płk Michał TELECKI, prof. dr Kazimierz WOJCIECHOWSKI, prof. dr Ryszard WROCZYŃSKI.
* * *
13 X 1972 Obowiązki dyrektora CBW obejmuje płk Stanisław KORMAN.
* * *
1 I 1973 „Zarządzenie Szefa GZP WP w sprawie zasad działania wojskowych bibliotek oświatowych” wprowadza do użytku „Instrukcję wojskowych bibliotek oświatowych”. Zgodnie z rozdziałem III, pkt. 8 CBW udziela wojskowym bibliotekom oświatowym: informacji bibliograficznej, pomocy instrukcyjno-metodycznej w zakresie bibliotekarstwa, organizuje specjalistyczne dokształcanie centralnego aktywu bibliotekarskiego, prowadzi obserwację kształtowania się potrzeb i zainteresowań czytelniczych żołnierzy oraz opracowuje analizy rozwoju czytelnictwa w wojsku, uczestniczy w lustracji bibliotek, udziela innej pomocy przewidzianej Statutem CBW.
* * *
9 II 1973 „Zarządzenie Nr 15 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad specjalizacji materiałów bibliotecznych oraz działalności informacyjnej centralnych bibliotek naukowych” ustala zasady działalności bibliotek naukowych wyznaczonych na biblioteki centralne dla określonych dziedzin wiedzy.
* * *
11 VIII 1973 Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Kolegium CBW oraz z zaleceniem Szefa GZP WP gen. bryg. Albina ŻYTO rozpoczęto selekcję księgozbioru wg kryteriów politycznych. Wyłączono z katalogu głównego około 1500 kart katalogowych i włączono je do katalogu zbiorów zastrzeżonych – katalog „Z”, które udostępniane są jedynie za zezwoleniem.
* * *
29 X 1973 Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej, którego tematem jest zapoznanie Rady z zakresem działalności CBW i z planami jej rozwoju.
* * *
1973 Zostaje opracowany regulamin centralnego zakupu książek dla bibliotek oświatowych Wojska Polskiego.

Od dwóch lat biblioteka podejmuje próby uzyskania zgody na wybudowanie pawilonu dla pomieszczeń technicznych, przez co zlikwiduje ogromną ciasnotę i uzyska wolne miejsce w magazynach.
Do końca roku, pomimo ciągłych postulatów wysuwanych do Głównego Zarządu Politycznego WP o pomoc i interwencję w tej sprawie, nie otrzymuje tej zgody.
* * *
4 VI 1974 Wiceminister oświaty i wychowania gen. dyw. Zygmunt HUSZCZA odznaczył Bibliotekę „Medalem Pamiątkowym z okazji 200 Rocznicy Utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”.
* * *
1974 Polska Bibliografia Wojskowa (PBW) ukazuje się bez podtytułu „Komunikat Bibliograficzny”. Opracowano nowy układ rzeczowy bibliografii, wprowadzono indeksy: nazw geograficznych, jednostek wojskowych, oddziałów i instytucji wojskowych.
* * *
30. I. 1975 W CBW odbyło się posiedzenie Prezydium Państwowej Rady Bibliotecznej z udziałem przedstawicieli MON. Obradom przewodniczy wiceminister Kultury i Sztuki Józef FAJKOWSKI. Celem posiedzenia jest: podkreślenie rangi bibliotekarstwa wojskowego w systemie ogólnokrajowym, zapoznanie Prezydium Rady z dorobkiem Wojska Polskiego w dziedzinie bibliotekarstwa.
* * *
14 VI 1975 Odbywają się uroczystości z okazji 30-lecia CBW w PRL. Biblioteka otrzymała dyplom Ministra Kultury i Sztuki „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury”.
* * *
1975 CBW skierowała Apel do żołnierzy wszystkich frontów i uczestników ruchu oporu okresu II wojny światowej oraz ich spadkobierców o nadsyłanie, w darze lub odpłatnie, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych dokumentujących wkład narodu polskiego w walkę o odzyskanie niepodległości.
* * *
31 XII 1976 Stan zbiorów: 316 357 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 171 041 woluminów druków zwartych; 100 018 woluminów czasopism; 45 298 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
* * *
1976 Posiedzenie Rady Naukowej CBW, na którym omówione zostały główne założenia perspektywicznego planu działania Biblioteki na lata 1976-1980.
* * *
1977 Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki „Za osiągnięcia w rozwoju bibliotekarstwa i w upowszechnianiu czytelnictwa”.
* * *
1 X 1978 Instrukcja o działaniu informacji naukowej oraz bibliotek naukowych i fachowych w Siłach Zbrojnych PRL, wydana przez Szefa Sztabu Generalnego Nr 847/78, określa CBW jako samoistną bibliotekę naukową i wiodącą w wojsku. Wyznacza jej podstawowe zadania, w tym zadania ośrodka informacji naukowej.
* * *
26 IV 1979 Minister Kultury i Sztuki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Technicznego oraz Sekretarz Naukowy PAN wprowadzili „Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia zasad i planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych oraz wyznaczenia bibliotek centralnych i określenia ich zadań”. Zgodnie z nim CBW jako biblioteka specjalistyczna tworzy Narodowy Zasób Biblioteczny.
* * *
13 VI 1979 Z okazji 60 rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej w sali koncertowej Filharmonii Narodowej odbywa się koncert w wykonaniu Centralnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z udziałem solistów scen warszawskich oraz spotkanie przy lampce wina pracowników CBW, ich rodzin oraz gości honorowych.
* * *
4. X. 1979 Zorganizowano sesję jubileuszową "60 lat CBW w służbie wojska i narodu", otwartą przez wiceministra Obrony Narodowej gen. broni Włodzimierz SAWCZUKA.
* * *
31 XII 1979 Stan zbiorów: 350 264 jednostek bibliograficznych ogółem, w tym: 185 976 woluminów druków zwartych, 107 230 woluminów czasopism, 57 058 jednostek bibliograficznych zbiorów specjalnych
* * *
13 XII 1981 Stan wojenny zawiesza działalność Biblioteki oraz związków zawodowych, w CBW przestają działać: Rada Zakładowa Pracowników Kultury i Sztuki oraz Związek Zawodowy Pracowników Wojska.
* * *
I 1982 Bibliotece został przydzielony obiekt na ulicy Motorowej (nie ukończony i przeznaczony do innych celów). Zespół CBW przystępuje do programu organizacyjno- użytkowego biblioteki w tym budynku.
* * *
15 II 1982 Biblioteka ponownie zostaje otwarta dla użytkowników spoza wojska.
* * *
25 V 1982 Została wydana „Instrukcja wojskowych bibliotek oświatowych”, formułująca obowiązki CBW w zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz sieci bibliotek oświatowych.
* * *
16 VII 1982 W Urzędzie m. st. Warszawy w obecności prezydenta Warszawy gen. Mieczysława DĘBICKIEGO przyjęto ustalenia w sprawie: obiektu-pawilonu przy ulicy Motorowej, przekazując go na rzecz MON z przeznaczeniem na siedzibę CBW i Wojskowego Instytutu Historycznego.
* * *
9 XI 1982 Stanowisko dyrektora CBW objął płk dr Henryk ŻAMBO.
* * *
XII 1982 Stan zbiorów: 384 367 jednostek ewidencyjnych ogółem.
* * *
5 X 1983 Bibliotece nadano imię pułkownika Zbigniewa ZAŁUSKIEGO – publicysty, działacza politycznego i społecznego, autora prac historycznych i politycznych poświęconych głównie udziałowi wojska polskiego w II wojnie światowej.
* * *
XII 1983 Stan zbiorów: 391 686 jednostek ewidencyjnych ogółem.
* * *
1983 Opracowano projekt automatycznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego CBW (przy udziale Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej).
* * *
25 IV 1984 Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poświęcone funkcjonowaniu i rozwojowi Biblioteki. W posiedzeniu wzięli udział m. in. wiceminister Obrony Narodowej gen. Antoni JASIŃSKI oraz gen. Albin ŻYTO. Efektem wizyty wystosowanie przez przewodniczącego Komisji – posła Ryszarda OWSIANIKA dezyderatu do Ministra Budownictwa, w którym postulowano przyspieszenie budowy nowego obiektu CBW.
* * *
XII 1984 Stan zbiorów: 398 675 jednostek ewidencyjnych ogółem, w tym: 207 728 druków zwartych; 120 501 wydawnictw ciągłych; 70 446 jednostek zbiorów specjalnych.
* * *
1986 Kontynuowano prace nad wprowadzeniem automatyzacji procesów informacyjno-bibliotecznych. Opracowano próbną wersję „oprogramowania modułu tworzenia baz danych” pod nazwą „IMPULS”
* * *
XII 1987 Stan zbiorów: 419 150 jednostek ewidencyjnych ogółem, w tym: 218 050 druków zwartych; 124 644 druków ciągłych; 76 456 zbiorów specjalnych.
* * *
11 IV 1988 Obowiązki dyrektora objął kmdr Stanisław WRZESZCZ.
* * *
1988 Z okazji 45-lecia ludowego Wojska Polskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa została wyróżniona przez Radę Państwa Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

W połowie tego roku zabrakło funduszy na gromadzenie zbiorów. Jest to następstwem dramatycznego wzrostu cen prasy polskiej i zagranicznej.
* * *
14 VI 1989 Z okazji 70-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej odbyła się uroczysta sesja naukowa w Klubie Domu Wojska Polskiego „Za Żelazną Bramą”.
Uczestniczyli w niej m.in. Minister Kultury i Sztuki Aleksander KRAWCZUK, prezes Związku Literatów Polskich Wojciech ŻUKROWSKI, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Stanisław CZAJKA oraz szef Głównego Zarządu Politycznego WP gen. Tadeusz SZACIŁŁO.
* * *
XII 1989 Stan zbiorów: 434 596 jednostek ewidencyjnych ogółem, w tym: 225 146 druków zwartych; 127 270 druków ciągłych; 82 178 zbiorów specjalnych.
* * *
1989 W końcu tego roku przeprowadzono próbną eksploatację modułu udostępniania materiałów bibliotecznych i opracowano podstawy Słownika haseł przedmiotowych.

Występowały częste awarie systemu ogrzewania oraz instalacji elektrycznej budynku, przedłużają się naprawy i remonty, brak właściwych warunków przechowywania zbiorów. Jednocześnie trwa współpraca z inwestorami i wykonawcami nowego obiektu na ul. Motorowej. Został opracowany wstępny plan przeniesienia biblioteki.
* * *
18 IV 1990 Wizytę w Bibliotece złożył wiceminister Obrony Narodowej Bronisław KOMOROWSKI, który spotkał się ze wszystkimi pracownikami biblioteki i zapoznał z pracą Książnicy.
* * *
1 VI 1990 Wchodzi w życie nowy regulamin udostępniania zbiorów, który przewiduje pobieranie opłaty za niezwrócone w terminie książki.
* * *
24 IX 1990 Obowiązki dyrektora objął płk dr hab. Kazimierz ŁASTAWSKI
* * *
XII 1990 Stan zbiorów: 440 278 jednostek ewidencyjnych ogółem, w tym: 228 415 woluminów druków zwartych; 128 713 jednostek druków ciągłych; 83 150 jednostek zbiorów specjalnych.
* * *
1990 Kontynuowano przygotowania do przejęcia nowego obiektu przy ul. Motorowej. W tym celu współpracowano ściśle z projektantami, inwestorami i wykonawcami nowego obiektu. Opracowano plan przeniesienia biblioteki, plan rozmieszczenia zbiorów w nowym obiekcie, plan i wykaz pomieszczeń dla pracowników, wykaz przydziału pracowników w czasie przenoszenia zbiorów, harmonogram i organizację przeniesienia CBW.

Opracowano projekty zmian systemu bibliotekarstwa wojskowego, które przekazano do Departamentu Wychowania Wojska Polskiego.

Uruchomiono elektroniczny system informacji bibliotecznej. Pozyskany z Biblioteki Narodowej pakiet MAK został zaimplementowany na jedynym, użytkowanym przez bibliotekę komputerze. Systemem objęto „Centralny katalog piśmiennictwa wojskowego druków zwartych krajowych i zagranicznych”, rejestrujący zasoby bibliotek naukowych akademii i szkół oficerskich.
* * *
VII-VIII 1991 Zbiory CBW zostają przeniesione do nowego gmachu na ul. Motorowej. Powierzchnia użytkowa zwiększa się z 1 875 m² w starym obiekcie do 6 615 m². Operacją dowodził dyrektor - płk Kazimierz ŁASTAWSKI.
W pracach biorą udział wszyscy pracownicy biblioteki, w ruchu dwuzmianowym, wspomagani przez 22 żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Budowie. W nowych warunkach możliwe było utworzenie nowych komórek organizacyjnych: Sekcji Katalogów Centralnych, Pracowni Konserwacji Papieru, Komory próżniowej do odkażania zbiorów, Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego, Czytelni Czasopism, Czytelni Zbiorów Specjalnych.
* * *
12 IX 1991 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej znosi rozkaz nr 20/MON z dnia 15 IX 1983 roku w sprawie nadania Centralnej Bibliotece Wojskowej imienia płk Zbigniewa Załuskiego.
* * *
12 XII 1991 Odbył się formalny odbiór budynku, w którym uczestniczyły władze wojskowe i wykonawcy.
* * *
1991 W związku z przejęciem przez CBW druku Polskiej Bibliografii Wojskowej oraz innych bibliografii tematycznych zostaje zakupiony fotoskład (mikrokomputer IBM PC 120MB wraz z programem POLTYPE 03/ AT i drukarką z rozszerzoną pamięcią).
* * *
27 I 1992 Minister Obrony Narodowej Jana PARYS uroczyście otworzył Bibliotekę w nowym gmachu. Poświęcenia dokonał Biskup Polowy WP gen. Sławoj Leszek GŁÓDŹ. Na uroczystość przybyli m.in.: wiceminister Obrony Narodowej - Bronisław KOMOROWSKI, wiceminister Kultury i Sztuki - Michał JAGIEŁŁO, dyrektorzy bibliotek, władze miasta, przedstawiciele instytucji współpracujących z biblioteką. Uroczystość uświetniły dwie wystawy: „Skarby Centralnej Biblioteki Wojskowej”, „Orzeł w Wojsku Polskim 1914-1991” z kolekcji dr. Marka NEY-KRWAWICZA.
* * *
27 XI – 3 XII 1992 Biblioteka wraz z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej zorganizowała zlokalizowane w jej gmachu, I Targi Książki Historycznej.
W targach uczestniczyło 46 wystawców, prezentując wyjątkowo bogatą ofertę wydawniczą.
* * *
XII 1992 Całoroczne wpływy druków zwartych osiągają nie notowany w historii Biblioteki wynik, tj. 8 514 jednostek ewidencyjnych oraz 498 tytułów druków ciągłych.
* * *
29 IV 1993 Dyrektor Instytutu Literackiego w Paryżu – pan Jerzy GIEDROYĆ przekazał CBW oraz dla potrzeb Sił Zbrojnych 17.000 miniaturek „Kultury” paryskiej i „Zeszytów Historycznych”. W uroczystości uczestniczyli m.in.: dyrektor Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim – pan Krzysztof KOPCZYŃSKI, dyrektor Oficyny Wydawniczej „Pomost” Marek KRAWCZYK, dyrektor Departamentu Oświatowo - Wychowawczego - gen. bryg. Jerzy SŁOWIŃSKI, doradca wiceministra Obrony Narodowej ds. Społecznych - Waldemar STRZAŁKOWSKI. Dyrektor CBW płk doc. dr hab. Kazimierz ŁASTAWSKI podziękował za dar oraz poinformował o zamiarze przekazania egzemplarzy, po zabezpieczeniu potrzeb Biblioteki do wojskowych bibliotek w całym kraju.
* * *
3-6 XII 1993 Na terenie biblioteki zorganizowano II Targi Książki Historycznej, w których udział wzięło 50 wydawnictw, w tym dwa londyńskie: Polskiej Fundacji Kulturalnej i Orbis Books – Jerzego KULCZYCKIEGO.
* * *
1993 Opracowano założenia projektowe oprogramowania i wdrożenia systemu informacyjnego SJ „EWA”. System będzie pracował w środowisku UNIX z oprogramowaniem INFORMIX.
* * *
15 VI 1994 Uroczyście obchodzono jubileusz 75-lecia Biblioteki, który uświetniono sesją naukową „Książka i bibliotekarstwo wojskowe. 75 lat CBW”, dwiema wystawami: „Dorobek Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-1994”, „Ekslibrisy bibliotek wojskowych w Polsce”, kolorowym albumem „Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej”, okolicznościowym kalendarzem prezentującym historyczne twierdze europejskie ze zbiorów Książnicy. Przygotowany został także film „Skarbnica wiedzy wojskowej", prezentujący kierunki działalności CBW w nowym obiekcie i w zmienionej strukturze.
* * *
XII 1994 Stan zbiorów: 500 444 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 238 488 woluminów druków zwartych; 133 847 jednostek bibliotecznych druków ciągłych; 128 109 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
Po pięćdziesięciu latach od zakończenia wojny Biblioteka odbudowała swoje zniszczone zbiory.
* * *
31 XII 1995 Stan zbiorów: 511 576 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 245 109 woluminów druków zwartych; 134 831 jednostek bibliotecznych druków ciągłych; 66 087 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
* * *
12 IV – 11 V 1996 Celem pozyskania wojskowej literatury emigracyjnej, a szczególnie uzupełnienia braków w wojskowych czasopismach emigracyjnych, pracownicy CBW - Anna Gąsiorowska, Beata Jagielak przebywały w Londynie. Wyjazd do Londynu ułatwiła pomoc pana Jerzego KULCZYCKIEGO (właściciela firmy Orbis Books), od wielu lat współpracującego z biblioteką. Poszukiwania czyniono przede wszystkim w następujących ośrodkach: Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Bibliotece Polskiej, Studium Polski Podziemnej, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Instytucie Józefa Piłsudskiego, Stowarzyszeniu Lotników Polskich, Związku Artylerii Przeciwlotniczej, Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego. Dzięki tym instytucjom oraz osobom, a szczególnie prezesowi Ryszardowi DEMBIŃSKIEMU, Czesławowi ZYCHOWICZOWI i zastępcy attache wojskowego płk Henrykowi BŁASZCZYKOWI pozyskano kilka tysięcy jednostek bibliotecznych nowych zbiorów, niejednokrotnie nie występujących w zbiorach biblioteki.
* * *
1996 W związku z remontem gmachu - rozpoczęto budowę magazynu nr 6 i zabudowę patio - przemieszczono 1320 metrów bieżących książek i czasopism ze zbiorów głównych oraz ponad 130 tysięcy jednostek zbiorów specjalnych.
* * *
1 VI 1997 Rozbudowa powiększyła powierzchnię użytkową biblioteki o nowoczesną aulę wystawo-konferencyjną na 350 osób o powierzchni 320 m².
* * *
30 VII 1997 Obowiązki dyrektora obejmuje płk dr Krzysztof KOMOROWSKI.
* * *
1 XII 1997 Oddano do użytku nowoczesny magazyn o powierzchni 780 m².
* * *
19 III 1998 Ukazało się rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu, które wymienia Centralną Bibliotekę Wojskową.
* * *
7 V 1998 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy odznaczył Bibliotekę medalem „IV Wieki Stołeczności Warszawy”.
* * *
1 XI 1998 Etaty wojskowe zastępców dyrektora zostały zastąpione stanowiskami cywilnymi. W miejsce dwóch pionów: Książnicy i Pionu Administracyjno-Technicznego utworzono trzy – dwa merytoryczne: książnicę, podległą zastępcy dyrektora ds. Książnicy i Zespół ds. Systemu Informacyjno-Bibliotecznego, podległy zastępcy dyrektora ds. Systemu Informacyjno-Bibliotecznego oraz pion techniczny, podległy kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego.
* * *
24 XI 1998 Ukazuje się rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Centralna Biblioteka Wojskowa umieszczona jest na wykazie bibliotek, których zbiory w całości lub części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
* * *
31 XII 1998 Stan zbiorów: 535 562 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 258 576 druków zwartych; 138 222 druków ciągłych; 138 735 zbiorów specjalnych; 29 CD-ROM-ów.
* * *
1998 Zakończono rozpoczętą w 1997 roku, pierwszą w 80-letniej historii biblioteki, szacunkową wycenę księgozbioru. 16 komisji pracujących przez ponad rok, dokonujących jednocześnie częściowego skontrum, wyceniło całość zasobu – ok. 600 tysięcy jednostek bibliotecznych na sumę 14 388 829 zł, co jest wyłącznie szacunkiem wyjątkowej wartości księgozbioru.
* * *
6 I 1999 Biblioteka uzyskuje na serwerze INTERMON konto użytkownika (2 MB), co zapewnia jej czytelnikom dostęp do światowych baz danych.
* * *
I 1999 Dyrektor biblioteki wraz ze swoimi zastępcami opracowuje drugą wersję nowego Statutu Biblioteki, odpowiadającą nowym uwarunkowaniom i potrzebom informacyjno-bibliotecznym resortu.
* * *
10 III 1999 Zostaje opracowana nowa instrukcja ewakuacji zbiorów specjalnych na wypadek kataklizmu.
* * *
26 IV 1999 Na skutek awarii wodociągowej, zalane zostały zbiory biblioteki w magazynie nr 3.W związku z tym, powołano zespoły do ratowania zbiorów, które są wynoszone na zewnątrz budynku, do innych pomieszczeń i osuszane.
* * *
25 VI 1999 Z okazji jubileuszu 80-lecia Biblioteki odbyła się konferencja naukowa „80 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej w służbie wojska i społeczeństwa”, połączona z nadaniem nowoczesnej auli imienia płk. prof. dr. Mariana Łodyńskiego, twórcy i pierwszego dyrektora CBW. Obchody uświetniły wystawy: „Skarby Centralnej Biblioteki Wojskowej”, „Ekslibris wojskowy”, „Kartografia w zbiorach CBW”.
* * *
14 XII 1999 CBW wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego były organizatorami posiedzenia Polskiego Komitetu Doradczego ds. Ochrony Dóbr Kultury w razie Konfliktu Zbrojnego.
* * *
31 I 2000 Ukazało się Zarządzenie Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutów instytucjom kultury podporządkowany Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z nim nadano statut Centralnej Bibliotece Wojskowej.
* * *
16 X-30 XI 2000 Najwyższa Izba Kontroli skierowała do CBW inspektora, w celu skontrolowania systemu ochrony i udostępniania narodowego zasobu bibliotecznego.
* * *
4 IX 2001 W CBW odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
* * *
2-8 IV 2002 W ramach programu CERBER, realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, CBW uzyskała możliwość zakupu i montażu mini skarbca za kwotę 56 000 zł. Skarbiec został zamontowany w magazynie zbiorów specjalnych
* * *
13 VI 2002 Z okazji 83. rocznicy powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej, zorganizowano konferencję naukową „Bibliotekarstwo wojskowe. Stan obecny i perspektywy”.
* * *
10 IX 2002 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało Centralnej Bibliotece Wojskowej najwyższe odznaczenie – medal „Na długą pamięć o wkładzie w dzieło polskiego bibliotekarstwa” BIBLIOTHECA MAGNA PERENNISQUE.
* * *
2002 Biblioteka wygrała konkurs, zorganizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, na najlepszą bibliotekę warszawską w 2001 roku.
* * *
13 VI 2003 Z okazji 84. rocznicy powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej, odbyła się konferencja naukowa „Zbiory specjalne jako pamięć kultury”.
* * *
1 VII 2003 Dyrektorem Biblioteki został płk dr Andrzej WESOŁOWSKI.
* * *
16-18 IX 2003 Dyrektor CBW, płk Andrzej WESOŁOWSKI brał udział w warsztatach szkoleniowych dyrektorów bibliotek tworzących narodowy zasób biblioteczny, zorganizowanych przez Dyrektora Departamentu Książki i Dyrektora Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury.
* * *
29 X 2003 Decyzją Ministra Obrony Narodowej została powołana Rada Naukowa Centralnej Biblioteki Wojskowej na kadencję w latach 2003-2008. Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, pan Krzysztof SIKORA wręczył akty powołania jej członkom. W skład zostali powołani: Michał JAGIEŁŁO, płk dr Henryk Idzi ŁATKOWSKI, Krzysztof SZWARC, prof. dr hab. Elżbieta Barbara ZYBERT, płk Krzysztof SAŁACIŃSKI, płk rez. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI, Jadwiga CHŁOPECKA, płk dr Lech KWIATEK, Zenon JAGIEŁŁO. Podczas posiedzenia uroczyście otwarto stronę internetową Biblioteki www.cbw.wp.mil.pl
* * *
15 I 2004 Odbyło się posiedzenie Rady Naukowej CBW poświęcone aktualnym sprawom Biblioteki, przedsięwzięciom związanym z jubileuszem 85-lecia CBW oraz planom wydawniczym na rok 2004.
* * *
13-15 V 2004 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Biblioteka Narodowa zorganizowały między-narodową konferencje naukową „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”, w której uczestniczyli przedstawiciele CBW.
* * *
4 VI 2004 Uroczystości Jubileuszu 85-lecia CBW, uświetniło uroczyste otwarcie Galerii Darczyńców, wydawnictwo Zbiory i darczyńcy Centralnej Biblioteki Wojskowej 1919-2004 oraz okolicznościowe wystawy „Cimelia in Militaribus”, „Zbiory i darczyńcy Centralnej Biblioteki Wojskowej”, „Dorobek wydawniczy CBW”. Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w MON, pan Maciej GÓRSKI wyróżnił Bibliotekę dyplomem a Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON pan Krzysztof SIKORA – statuetką „Husarza”
* * *
21 XII 2004 Posiedzenie Rady Naukowej CBW, poświęcone było ochronie zbiorów, podsumowaniu działalności Biblioteki w 2004 r. oraz planom na rok 2005.
* * *
27 VI 2005 Posiedzenie Rady Naukowej CBW dotyczyło polityki gromadzenia zbiorów oraz współpracy z instytucjami polonijnymi.
* * *
19 I 2006 Gościem Biblioteki był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Aleksander SZCZYGŁO.
* * *
6 VII 2006 Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON w związku ze zmianą etatu dyrektora z wojskowego na cywilny, dotychczasowy dyrektor przestał pełnić obowiązki. Został rozpisany konkurs na to stanowisko.
* * *
15 VIII 2006 Minister Obrony Narodowej pan Radosław SIKORSKI oraz Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie prof. dr hab. Marek KWIATKOWSKI podpisali porozumienie o współpracy między resortem obrony narodowej a Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Paderewskiego w zakresie prowadzenia przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i edukacyjnym, a także pozyskiwania eksponatów dla muzeum. CBW przekazała 24 tytuły wydawnictw zwartych i 6 reprintów dokumentów ze zbiorów specjalnych.
* * *
24 VIII 2006 Gościem Biblioteki był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Bogusław WINID.
* * *
18 XII 2006 Minister Obrony Narodowej powołał na stanowisko Dyrektora Biblioteki dr hab. Aleksandrę SKRABACZ.
* * *
25 I-30 VI 2007 Z powodu dużej inwestycji remontowej Biblioteka była dla Czytelników nieczynna. Pracownicy działów w których prowadzone były prace modernizacyjne i remontowe, uczestniczyli w pracach komisji skontrowych magazynów zbiorów głównych, zbiorów specjalnych, księgozbiorów podręcznych działów.
* * *
30 VII 2007 Ukazała się Decyzja Nr 339/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r., zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu przekazywania CBW egzemplarza obowiązkowego poszczególnych rodzajów jawnych materiałów bibliotecznych.
* * *
11 IX 2007 Uroczystemu otwarciu Biblioteki po modernizacji, towarzyszyło seminarium naukowe „Narodowy zasób biblioteczny – potrzeby i możliwości” oraz wystawa „Piękne, rzadkie, cenne” prezentująca najcenniejsze zbiory biblioteki.
* * *
9 XI 2007 Decyzją Nr 518/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości odsłonięcia w holu napisu „Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” uczestniczyli: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji Pan Bronisław KOMOROWSKI, poseł na Sejm i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pani Jadwiga ZAKRZEWSKA, Podsekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji w MON Pani Maria WĄGROWSKA, wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pan Krzysztof JARACZEWSKI. Uroczystość uświetniła konferencja naukowa „Dziedzictwo myśli strategicznej Józefa Piłsudskiego dla Polski w XXI wieku”, opublikowany katalog Józef Piłsudski w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz wystawy „Józef Piłsudski w zbiorach specjalnych CBW” i „Marszałek Józef Piłsudski w tradycji Wojska Polskiego”.
* * *
31 XII 2007 Stan zbiorów: 603 215 jednostek bibliotecznych ogółem; w tym: 294 385 woluminów druków zwartych; 145 442 jednostek bibliotecznych druków ciągłych; 161 304 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
* * *
30 I 2008 Z inicjatywy CBW odbyło się I Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek Naukowych i Ośrodków Informacji, którego celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz promowanie działalności bibliotek i ośrodków informacji w Wojsku Polskim. Do Forum obok CBW przystąpiły: Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej, Biblioteka Naukowa Sztabu Generalnego WP, Biblioteka Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu, Biblioteka Główna Wydziału Lekarsko-Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
* * *
25 II 2008 Decyzją Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 roku ustanowione zostaje doroczne Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej w dniu 13 czerwca.
* * *
2 IV 2008 Biblioteka gościła Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej pana Czesława PIĄTASA.
* * *
VIII 2008 Po wielu latach równoległego prowadzenia kartkowego katalogu alfabetycznego i komputerowej bazy danych, podjęto decyzję o jego zamknięciu. Dzięki rezygnacji z włączenia kart katalogowych zwiększono częstotliwość aktualizacji bazy książek, systematycznie wprowadzano kody kreskowe dla nowości wydawniczych. Przedsięwzięcia te pozwoliły na wprowadzenie elektronicznego zamawiania książek z baz dostępnych na stronie internetowej biblioteki i udostępnianych na 12 nowoutworzonych stanowiskach komputerowych.
* * *
8 X 2008 Decyzją Nr 464/MON Ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA z dnia 8 października 2008 r. została powołana Rada Naukowa Centralnej Biblioteki Wojskowej na kadencję w latach 2008-2013 w składzie: Marcin DRZEWIECKI, Tomasz KUCHARSKI, Wojciech KULISIEWICZ, Waldemar MALIŃSKI, Anna PASZEK, Stefan PASTUSZKA, Zdzisław PIETRZYK, Bogusław STACHULA, Elżbieta STEFAŃCZYK, Jadwiga ZAKRZEWSKA.
* * *
15-17 X 2008 Biblioteka organizuje II Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, którego tematem było Korzystanie z zasobów informacyjnych w ramach resortowego systemu informacji naukowej.
* * *
21 X 2008 Podczas konferencji naukowej „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie... Spuścizna Korpusu Kadetów w procesie kształcenia obronnego młodzieży. Stan i perspektywy”, Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna HALL, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i wychowawczym realizowanym przy ścisłym współdziałaniu obu resortów. Porozumienie stanowić będzie podstawę do tworzenia międzyresortowych zespołów przygotowujących szczegółowe programy współpracy.
* * *
22 X 2008 Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej, na której Radca Koordynator w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Krzysztof SIKORA wręczył akty powołania członkom nowej Rady.
* * *
3 XII 2008 Została uruchomiona usługa zamawiania książek z baz internetowych CBW metodą elektroniczną. Możliwość drukowania rewersów dotyczy materiałów bibliotecznych wprowadzanych do baz od 1992 roku.
* * *
13 III 2009 Decyzją Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha Nr 76/MON z dnia 13 marca 2009 r. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej został podporządkowany Centralnej Bibliotece Wojskowej. Decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej, zadanie dystrybucji materiałów NATO RTO z Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej przeniesiono na Centralną Bibliotekę Wojskową. W związku z decyzjami ministra, dyrektor CBW dr hab. Aleksandra SKRABACZ powołała zespół złożony z przedstawicieli obu instytucji, którego zadaniem jest wypracowanie nowych zadań biblioteki oraz struktury organizacyjnej.
* * *
26 III 2009 III Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej poświęcone było wyznaczeniu wspólnych kierunków działań na 2009 r., dyskusji nad zasadami współtworzenia centralnego katalogu wojskowych zasobów bibliotecznych i współpracy w zakresie tworzenia Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych.
* * *
20 IV 2009 Pod przewodnictwem poseł Jadwigi ZAKRZEWSKIEJ, odbyło się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Społecznych Wojska Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
* * *
30 IV 2009 Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON podpisał z firmą MAX ELEKTRONIK S.A. umowę na dostawę i wdrożenie nowego systemu informacyjno-bibliotecznego PROLIB M21 dla Centralnej Biblioteki Wojskowej.
* * *
13 VI 2009 Z okazji Jubileuszu 90. rocznicy powołania, Centralna Biblioteka Wojskowa została odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana ZDROJEWSKIEGO odznaczenie przekazał Sekretarz Stanu Pan Piotr ŻUCHOWSKI.
Jubileusz upamiętniono także odsłonięciem płaskorzeźby patrona Biblioteki - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia dokonali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji Pani Jadwiga ZAKRZEWSKA, Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Stanisław KOMOROWSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr ŻUCHOWSKI oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy GUTOWSKI.
Ponadto, dyrektor CBW dr hab. Aleksandra SKRABACZ uhonorowała przedstawicieli instytucji cywilnych i wojskowych dyplomem „Przyjaciel Centralnej Biblioteki Wojskowej”, okolicznościowym medalem „90 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej”. W Galerii Darczyńców, odsłonięciem okolicznościowej tabliczki uhonorowano Państwa Czesławę i Zdzisława PICHETÓW z Londynu, którzy przekazali kilkutysięczny księgozbiór po panu Bolesławie Pająku, zmarłym bracie pani Czesławy. Z okazji 90-lecia ukazało się także wydanie specjalne „Kwartalnika Bellona” - „Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 90 lat służby wiedzą w obronie narodowej – doświadczenia, stan, wyzwania.” Jubileuszowi towarzyszyły wystawy: „90 na 90” oraz „Księgozbiór Bolesława Pająka”
* * *
1 IX 2009 Wdrożenie nowego systemu informatyczno-bibliotecznego wymagało zmiany organizacji pracy Działu Udostępniania Zbiorów, w którym zostały zainstalowane urządzenia umożliwiające samodzielne wypożyczanie książek znajdujących się w wolnym dostępie oklejonych etykietami RFID oraz samodzielny zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych wypożyczonych z Biblioteki. Samodzielne wypożyczanie książek odbywa się za pomocą urządzeń SelfCheck (samowypożyczanie) w godzinach pracy Biblioteki. Proces zwrotu książek może odbywać się niezależnie od godzin funkcjonowania Biblioteki, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Działem Udostępniania, przy wykorzystaniu urządzenia Book (wrzutki) zainstalowanej w wejściu do budynku. System automatycznie przyjmie książkę do zwrotu i dokona rozliczenia konta Czytelnika.
* * *
21 IX 2009 Decyzją Nr Z-40/Org./P-1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2009 r. o rozformowaniu Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy CONIW zostaną włączeni w struktury organizacyjne CBW.
* * *
29-30 IX 2009 IV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej poświęcone było promocji i dyskusji nad IV edycją „Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych” oraz propozycji współpracy w ramach projektu utworzenia Wojskowej Biblioteki Cyfrowej Zbrojowni@.
* * *
1 X 2009 W związku z decyzją o rozformowaniu Wojskowego Biura Badań Historycznych i potrzebą przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych tej instytucji oraz na prośbę dyrektora WBBH, dziesięciu pracowników Biblioteki (pracujących w dwóch grupach), zostało oddelegowanych do powstałej komisji inwentaryzacyjnej. Prace prowadzone były w siedzibie WBBH przy ul. Banacha 2 i polegały m.in.: na porównaniu zapisów w księgach inwentarzowych i księgach ubytków ze stanem faktycznym, spisaniu książek oraz czasopism pozostających w zbiorze WBBH (od 1 stycznia 2010 r. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej) i naniesieniu numerów inwentarzowych na arkusze skontrowe.
* * *
1 XII 2009 Posiedzenie Rady Naukowej CBW, którego celem był wybór przewodniczącego, zatwierdzenie Regulaminu Rady Naukowej, podsumowanie działalności Biblioteki w 2009 r. oraz przedstawienie planu na 2010 r. Przewodniczącym Rady wybrany został prof. dr hab. Zdzisław PIETRZYK, zastępcą bryg. Waldemar MALIŃSKI.
* * *
31.XII.2009 Stan zbiorów: 616.247 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 301 896 woluminów druków zwartych; 146 962 druków ciągłych; 165 100 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych.
* * *
1 I 2010 Biblioteka rozpoczęła działalność w nowej strukturze organizacyjnej. Utworzone zostały dwa piony merytoryczne: Pion Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów, Pion Ochrony i Promocji Zbiorów, podległe dwóm zastępcom dyrektora oraz Pion Ochrony Informacji Niejawnych.
* * *
12 I 2010 Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy GUTOWSKI spotkał się z kadrą kierowniczą CBW. Zapoznał się z planami, strukturą organizacyjną Biblioteki, zadaniami związanymi m.in. z przygotowaniem koncepcji funkcjonowania Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO.
* * *
26-27 I 2010 Decyzją Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, w Bibliotece została przeprowadzona kontrola problemowa, której celem było sprawdzenie działalności statutowej oraz realizacja procesu włączenia CONIW w struktury CBW.
* * *
31 III 2010 Celem V Ogólnopolskiego Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, było omówienie aktualnych spraw związanych z wojskowymi bibliotekami naukowymi, przedstawienie nowego systemu informacyjno-bibliotecznego PROLIB M21 i technologii RFID oraz warsztaty metodyczne dla osób oddelegowanych przez poszczególne biblioteki do dalszych prac nad Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych.
* * *
26-28 V 2010 W gmachu Biblioteki odbyły się obrady Information Management Committee (IMC) NATO RTO. Miejsce obrad zostało wybrane ze względu na fakt, iż od 1 stycznia 2010 r. CBW pełni rolę Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO. Polskę reprezentowali przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz CBW.
* * *
11-12 IX 2010 Z okazji Dni Rapperwilskich związanych z obchodami 140. rocznicy utworzenia Muzeum Polskiego w Rapperswilu, w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została zaprezentowana wystawa „Zbiory Rapperswilskie w Centralnej Bibliotece Wojskowej”. Wystawę zaszczycili swoją obecnością goście ze Szwajcarii: Pan Matthias MÄCHLER – prezydent Gminy Grodzkiej w Rapperswilu, Pan Max BERTI – członek Rady Miejskiej Rapperswilu oraz pracownicy Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
* * *
15-16 IX 2010 VI Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, na którym przedstawiono prace nad uporządkowaniem funkcjonowania bibliotek wojskowych w aspekcie prawnym. Opracowano projekt Zarządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wojskowej sieci bibliotecznej oraz projekt Instrukcji o prowadzeniu działalności w dziedzinie informacji naukowej w resorcie obrony narodowej.
* * *
20 X 2010 Odbyła się IV Konferencja Naukowo-Przemysłowa pt. „Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych”. Otwarto także Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Radca Generalny-Koordynator Krzysztof SIKORA, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Ewa TROJANOWSKA, Dyrektor CBW dr hab. Aleksandra SKRABACZ oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Zadania Centrum to gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i promocja dorobku naukowego NATO RTO. Baza publikacji dostępnych w centrum zawiera ok. 3 000 rekordów i jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki.
* * *
30 XI 2010 Wizyta przebywającego w Polsce generała broni André BLATTMANNA, szefa Sił Zbrojnych Konfederacji Szwajcarskiej wraz z towarzyszącymi osobami, w tym Ambasadorem Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie, JE Bénédictem de CERJAT. Gościom towarzyszył gen. dyw. pil. Anatol CZABAN, asystent Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych. Podczas pobytu w Bibliotece goście mieli okazję zwiedzić dwie wystawy „Zbiory Rapperswilskie w Centralnej Bibliotece Wojskowej oraz Polskie ślady w Szwajcarii”.
* * *
1 XII 2010 Posiedzenie Rady Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, poświęcone podsumowaniu działalności CBW za 2010 r. oraz przedstawieniu planu zamierzeń na 2011 r., w tym planom digitalizacji zbiorów.
* * *
31.XII.2010 Stan zbiorów: 625 261 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 308 998 woluminów druków zwartych; 147 928 jednostek bibliotecznych druków ciągłych; 165 625 jednostek zbiorów specjalnych.
* * *
19 I 2011 Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji Czesław PIĄTAS oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy GUTOWSKI byli organizatorami konwersatorium poświęconego stosowaniu nowych wojskowych przepisów dyscyplinarnych. W konwersatorium uczestniczyli dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, dyrektorzy komórek organizacyjnych MON i wybranych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
* * *
10-12 V 2011 Departament Wychowania i Promocji Obronności MON we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową zorganizował seminarium wojskowych bibliotek oświatowych pod hasłem tygodnia bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”. Celem spotkania było m.in. omówienie projektu Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych.
* * *
19 V 2011 Pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji Czesława PIĄTASA odbyła się konferencja naukowa „Narodowe Siły Rezerwowe – potrzeby a rzeczywistość w dobie profesjonalnej armii”. Organizatorami konferencji był Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i Centralna Biblioteka Wojskowa, a jej celem podsumowanie doświadczeń jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP w naborze i funkcjonowaniu Narodowych Sił Rezerwowych.
* * *
26 V 2011 Odbyła się konferencja naukowa z cyklu Służba kobiet w formacjach mundurowych XXI wieku pt. „Kobieta – matka –mundur. Konflikt czy dopełnienie ról”. Konferencja skierowana była do kobiet i mężczyzn, którzy dostrzegają rolę kobiety- matki w służbach mundurowych.
* * *
31 V-2 VI 2011 Centralna Biblioteka Wojskowa była organizatorem VII Ogólnopolskiego Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Dusznikach Zdroju, w którym uczestniczyli przedstawiciele wojskowych bibliotek naukowych oraz bibliotek innych służb mundurowych. Celem spotkania było omówienie m.in. zagadnień związanych z aktualizacja aktów prawnych dotyczących bibliotekarstwa w resorcie obrony narodowej, diagnoza stanu czytelnictwa w wybranych bibliotekach, digitalizacja zbiorów bibliotecznych.
* * *
6 VI 2011 Opublikowana została Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie resortowej sieci bibliotecznej, która porządkuje funkcjonowanie bibliotek wojskowych w aspekcie prawnym.

Muzeum Harcerstwa w Warszawie zorganizowało w gmachu Biblioteki konferencję naukową i wystawę z okazji 10-lecia Muzeum Harcerstwa pt. „Harcerskie tradycje oręża polskiego w zbiorach Muzeum Harcerstwa”.
* * *
20 VI 2011 Centralna Biblioteka Wojskowa zorganizowała dla przyjaciół i mieszkańców Warszawy Pragi Południe „Dzień otwarty” i festyn z okazji 20. rocznicy działalności CBW na Pradze, nad którymi patronat objął Burmistrz Pan Tomasz KUCHARSKI. Zaproszeni goście i mieszkańcy, mieli okazję zobaczyć niedostępne na co dzień magazyny biblioteczne oraz pokazy sprzętu i umiejętności Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej
* * *
27 IX 2011 W Bibliotece odbyła się czwarta z kolei konferencja naukowa poświęcona ochronie narodowego zasobu bibliotecznego: „Digitalizacja ...i co dalej”. Problematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła m.in. doświadczeń bibliotek w digitalizacji zbiorów, zasad ich udostępniania w sieci oraz długotrwałego przechowywania zdigitalizowanych zbiorów. W przedsięwzięciu, którego organizatorami była CBW oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udział wzięło ponad 120 uczestników z całego kraju.
* * *
6 X 2011 Biblioteka gościła płk. dr. Attilę BONHARDTA, dyrektora Węgierskiego Archiwum Wojskowego, mjr dr Norberta SZAMVEBERA, jego zastępcę oraz historyka węgierskiego Endre Laszlo VARGĘ.
* * *
21-21 XI 2011 Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Centralna Biblioteka Wojskowa były organizatorami XXVII Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich w Domu Pracy twórczej w Oborach k/Konstancina-Jeziorny. Sesja była uroczystym zwieńczeniem głoszonego wcześniej konkursu literackiego w dziedzinie poezji i prozy.
* * *
16 XI 2011 CBW gościła autora unikatowego dzieła pt. Traktat o strategii prof. Hervé COUTAU-BÉRGARIE wraz z małżonką. Gościom towarzyszyli Valentin FILIP – prezes polskiego Towarzystwa Carla von Clausewitza i prof. Piotr GAWLICZEK, pełnomocnik Rektora - Komendanta AON ds. Innowacji.
* * *
22-23 XI 2011 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tobruk 1941. 70 rocznica udziału Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku”. Sesja, której patronat honorowy objął Prezydent RP Pan Bronisław KOMOROWSKI, została zorganizowana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Akademię Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz CBW. Sesja była okazją do prezentacji różnorodnych obszarów badawczych związanych z walkami i udziałem w nich Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa.
* * *
24-27 XI 2011 W trakcie XX Targów Książki Historycznej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej zorganizowało I Salon Bibliotek. Jego ideą była promocja książek i bibliotek, z których wiele wydaje publikacje o tematyce historycznej, kultywując tradycje zachowania dziedzictwa narodowego, upowszechniania wiedzy o regionach i ich wybitnych postaciach. Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała samodzielne stoisko, które cieszyło się dużą popularnością. Historycy, uczniowie i miłośnicy historii odwiedzający stoisko interesowali się m.in. działalnością Biblioteki, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z zasobów. Duże zainteresowanie wzbudziły również wydawnictwa CBW, zwłaszcza reprinty materiałów ikonograficznych: plakatów, pocztówek i albumów oraz map.
* * *
1 XII 2011 Posiedzenie Rady Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dotyczyło podsumowania działalności Biblioteki w 2011 r. oraz planu zamierzeń na 2012 rok w zakresie działalności naukowej, konferencyjnej, wystawienniczej i wydawniczej. Rada zapoznała się ponadto, z planami digitalizacji zbiorów, w tym pracami nad utworzeniem Wojskowej Biblioteki Cyfrowej Zbrojowni@ oraz utworzeniem strony Resortowa Sieć Biblioteczna Sił Zbrojnych RP.
* * *
7 XII 2011 Ogólnopolska konferencja popularno-naukowa poświęcona bezpieczeństwu społecznemu pt. „Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne, które dotyczyły istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego i socjalnego, mniejszości narodowych, etnicznych oraz demograficznych, bezpieczeństwa społecznego związanego z edukacją, nowoczesnymi technologiami, patologiami społecznymi oraz zapewnieniem bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.
* * *
7 XII 2011 Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło SBP przy CBW zorganizowały uroczyste spotkanie opłatkowe dla środowiska bibliotekarzy warszawskich. Część artystyczną zapewnił wyjątkowy i wzruszający koncert kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
* * *
31 XII 2011 Stan zbiorów: 680 355 jednostek bibliotecznych ogółem, w tym: 468 091 zbiorów głównych (315 579 woluminów druków zwartych, 150 207 jednostek bibliotecznych druków ciągłych, 1 666 mikrofilmów, 368 CD-ROM-ów, 271 dyskietek); 165 746 jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych. Zbiory Wypożyczalni Sztabu Generalnego WP – 45 518 (31 109 woluminów druków zwartych, 937 druków ciągłych, 12 571 druków sygnaturowanych).
* * *
16 II 2012 Wizyta Sekretarza Stanu w MON Pana Czesława MROCZKA, Radcy Koordynatora Krzysztofa SIKORY oraz Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzego GUTOWSKIEGO. Minister zapoznał się z planami, strukturą organizacyjną Biblioteki, zadaniami związanymi m.in. z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO.
* * *
14 III 2012 Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr hab. Aleksandra SKRABACZ uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, na którym prezentowała dorobek Biblioteki.
* * *
19 III 2012 W Dniu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona CBW, Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław MROCZEK dokonał uroczystego otwarcia portalu internetowego Wojskowa Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia oraz Resortowa Sieć Biblioteczna.
* * *
3 IV 2012 Odbyła się promocja dwóch publikacji: „Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie”, pod redakcją naukową Ryszarda Jakubczaka i Józefa Marczaka oraz „Działania nieregularne. Element strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, której autorami są: Ryszard Jakubczak, Krzysztof Gąsiorek, Hubert Królikowski, Józef Marczak. Pierwszą z prac zaprezentował były minister obrony narodowej dr Janusz ONYSZKIEWICZ, drugą Szef Sztabu Generalnego WP - gen. Mieczysław CIENIUCH.
* * *
19 V 2012 Centralna Biblioteka Wojskowa wzięła udział w obchodach Święta saskiej Kępy na ulicy Rapperswilskiej. W Centrum Promocji Kultury Praga Południe zaprezentowana została wystawa „Zbiory Rapperswilskie w Centralnej Bibliotece Wojskowej, a na ulicy w specjalnie przygotowanym namiocie zainteresowani mogli zapoznać się z działalnością Biblioteki i otrzymać materiały promocyjne.
* * *
11-13 VI 2012 Delegacja z Centralnej Biblioteki Wojskowej gościła w Wilnie, w Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa. Wizyta wpisała się w cykl współpracy bilateralnej, jaką od roku prowadzą CBW oraz Biblioteka Litewskiej Akademii Wojskowej. Delegacji przewodniczyła dyrektor CBW dr hab. Aleksandra Skrabacz, Litewską Akademię Wojskową reprezentowali: prorektor doc. dr Valdas Rakutis, dyrektor Biblioteki Akademii Konstancja Janina Tupeniene, Marija Čepauskiene oraz dyrektor wydawnictwa Akademii Arunas Alonderis. Podczas wizyty delegacja CBW została przyjęta przez komendanta Litewskiej Akademii Wojskowej płk Eugenijusa Vosyliusa. Na spotkaniu przedstawione zostały historia i tradycja oraz plany rozwoju uczelni.
* * *
29 V-1VI 2012 Centralna Biblioteka Wojskowa była organizatorem VIII Ogólnopolskiego Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Wadowicach, w którym uczestniczyli przedstawiciele wojskowych bibliotek naukowych oraz bibliotek innych służb mundurowych. Celem spotkania było omówienie m.in. podsumowanie działalności resortowej sieci bibliotecznej w 2011 r. na podstawie sprawozdań rocznych wojskowych bibliotek naukowych, założenia organizacyjne i funkcjonalne Wojskowej Biblioteki Cyfrowej Zbrojownia oraz promocja Słownika języka haseł przedmiotowych nauk o bezpieczeństwie i obronności.
* * *
21 VI 2012 W gmachu Biblioteki odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Współczesne bezpieczeństwo. Wymiar społeczny i jednostkowy”. Celem konferencji była prezentacja aktualnego stanu badań nad jednymi z najistotniejszych wymiarów współczesnego bezpieczeństwa, jakimi są bezpieczeństwo społeczne oraz bezpieczeństwo jednostkowe, rozpatrywane w różnych płaszczyznach, kontekstach i odniesieniach oraz perspektywach badawczych.
* * *
15 VIII 2012 Z okazji Święta Wojska Polskiego na terenie Muzeum Wojska Polskiego, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza odbył się Festyn Żołnierski. CBW przygotowała stoisko promocyjne usytuowane na terenie Muzeum Wojska Polskiego.
* * *
12 IX 2012 W Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Czasu nikt nie zatrzyma”, poświęcone pani generałowej kpt Irenie Renacie Anders. Patronat nad uroczystością objęli: p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dyrektor Instytutu Teatralnego. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna KOMOROWSKA. Obecni byli również: Pani Karolina KACZOROWSKA, wdowa po śp. Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, Pani Anna Maria ANDERS, córka Ireny Anders i gen. Władysława Andersa, pani Beata OCZKOWICZ, Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury, Pan Maciej KLIMCZAK z Kancelarii Prezydenta RP.
* * *
13 IX 2012 Odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana – Kombatanta, którego organizatorem był Zarząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W spotkaniu udział wzięli weterani polskich formacji wojskowych walczących w II wojnie światowej, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna.
* * *
18 IX 2012 Z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, odbyło się uroczyste spotkanie, którego organizatorem był Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz CBW.
* * *
26 IX 2012 Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, które dotyczyło oceny działalności edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej w Siłach Zbrojnych, dyrektor CBW dr hab. Aleksandra SKRABACZ przedstawiała sprawozdanie z pracy biblioteki.
* * *
27 IX 2012 W Bibliotece odbyła się piąta z kolei konferencja naukowa poświęcona ochronie narodowego zasobu bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Problematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła m.in. przygotowania Sił Zbrojnych do ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego oraz konieczności przestrzegania w trakcie działań wojennych konwencji haskiej i jej dodatkowych protokołów. W przedsięwzięciu, którego organizatorami była CBW oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udział wzięło ponad 120 uczestników z całego kraju.
* * *
16 - 17 X 2012 W ramach resortowej sieci bibliotecznej odbyło się szkolenie dla redaktorów Wojskowej Biblioteki Cyfrowej Zbrojownia i Resortowej Sieci Bibliotecznej oraz warsztaty dotyczące problematyki zarządzania informacja naukową, zorganizowane przez Information Management Committtee NATO Science and technology Organization. Celem szkolenia była prezentacja dotychczasowych doświadczeń oraz kierunków rozwoju nowoczesnego zarządzania naukową informacja wojskową w krajach NATO.
* * *
19-20 X 2012 Odbyła się XXVIII Sesja Wojskowych Kół i Grup Literackich zorganizowana przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Centralną Bibliotekę Wojskową. Sesja jest uroczystym zakończeniem ogłoszonego konkursu literackiego w dziedzinie poezji i prozy.
* * *
24 X 2012 W 120 rocznicę urodzin generała brygady Stanisława Sosabowskiego – twórcy i dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, odbyła się konferencja naukowa pt. „Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej”. Wśród licznych gości przybyłych na konferencję honorowe miejsce zajęli żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego. Rozpoczęcie konferencji poprzedziła prezentacja książki „Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej” zawierającej materiały konferencyjne pod redakcją naukową dr hab. Janusza Zuziaka.
* * *
3 XI 2012 W listopadzie 2012 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej rozpoczęto prace przygotowawcze związane z modernizacją pomieszczeń magazynowych, Czytelni i Wypożyczalni Głównej, Czytelni Zbiorów Specjalnych, Ośrodka Informacji Naukowej i Wolnego Dostępu. Celem podjętych prac jest przede wszystkim zapewnienie księgozbiorowi jak najlepszych warunków przechowywania oraz istotne zwiększenie powierzchnia magazynowej. Unowocześniona zostanie także infrastruktura teleinformatyczna oraz wzmocnione bezpieczeństwo zbiorów i użytkowników CBW.
* * *
21 XI 2012 Pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MON Pana Czesława MROCZKA odbyła się konferencja naukowa pt. „Patriotyzm współczesnych Polaków”. Celem konferencji było podjęcie naukowej dyskusji nad: rozumieniem i postrzeganiem patriotyzmu przez współczesnych Polaków; diagnozą tych uwarunkowań, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, zwłaszcza postaw obywatelskich, więzi z ojczyzną i ojcowizną, migracji zarobkowych, integracji europejskiej; rolą SZ RP w kształtowaniu postaw patriotycznych w środowisku wojskowym i cywilnym. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał płk Jerzy GUTOWSKI, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Wśród licznych gości przybyłych na konferencję, honorowe miejsce zajęli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pracownicy naukowi uczelni wojskowych i cywilnych, w tym przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Społecznej Akademii Nauk i innych.
* * *
29 XI – 2 XII 2012 W czasie XXI Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej zorganizowało II Salon Bibliotek. Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała samodzielne stoisko, które cieszyło się dużą popularnością. Historycy, uczniowie i miłośnicy historii odwiedzający stoisko interesowali się m.in. działalnością Biblioteki, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z zasobów. Duże zainteresowanie wzbudziły również wydawnictwa CBW, zwłaszcza reprinty materiałów ikonograficznych: plakatów, pocztówek i albumów oraz map.
* * *
13 XII 2012 Posiedzenie Rady Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dotyczyło podsumowania działalności Biblioteki w 2012 r. oraz planu zamierzeń na 2013 rok w zakresie działalności naukowej, konferencyjnej, wystawienniczej i wydawniczej. Rada zapoznała się z działalnością konferencyjną, wystawienniczą i wydawniczą Biblioteki, digitalizacją zbiorów, funkcjonowaniem Wojskowej Biblioteki Cyfrowej Zbrojowni@ oraz strony Resortowa Sieć Biblioteczna Sił Zbrojnych RP. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady: Przewodniczący Rady prof. dr hab. Zdzisław PIETRZYK, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Poseł Jadwiga ZAKRZEWSKA, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz KUCHARSKI, Dyrektor Biblioteki Sejmowej dr Wojciech KULISIEWICZ, Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej bryg. Waldemar MALIŃSKI, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Anna PASZEK, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dr hab. Aleksandra SKRABACZ, kierownicy działów CBW.
* * *
31 XII 2012 Stan zbiorów: 690.776 jednostek bibliotecznych ogółem w tym: druki zwarte – 323.128, druki ciągłe – 151.136, mikrofilmy – 1.666, CD-ROM – 369, dyskietki – 271, zbiory specjalne – 168.613, zbiory Wypożyczalni Sztabu Generalnego WP – 45.593 (druki zwarte – 31.907, druki ciągłe – 1342, druki sygnaturowane - 11.443).
* * *
2 I 2013 Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy GUTOWSKI wręczył nominację na stanowisko Dyrektora Biblioteki dr. Janowi TARCZYŃSKIEMU. Dotychczasowa dyrektor prof. nadzw. dr hab. Aleksandra SKRABACZ powołana została na stanowisko dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.
* * *
9 I 2013 W czasie 18 Balu Lotników i Polskiej Obronności odbyła się tradycyjna – coroczna – aukcja charytatywna na rzecz lotników polskich poszkodowanych zdrowotnie, organizowana przez wydawnictwo ALTAIR i miesięcznik „Skrzydlata Polska”, przy wsparciu Dowództwa Sił Powietrznych.
Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli organizatorom, na ręce Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego społeczny dar, reprint litografii Artura Szyka pt. „Poczty lotnicze świata albo epoka latania” z 1947 roku, wykonany poza godzinami pracy i z prywatnych funduszy.
* * *
28 I – 1 II 2013 Zgodnie z „Projektem Planu współpracy międzynarodowej resortu ON na rok 2013” pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Karolina Paćko starszy bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych i Maciej Biernat starszy bibliotekarz w Dziale Gromadzenia Zbiorów przebywali w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Celem pobytu w Wielkiej Brytanii było przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w zakresie dokumentów oraz materiałów ikonograficznych do wydawnictwa pod roboczym tytułem Legiony Polskie 1914-1918 oraz przygotowanie transportu do Polski liczącego ok. 200 egzemplarzy księgozbioru podarowanego Książnicy przez Instytut Józefa Piłsudskiego. Większość publikacji poświęcona jest patronującemu obu instytucjom Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jak również historii II wojny światowej oraz tragicznym losom, wielu narodów po jej zakończeniu. Część księgozbioru pokrywa się ze zbiorami CBW, dlatego też za zgodą Darczyńcy zostaną ofiarowane innym instytucją kultury, wzbogacając ich księgozbiory. Uroczyste przekazanie daru i podpisanie protokołu oraz umowy o współpracy wydawniczej nastąpiło 31 stycznia 2013 r., między dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Janem TARCZYŃSKIM oraz Prezesem Instytutu Piłsudskiego w Londynie płk Mieczysławem STACHIEWICZEM któremu towarzyszyły: pani Barbara BUCZEK, Przewodnicząca Komisji Bibliotecznej i Sekretarz Generalna pani Anna STEFANICKA.
2 II 2013 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się nagranie do programu telewizyjnego o tematyce historyczno-eksploracyjnej „Było… nie minęło. Kronika zwiadowców historii”. Okazją do współpracy była 150. rocznica Powstania Styczniowego. Twórca programu, red. Adam Sikorski, doceniając znaczenie unikato-wych zbiorów CBW w tym zakresie, przybliżył je widzom TVP INFO. Pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych przygotowali wystawę tematyczną, prezentując podczas nagrania obiekty rękopiśmienne o wyjątkowej wartości historycznej, materiały ikonograficzne, kartograficzne oraz druki ulotne i eksponaty. Główna Książnica Wojska Polskiego popularyzując wiedzę o dziejach oręża polskiego, zaprezentowała również w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej „ Zbrojownia” unikatowe zbiory związane z Powstaniem Styczniowym. Emisja programu „Było… nie minęło” odbyła się 16 marca 2013 r. o godz. 15.00 na antenie TVP IN-FO.
* * *
11 III 2013 Roboczą wizytę w CBW złożyła Pani Karolina Kaczorowska, małżonka Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego z sześciu konstytucyjnych Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. W spotkaniu uczestniczyły także osoby towarzyszące Pani Prezydentowej: Pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej i Pan Włodzimierz Lisowski z Kancelarii Prezydenta RP, zaś ze strony Gospodarzy – dr Jan Tarczyński, dyrektor CBW, Krystyna Piwowarska, wicedyrektor ds. Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów i Beata Czekaj-Wiśniewska, wicedyrektor ds. Ochrony i Promocji Zbiorów. Istotnym akcentem wizyty (relacja w TVP INFO i Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym TVP SA) było przekazanie do zbiorów CBW daru Pani Karoliny Kaczorowskiej: unikatowego blankietu polskiego paszportu dyplomatycznego, wydrukowanego po kampanii wrześniowej we Francji oraz znaczka Skarbu Narodowego RP, wyemitowanego w Londynie w roku jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego przez Rząd RP odtworzony w czasie II wojny światowej na ziemiach zachodnich sojuszników, a także zespołu dokumentów i niskonakładowych wydawnictw instruktarzowych, dotyczących zagadnień nieznanych w kraju – odtwarzania Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii od 1949 roku, na wypadek wojny zachodnich demokracji z Sowietami.
* * *
19 III 2013 W Centralnej Bibliotece Wojskowej miało miejsce szczególne wydarzenie – symboliczne obchody imienin Wielkiego Polaka, patrona Biblioteki, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zorganizował Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy Centralnej Biblioteki Wojskowej. Koordynatorem całości przedsięwzięcia był płk Wiesław Ząbek. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością: Pani Karolina Kaczorowska, małżonka Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej, Pan Waldemar Strzałkowski, reprezentujący Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego oraz Pan Krzysztof Jaraczewski, wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego. Część oficjalną rozpoczęło wręczenie wyróżnień i odznaczeń, jakimi Związek Piłsudczyków uhonorował osoby, a także instytucje zasłużone dla Związku i działające na rzecz kultywowania pamięci Marszałka Piłsudskiego oraz historii i tradycji naszego kraju. Ceremonii dokonał prezes Związku Piłsudczyków Pan Marian Ząbek. Część oficjalną zakończył krótki wykład poświęcony niepodległościowej postawie Józefa Piłsudskiego, wygłoszony przez prof. Grzegorza Nowika, wybitnego historyka, wicedyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uroczystość uświetnił występ w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wiązanką pieśni legionowych i patriotycznych przypomniał obecnym chlubną historię związaną z Marszałkiem oraz odzyskaniem przez Polskę Niepodległości w 1918 r., a następnie drogę jaką przebył nasz Naród od tamtych historycznych chwil aż do współczesności. Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy przygotowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową "Marszałek Józef Piłsudski w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej" i „Marszałek Józef Piłsudski w tradycji Wojska Polskiego”.
* * *
27 III 2013 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji i pracowników CBW z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, płk Stanisław Pilhul, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, płk Leszek Laszczak, szef Biura Koordynacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Henryk Cierocki, wicedyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Pani Jadwiga Chłopecka, główny specjalista z Oddziału Kultury i Oświaty DWiPO MON. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zebranych przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego. Następnie głos zabrał JE ks. Biskup Polowy Józef Guzdek, który wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim obecnym oraz ich bliskim, a następnie poświęcił przygotowane na poczęstunek produkty.
* * *
18 V 2013 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wzięła udział w biwaku klas mundurowych na terenie Akademii Obrony Narodowej. Trwający od 16 do 19 maja b.r. zlot odbywał się pod hasłem „Ślubuję Ci, Ojczyzno”. Patronat nad imprezą objął Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Celem przedsięwzięcia było promowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych związanych z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej. Biwak miał również charakter sportowo rekreacyjny. Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej zapoznali uczestników z działalnością placówki, przedstawili uczniom klas mundurowych zasady korzystania z biblioteki oraz zaprezentowali reprodukcje najciekawszych zbiorów i liczne publikacje wydawane przez CBW. Stoisko promocyjne CBW cieszyło się dużym zainteresowaniem.
* * *
4 -7 VI 2013 Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mgr Bożena Chlebicka-Abramowicz, mgr Marcin Kamiński i mgr Marcin Białas złożyli roboczą wizytę w Bibliotece Litewskiej Akademii Wojskowej im. Jonasa Żemaitisa w Wilnie. Współpraca z Biblioteką Akademii trwa od 2011 r. Delegacja CBW została podjęta przez Panią Dyrektor Biblioteki Janinę Tupėnienė, Prorektora prof. Valdasa Rakutisa, Panią Mariję Čepauskienė oraz Redaktora Arūnasa Alonderisa. Delegacja CBW przedstawiła pracownikom Biblioteki oraz kadetom Akademii serię wykładów dotyczących Centralnej Biblioteki Wojskowej, Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO-STO, Resortowej Sieci Bibliotecznej MON oraz działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem gospodarzy i stanowiły przyczynek do owocnej dyskusji nad wspólnymi doświadczeniami. Ustalono obszary wspólnych inicjatyw i wyznaczono plan konkretnych działań i przedsięwzięć, których realizacja podniesie potencjał naukowy obu instytucji.
* * *
6 VI 2013 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się autorski wieczór poezji dr Mariana Cichosza. Okazją do spotkania, było wydanie trzeciego już tomu poezji Jego autorstwa, zatytułowanego „Podróże do Bentos”. Na spotkanie przybyło ponad 200 znamienitych gości: przedstawicieli świata polityki i kultury, duchowieństwa, wojska i instytucji publicznych oraz liczne grono przyjaciół i znajomych bohatera tego wieczoru. Spotkanie, prowadzone przez Panią Elżbieta Południk, przebiegało w formie rozmów o poezji połączonych z recytacją i śpiewaniem wierszy Mariana Cichosza. Wśród przybyłych znaleźli się między innymi: Pan Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Poseł Jan Łopata, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Pani Senator Andżelika Możdżanowska, Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Pan Minister Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Minister Urszula Pasławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan admirał Ryszard Łukasik, Doradca Ministra Obrony Narodowej, Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan płk Mirosław Kalinowski, reprezentujący generała broni Mieczysława Gocuła, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego a także gość specjalny: Pan Krzysztof Jaraczewski, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona naszej Biblioteki.
* * *
12 VI 2013 W Domu Spotkań z Historią odbyła się projekcja i spotkanie z twórcami filmu dokumentalnego pt. „Zapomniana flotylla”. Impreza odbyła się dzięki współpracy trzech instytucji: Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Koła SBP przy Centralnej Bi-bliotece Wojskowej oraz Domu Spotkań z Historią. Gościem honorowym spotkania był Pan Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród gości znaleźli się też m.in. Pan Marian Cichosz, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski, wieloletni senator, Sędzia Trybunału Stanu, Pan Ryszard Łukasik, admirał floty, Doradca Ministra Obrony Narodowej, Pan komandor Janusz Walczak, dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON, Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także Pani Edyta Żemła, wicedyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Pani dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld, dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Pan dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz liczne grono bibliotekarzy warszawskich bibliotek, czytelników i sympatyków historii.
* * *
13 VI 2013 Tegoroczne święto CBW, ze względu na trwający właśnie remont generalny i modernizacja magazynów bibliotecznych oraz powierzchni użytkowych przeznaczonych dla czytelników, było wewnętrznym i kameralnym spotkaniem pracowników CBW z udziałem Pani Jadwigi Chłopeckiej, reprezentującej dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk. Jerzego Gutowskiego.
* * *
15 VIII 2013 Centralna Biblioteka Wojskowa, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie włączyła się w obchody Święta Wojska Polskiego. W ramach Festynu Żołnierskiego zorganizowano stoisko promocyjne CBW, zlokalizowane na terenie Parku Agrykola, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników tegorocznego festynu. Z sympatykami Biblioteki dzieliliśmy się tam specjalnie przygotowanymi materiałami związanymi z CBW i Wojskiem Polskim. W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego ukazał się także, wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej z udziałem Centralnej Biblioteki Wojskowej, album pt. „15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego: tradycja i współczesność”. W dawnym pawilonie chirurgii Szpitala Ujazdowskiego – Szkoły Podchorążych Sanitarnych na terenie Głównej Biblioteki Lekarskiej otwarta została wystawa pt. „Służba zdrowia w Wojsku Polskim w XIX i XX wieku” oraz zaprezentowana rekonstrukcja „Szpital Polowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Wielka Brytania 1944” wraz z pokazem umundurowania oficerów i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i ekspozycją historycznego samochodu Willys-Jeep w barwach Brygady. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Główną Bibliotekę Lekarską, Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
* * *
24-25 VIII 2013 Centralna Biblioteka Wojskowa zaznaczyła swoją obecność na XII Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show 2013 w Radomiu, zorganizowanych przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, miasto Radom, spółkę Port Lotniczy Radom, Aeroklub Polski i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT. Tegoroczna impreza zgromadziła ponad 200 statków powietrznych różnego rodzaju, począwszy od samolotów historycznych, poprzez śmigłowce i samoloty szkolne oraz transportowe, a skończywszy na maszynach bojowych, używanych przez siły powietrzne z 20 państw reprezentowanych w tym roku w Radomiu. Nie zabrakło również widowiskowych przelotów zespołów akrobacyjnych, których wystąpiło aż siedem: szwajcarski „Patrouille Suisse” na samolotach F-5 Tiger, łotewski „Baltic Bees” na L-39 Albatros, chorwacki „Wings of Storm” na turbośmigłowych PC-9M oraz fiński „Midnight Hawks” na samolotach Hawk Mk 51. Polskę reprezentowały „Biało-Czerwone Iskry”, zespół „Orlik” i Grupa Akrobacyjna „Żelazny”. Wystawy statyczne, jak i pokazy powietrzne, korzystając z pięknej sierpniowej pogody, obejrzało w ciągu weekendu, według szacunków organizatorów, około 180 tysięcy osób.
* * *
12 IX 2013 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została zaproszona do udziału w uroczystych obchodach Święta Wojsk Lądowych zorganizowanych w warszawskiej Cytadeli. Obchody miały szczególny charakter, ponieważ w tym dniu świętowano uroczyście 330 rocznicę wiktorii wiedeńskiej, a ponadto po raz ostatni zorganizowano je w Dowództwie Wojsk Lądowych. W tym uroczystym dla Wojsk Lądowych dniu, Centralna Biblioteka Wojskowa, jako główna książnica Wojska Polskiego, zorganizowała stoisko promocyjno-informacyjne, które cieszyło się dużym powodzeniem kadry i pracowników wojska oraz ich rodzin.
* * *
14-15 IX 2013 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięła udział w jubileuszowych obchodach 330. Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, odbywających się w ramach Święta Wilanowa. Z tej okazji pracownicy Biblioteki: Marcin Białas, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Renata Jabłkowska-Marek, Małgorzata Gwara, Karolina Paćko, Lidia Komorowska, Paweł Borysewicz, Tatiana Roguska, Urszula Trzmiel, Beata Dymczyk, Hanna Rewers oraz Anna Szacoń, przygotowali specjalną wystawę gablotową pt. „Odsiecz wiedeńska 1683 w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Pił-sudskiego", która prezentowana była w Sali Białej w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wystawa obejmowała cenne zbiory naszej biblioteki związane z Janem III Sobieskim i bitwą pod Wiedniem. Przed Muzeum Pałac w Wilanowie, na stoisku promocyjno-informacyjnym Biblioteki zaprezentowano najnowsze wydawnictwa.
* * *
17-21 IX 2013 W hali Akademickiego Ośrodka Sportu na terenie Akademii Obrony Narodowej odbył się Wielki Kiermasz Militarny jako impreza towarzysząca IV Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Historycznych i Wojskowych. Na zaproszenie organizatorów, pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej prezentowali najnowsze wydawnictwa, reprinty, pocztówki, plakaty i mapy przygotowane specjalnie dla odwiedzających, zachęcając ich jednocześnie do odwiedzenia Biblioteki i skorzystania z jej bogatych zbiorów. Stoisko promocyjne Biblioteki cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających Kiermasz żołnierzy, pracowników wojska, rodzin wojskowych, emerytów wojskowych oraz mieszkańców Rembertowa.
* * *
26 IX 2013 Inauguracja działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego po prawie rocznym remoncie i modernizacji, połączona z uroczystością odznaczenia pracowników medalami Ministra Obrony Narodowej oraz wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Głównej Książnicy Wojska Polskiego. W tym wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr Wiesław Grudziński Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury płk dypl. inż. Mirosław Marciniak, Dowódca JW 3964 płk Sylwester Traczewski, Szef Oddziału Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Marek Lisowski. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Wojska Polskiego, po czym głos zabrał Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, który przywitał gości i przedstawił krótką charakterystykę zmian wprowadzonych na terenie Biblioteki podczas remontu. Kolejnym punktem programu było wręczenie wyróżnień przyznanych decyzją Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej osobom, które położyły szczególne zasługi w działaniach na rzecz rozwoju i zabezpieczenia zbiorów CBW. Medalami pamiątkowym oraz dyplomami „Przyjaciela Centralnej Biblioteki Wojskowej” zostali uhonorowani byli Dyrektorzy Biblioteki, kadra i pracownicy jednostek wojskowych zaangażowanych w przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych, a także przedstawiciele firm wykonawczych. Uroczystości zakończyła prezentacja multimedialna ukazująca zakres i przebieg prac prowadzonych na terenie Biblioteki, przygotowana przez Beatę Czekaj-Wiśniewską, Zastępcę Dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów oraz Annę Szacoń, Kierownika Działu Digitalizacji Zbiorów i Poligrafii. Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się na zwiedzanie Centralnej Biblioteki Wojskowej, aby zapoznać się z wynikiem 10-miesięcznych prac remontowo-modernizacyjnych, zabezpieczających unikatowe zbiory CBW dla przyszłych pokoleń i usprawniających obsługę czytelników.
* * *
30 IX 2013 Zakończyła się modernizacja i remont zabezpieczający, Centralnej Biblioteki Wojskowej, rozpoczęty 2 października 2012 r. zgodnie z zadaniem nr 01310: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ 109 W WARSZAWIE”.
Inwestycja związana byłą z modernizacją wszystkich sześciu magazynów bibliotecznych, a także wypożyczalni, Czytelni, Ośrodka Informacji Naukowej i tzw. „wolnego dostępu”. Przeprowadzenie prac było związane z zapewnieniem księgozbiorowi jak najlepszych warunków przechowywania oraz z istotnym zwiększeniem liczby metrów „wolnych półek” na najnowsze zbiory, wymienione zostały wszystkie regały biblioteczne, zmienione oświetlenie, poprawiona i unowocześniona serwerownia, sieć komputerowa oraz sieć energetyczna. Unowocześniono także infrastrukturę teleinformatyczną oraz wzmocniono bezpieczeństwo zbiorów i użytkowników CBW poprzez modernizację systemów alarmowych. Ponieważ w CBW przechowywanych jest ponad 700 tysięcy różnego rodzajów zbiorów, które zajmują prawie 12 kilometrów półek prace remontowo-modernizacyjne wykonywane były w kilku etapach, tj.:
  • etap 1 - od 8 października 2012 r. do 25 stycznia 2013 r., obejmował zbiory XIX w. książki i czasopisma przechowywane w magazynie nr 6;
  • etap 2 - od 25 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r., obejmował XX-wieczne czasopisma i część książek (broszury i wydawnictwa albu-mowe) przechowywane w magazynie nr 1 i nr 2;
  • etap 3 - od 30 kwietnia 2013 r. do 20 czerwca 2013 r., obejmował XX i XXI-wieczne książki przechowywane w magazynie nr 3 i nr 4;
  • etap 4 - od 20 czerwca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r., obejmował zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, plakaty, afisze, jednodniówki, konspiracja, nuty, archiwum, kartografia, zbioru audiowizualne: płyty, taśmy, tablice poglądowe, teki dokumentacyjne, fotogramy, fotografie i przeźrocza, pocztówki, ekslibrisy, medale, ikonografia i grafika, eksponaty, druki ulotne) przechowywane w magazynie nr 5.
Ogółem spakowano i przeniesiono z magazynów: działu zbiorów głównych ok. 480 tys. woluminów książek i czasopism, tj. ok. 12 kilome-trów książek i czasopism (liczonych grubością grzbietów), działu zbiorów specjalnych ponad 166 tysięcy jednostek bibliotecznych w 190 skrzyniach.
* * *
8-10 X 2013 Pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyły się w Warszawie uroczyste obchody 70 rocznicy utworzenia Batalionu AK „Zośka”, zorganizowane przez Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jednostkę Wojskową Komandosów (spadkobiercę tradycji Batalionu „Zośka”) oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Kulminacyjnym punktem obchodów, kończącym 3-dniowe święto Batalionu „Zośka”, były uroczystości w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10 października br. Na początku spotkania list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odczytał minister Maciej Klimczak, zaś przesłanie Ministra Obrony Narodowej, minister Beata Oczkowicz. Wśród wystąpień uwagę wzbudził wykład historyczny prof. dr hab. Andrzeja Kunerta. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości obejrzeli, przygotowany specjalnie na tę okazję, przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego o Batalionie „Zośka” w reżyserii Mariusza Malca. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którzy wykonali wiązankę piosenek z Powstania Warszawskiego. Równolegle z oficjalnymi uroczystościami, na terenie Centralnej Biblioteki Wojskowej, odbywał się piknik militarno-historyczny dla młodzieży szkolnej, który zgromadził setki uczestników. Uczniowie mogli obejrzeć prezentację przygotowaną przez członków Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, ukazującą wyposażenie i umundurowanie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz zapoznać się ze sprzętem, wyposażeniem i wyszkoleniem żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów, a także spróbować prawdziwej, żołnierskiej grochówki. Uroczystościom, przez cały czas ich trwania, towarzyszyły prezentowane w CBW wystawy: „70 lat Batalionu AK „Zośka” przygotowaną ze zbiorów prywatnych przez Grupę Historyczną „Zgrupowanie Radosław” oraz „Zośka wczoraj i dziś” udostępnioną przez Jednostkę Wojskową Komandosów.
* * *
5 XI 2013 Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się wykład historyka – dr hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, profesora Akademii Obrony Narodowej, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pt. „Tułacza armia”. Ważnym akcentem spotkania była uroczystość dekoracji pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej medalami nadanymi przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W uznaniu zasług na polu upowszechniania idei pamięci narodowej, pracownicy głównej Książnicy Wojska Polskiego, otrzymali z rąk Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Pana Ministra Andrzeja Krzysztofa Kunerta, srebrne medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. W imieniu odznaczonych podziękował Przewodniczący Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy CBW Piotr Dobrowolski. Po ceremonii dekoracji miało miejsce niezwykle miłe wydarzenie – jeden z najstarszych uczestników spotkania, 96-letni weteran polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, płk Włodzimierz Cieszkowski, przekazał do zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, na ręce Dyrektora, dr Jana Tarczyńskiego, wyjątkowy prezent – płytę z własnoręcznie nakręconym filmem z uroczystości odsłonięcia w Gibraltarze, w 70 rocznicę tragicznej katastrofy lotniczej z 4 lipca 1943 roku, pomnika poświęconego pamięci Premiera Rządu RP i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego. Spotkanie zakończył krótki recital w wykonaniu Pawła Górskiego – barda, poety i muzyka, który przy akompaniamencie gitary wykonał wiązankę piosenek historycznych.
* * *
27 XI 2013 W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych i Medali Pamiątkowych „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagród i wyróżnień laureatom II Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych. Minister Obrony Narodowej wyróżnił Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”. Jest to szczególne wyróżnienie, będące symbolem wdzięczności dla wszystkich zasłużonych w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi środowiskach cywilnych i wojskowych. Odznaki Honorowe i Medale Pamiątkowe „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagrody, wyróżnienia i listy gratulacyjne dla laureatów II Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Minister Czesław Mroczek oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - Pan płk Jerzy Gutowski.
* * *
28 XI 2013 Z wizytą w Centralnej Bibliotece Wojskowej gościł, przebywający na stażu w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, por. Dmytro Brytov ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, któremu towarzyszył ppłk Dariusz Suska z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.
* * *
28-30 XI 2012 Delegacja z Centralnej Biblioteki Wojskowej, w składzie: Marcin Kamiński - kierownik Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, Bożena Chlebicka-Abramowicz - kierownik Ośrodka Informacji Naukowej, Małgorzata Gwara - starszy kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych i Karolina Paćko - kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych, gościła w Royal Military Academy Sandhurst w Wielkiej Brytanii. Delegacja CBW została podjęta przez: dr. Paula Latawskiego (Deputy Head of the Department of War Studies), Andrew Orgilla (Senior Librarian), Johna Pearce`a (Deputy Librarian) oraz dr. Anthony`ego Mortona (Curator of the Sandhurst Collection). Gospodarze zaprezentowali bibliotekę, jej strukturę, profil gromadzenia zbiorów, sposób ich opracowania oraz bazy danych dostępne dla użytkowników. Biblioteka w Sandhurst służy potrzebom kadry naukowej uczelni oraz jej studentom – kadetom. Interesującym punktem wizyty było zwiedzenie budynków Old College i New College, gdzie zgromadzono historyczną kolekcję, związaną głównie z okresem napoleońskim oraz I i II wojną światową. Szczególnie miłym akcentem dla przedstawicieli CBW było zwrócenie uwagi przez gospodarzy na polskie ślady w Sandhurst. Najważniejszym punktem wizyty w Królewskiej Akademii były rozmowy dotyczące nawiązania współpracy między instytucjami. Dr Paul Latawski oraz Andrew Orgill wyrazili pozytywne stanowisko dla wspólnych inicjatyw i projektów, które przyniosą korzyści obu instytucjom.
* * *
28 XI – 1 XII 2013 W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się XXII Targi Książki Historycznej połączone z III Salonem Bibliotek, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W ramach spotkania, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prezentowała swoje najnowsze publikacje.
* * *
4 – 6 XII 2013 Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mgr Marcin Kamiński – kierownik Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, mgr Wojciech Kuliński - Kierownik Działu Automatyzacji Procesów Bibliotecznych, złożyli wizytę w Republice Estonii. Głównym celem wyjazdu było nawiązanie współpracy naukowej z Biblioteką Baltic Defence College oraz wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersytetu w Tartu. Baltic Defence College to wielonarodowa szkoła wojskowa powołana przez państwa bałtyckie, w której kształcą się oficerowie z NATO, Unii Europejskiej oraz innych państw sprzymierzonych. Pobyt w Estonii rozpoczęto od wizyty w porcie morskim w Tallinnie - miejscu internowania i ucieczki okrętu podwodnego II RP ORP „Orzeł”, zorganizowanej dzięki uprzejmości Attaché Obrony przy Ambasadzie RP Pana pułkownika Ryszarda Zająca, następnie delegacja została przyjęta przez Ambasadora RP w Estonii Jego Ekscelencję Pana Grzegorza M. Poznańskiego. Tematem rozmowy była działalność Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz możliwości aranżowania wspólnych inicjatyw naukowych. Podjęto również temat historycznych związków Polski z Estonią, ze szczególnym uwzględnieniem relacji wojskowych. Kolejnym etapem pobytu Estonii była wizyta w Tartu gdzie delegacja CBW odwiedziła Baltic Defence College. Dzięki prezentacji wicekomendanta uczelni pułkownika Armii Szwedzkiej Ingemara Gustafssona, reprezentanci CBW zapoznali się z działalnością i głównymi zadaniami uczelni. Następnie odbyła się wizyta w Bibliotece Baltic Defence College. Gospodarzem tej części była Pani Eve Vehtra, która omówiła zadania oraz zaprezentowała zasoby jakimi biblioteka dysponuje. Przedstawiciele CBW mieli również możliwość zaprezentowania zadań i dorobku naukowego swojej macierzystej instytucji. W dalszej części wizyty w Tartu przedstawiciele CBW spotkali się z polskim wykładowcą w Balic Defence College Panem pułkownikiem Markiem Stobnickim, a także odwiedzili Bibliotekę Estonian National Defence College. Ostatnim punktem wizyty delegacji CBW w Estonii było spotkanie z dyrektorem oraz kadrą zarządzająca Biblioteki Uniwersytetu w Tartu. Rozmowy ukazały wiele perspektyw działań i inicjatyw, w których uczestnictwo Centralnej Biblioteki Woskowej przyniesie wymierne korzyści w wykonywaniu zadań biblioteki.
* * *
5 XII 2013 Z okazji 146. rocznicy urodzin Marszałka, w Centralnej Bibliotece Wojskowej noszącej Jego imię, odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zorganizowany przez CBW, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Dzielnicę Praga-Południe m. st. Warszawy. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, dr Jana Tarczyńskiego, który przywitał gości także w imieniu współorganizatorów: ppłk. Tomasza Cholewińskiego, kierownika Klubu DGW i Tomasza Kucharskiego, burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Wydarzeniem towarzyszącym uroczystościom obchodów rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego była prezentacja publikacji o charakterze naukowo-historycznym, wydanych przez Akademię Obrony Narodowej oraz Fundację „Historia i Kultura”. Tę część spotkania rozpoczęło przedstawienie przez dr hab. Janusza Zuziaka, profesora Akademii Obrony Narodowej, dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowe-go AON, książki „Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat żandarmerii Wojska Polskiego”, autorstwa dwóch wybitnych znawców historii i działalności Żandarmerii Wojskowej – gen. dyw. dr hab. Bogu-sława Packa oraz płk dr Jana Sulińskiego. Kolejną publikację, „Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa”, napisaną przez generała Bogusława Packa, przedstawił dr hab. Mariusz Kubiak, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pełniący tam funkcję Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeń-stwa. Ciekawym elementem, urozmaicającym naukowy charakter pre-zentacji, był udział członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy w mundurach żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 2 Korpusu Polskiego z okresu II wojny świato-wej wnieśli na salę egzemplarze prezentowanych książek. Zostały one następnie przekazane przez autorów do zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, na ręce jej Dyrektora dr. Jana Tarczyńskiego. Spotkanie zakończył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego którym dyrygowali: dowódca – mjr Mirosław Rytel oraz jego zastępca – kpt Marcin Ślązak.
* * *
6 -7 XII 2013 Odbyła się XXIX Sesja Wojskowych Kół i Grup Literackich zorganizowana przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sesja była uroczystym podsumowaniem wyników ogłoszonego w Siłach Zbrojnych RP konkursu literackiego w dziedzinie poezji i prozy. Zgodnie z regulaminem uczestnikami konkursu mogły być osoby związane z Wojskiem Polskim. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na miejsce Sesji wybrano gościnne mury Domu Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa w Oborach k. Konstancina-Jeziorny.
* * *
16 XII 2013 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji i pracowników z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie to, zorganizowane przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego i Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska w CBW Stanisława Kołacza, zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, Pani Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej, adm. floty Ryszard Łukasik, Radca Ministra Obrony Narodowej, gen. bryg. dr Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizonu Warszawa, płk Jerzy Gutowski, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, gen. bryg. Krzysztof Żabicki, reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych, prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, płk Andrzej Kij, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Leszek Laszczak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Jarosław Karcz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy PragaPołudnie m. st. Warszawy, płk Marek Lisowski, Szef Oddziału Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Pani Jadwiga Chłopecka, Szef Wydziału Kultury Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się powitaniem zebranych przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego, który następnie przekazał głos Pani Beacie Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w MON. Pani Minister podziękowała za zaproszenie i serdeczne przyjęcie w Bibliotece oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Wystąpienia zakończył JE ks. bp Józef Guzdek, który wyraził duże uznanie dla wysiłków włożonych w przeprowadzenie remontu CBW i efektów, jakie dzięki temu zostały osiągnięte. Następnie wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym oraz ich bliskim.
* * *
31 XII 2013 Stan zbiorów: 701.534 jednostki biblioteczne ogółem w tym: druki zwarte – 329.123, druki ciągłe – 153.011, mikrofilmy – 1.666, CD-ROM – 371, dyskietki – 271, zbiory specjalne – 169.443, zbiory Wypożyczalni Sztabu Generalnego WP – 47.427 (druki zwarte – 32.962, druki ciągłe – 1693, druki sygnaturowane - 11.871).
* * *
8 I 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbył się pokaz filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej SA zatytułowanego „Za-pomniana flotylla”, przedstawiającego historię rozwoju i dokonania bojowe zapomnianej już formacji Polskiej Marynarki Wojennej - Rzecznej Flotylli Piń-skiej strzegącej wschodnich granic Rzeczpospolitej. Flotylla, licząca w apogeum swego rozwoju około 100 okrętów i jednostek pomocniczych, zapisała bohaterską kartę w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz kampanii wrześniowej 1939 roku. Pomysłodawcami i realizatorami cyklu są: Centralna Biblioteka Wojskowa, kombatanci Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz władze Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Na pierwsze, styczniowe spotkanie, przybyło ponad 250 uczniów (wraz z nauczycielami), reprezentujących szkoły ponadpodsta-wowe z Warszawy, Żyrardowa, Brwinowa i Wołomina, a także kombatanci oraz goście honorowi. Wśród uczestników pokazu byli: adm. floty Ryszard Łukasik – Radca Ministra Obrony Narodowej, ppłk Zbigniew Jedliński, reprezentujący Dyrektora Depar-tamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, mjr Waldemar Kruszyński, Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, płk prof. dr hab. Janusz Zuziak, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dr Jana Tarczyńskiego, Dyrektora Cen-tralnej Biblioteki Wojskowej, który powitał gości oraz opisał przedwojenne realia kresów Rzeczypospolitej Polskiej, na których działała Flotylla Pińska. W kolejnym wystąpieniu przedstawiciel Departamentu Wychowania i promocji Obronności nawiązał do stworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektów edukacyjnych. Przedstawił także propozycję pogłębiania tematów dotyczących Polskiej Marynarki Wojennej i prezentacji kolejnego filmu o tej formacji Sił Zbrojnych RP. Część oficjalną zakończyła wypowiedź mjr. Wal-demara Kruszyńskiego, który opisał młodzieży charakter działań niepodległo-ściowych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz losy wybranych jej członków.
* * *
22 I 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przygoto-wała wydarzenie specjalne, wpisane w cykl obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego, objętych honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W siedzibie CBW uroczyste otwarcie wystawy „Powstanie styczniowe 1863 roku w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Biblioteki Litewskiej Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemajtisa”, będącej wynikiem wieloletniej współpracy obu instytucji. Ekspozycja prezentuje materiały z okresu walki na-rodów polskiego i litewskiego z rosyjskim zaborcą: eksponaty (w tym przed-mioty osobistego użytku powstańców oraz biżuteria patriotyczna), druki ulotne, kartografia, rękopisy – pamiętniki, afisze, muzykalia, fotografie, pocztówki, jednodniówki, dokumenty życia społecznego. W uroczystościach wzięli udział m. in.: minister Dariusz Młotkiewicz – Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, reprezentujący Prezyden-ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, poseł Iwona Śle-dzińska-Katarasińska – przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, reprezentująca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, poseł Ja-dwiga Zakrzewska – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, minister Maciej Klimczak - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Andrzej Klarkowski – reprezentujący Wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, dr Marian Cichosz – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, gen. bryg. Andrzej Reudowicz – Kanclerz Orderu Krzyża Wojsko-wego, adm. floty Ryszard Łukasik – doradca Ministra Obrony Narodowej, płk Jerzy Gutowski – dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, gen. dyw. Jerzy Fryciński - reprezentujący Dowódcę Generalnego Ro-dzajów Sił Zbrojnych, ppłk Piotr Pawlica - reprezentujący Komendanta Głów-nego Żandarmerii Wojskowej, płk Mariusz Bednarz – reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, Jego Ekscelencja ks. bp płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy - Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. dr Jan Dohnalik – Kanclerz Kurii Polowej, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, reprezentujący Rektora Komendanta Akademii Obrony Narodowej. Stronę litewską reprezentowali: płk Raimondas Matulaitis – attaché obrony Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, płk Eugenijus Vosylius – Komen-dant Litewskiej Akademii Wojskowej, prof. dr. Valdas Rakutis – Wicerektor Litewskiej Akademii Wojskowej, Dalia Juodiene – Dyrektor Biblioteki Litew-skiej Akademii Wojskowej. Przecięcia wstęgi, oficjalnie otwierającego wystawę dla publiczności, dokonali: minister Dariusz Młotkiewicz, poseł Jadwiga Zakrzewska, minister Maciej Klimczak, minister Maciej Jankowski, płk Eugenijus Vosylius. Wartę honorową podczas ceremonii otwarcia pełnili członkowie Jednostki Strzeleckiej 2019 im. gen. Tadeusza Piskora z Tomaszowa Lubelskiego. Przygotowane na tę okazję wystąpienia rozpoczął Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, witając gości oraz wprowadzając ich w charakter uroczystości. Następnie minister Dariusz Młotkiewicz odczytał list Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego, zaś przesłanie Premiera Donalda Tuska przedstawiła poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Głos zabrał także minister Maciej Jankowski oraz, w imieniu delegacji litewskiej, płk Eugenijus Vosylius. Wystąpienia za-kończyła wypowiedź Piotra Dobrowolskiego, przewodniczącego Koła Stowa-rzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy CBW, który przypomniał zgromadzonym, jak istotne znaczenie przypisywał Powstaniu Styczniowemu Marszałek Józef Piłsudski, patron Biblioteki. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja „Powstanie styczniowe w pamięci potomnych” prof. dr hab. Janusza Odziem-kowskiego, Kierownika Katedry Wojskowości Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz projekcja filmu dokumentalnego „Bracia nie zasypiajmy sprawy… ks. Stanisław Brzóska – ostatni partyzant Powstania Styczniowego” w reżyserii Leszka Wiśniewskiego, zrealizowanego przez Telewizję Polską SA z wykorzystaniem materiałów pochodzących ze zbiorów CBW.
* * *
29 I 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościła ministra Macieja Jankowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Minister Maciej Jankowski, wraz z towarzyszącym mu Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk. Jerzym Gutowskim, rozpoczął wizytę od zapoznania się z historią oraz dokonaniami Głównej Książnicy Wojska Polskiego przez blisko 100 lat jej istnienia. Zagad-nienia te przedstawił Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński. Następnie, w towarzy-stwie Dyrektora placówki oraz jego Zastępców: Krystyny Piwowarskiej i Beaty Czekaj-Wiśniewskiej, zwiedził siedzibę CBW odwiedzając Ośrodek Informacji Naukowej wraz z Informatorium, a także wypożyczalnię i czytelnię, gdzie przyjął Złotą Kartę Czytelnika oraz egzemplarze wydawnictw CBW. Obejrzał również magazyny zbiorów (w tym mieszczący najcenniejsze pozycje magazyn zbiorów specjalnych) i pracownię konserwatorską, gdzie w rękach specjalistów zabytki piśmiennictwa odzyskują swój pierwotny wygląd. We wszystkich od-wiedzanych działach ich kierownicy udzielali szczegółowych informacji na temat charakteru i zasad funkcjonowania podległych im komórek. Na zakończenie wizyty minister Maciej Jankowski obejrzał prezentację, dokumentującą bieżącą działalność Biblioteki i jej najnowsze osiągnięcia.
* * *
6 II 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego była gospodarzem uroczystości zatytułowanych „Polska Szwajcaria, 200 lat żołnierskiej przyjaźni”, związanych z obchodami jubileuszu 90-lecia Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyło blisko 200 gości, a wśród nich: Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, reprezentujący Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Jego Ekscelencja Lukas BEGLINGER, Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce, poseł Jadwiga Zakrzewska, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Kazimierz Gołojuch, Wiceprzewodniczący Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej, Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr Marian Cichosz, Wiceprezes Najwyż-szej Izby Kontroli, gen. dyw. pil. Lech Majewski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Jerzy Gutowski Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, płk Mirosław Depko, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, płk Piotr Zając, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ppłk Paweł Zduniak, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Paweł Nasiłowski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwo-ści ds. Dozoru Elektronicznego, Zbigniew Czaplicki, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Na-rodowej, Zygmunt Prugar-Ketling, Prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, płk Włodzimierz Cieszkowski Prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po odegraniu hymnów Szwajcarii i Polski gości powitał dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Następnie głos zabrał minister Maciej Klimczak, który odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, skierowany do przedstawicieli Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego oraz uczestników uroczystości, zaś przesłanie okolicznościowe Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej Didiera Burkhaltera przedstawił JE Ambasador Lukas Beglinger. Wystąpił także minister Maciej Jankowski, nawiązując w swojej wypowiedzi do wielowiekowej tradycji dobrych stosunków pomiędzy Polską i Szwajcarią. Część oficjalną zakończył Zygmunt Prugar-Ketling (syn gen. Bro-nisława Prugara-Ketlinga, dowódcy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii po zajęciu Francji przez Niemców w 1940 roku), Prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, przypominając zebranym rys historyczny współpracy między obu krajami oraz polski wkład w życie kulturalne, społeczne, gospodarcze i techniczne Szwajcarii. Punktem kulminacyjnym spotkania był koncert galowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego pod dyrekcją mjr Mirosława Rytela i kpt Marcina Ślązaka. Jako soliści wystąpili Dorota Szczepańska – sopran i Piotr Rafałko – tenor. Program koncertu stanowił swo-isty pomost łączący historyczne więzy i dzisiejszą współpracę obu państw i narodów. Przygotowany na tę okoliczność repertuar słowno-muzyczny zawierał utwory nawiązujące do 200 lat polsko-szwajcarskich kontaktów, począwszy od przypomnienia postaci Tadeusza Kościuszki, poprzez wiek XIX, żołnierzy-tułaczy I połowy XX wieku, kończąc w tanecznych rytmach i musicalowej atmosferze.
* * *
26 II 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego pamiątkowym ryngrafem za czynny udział w działaniach na rzecz utrwalania pamięci Powstania Styczniowego 1863 roku objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Istotnym wkła-dem CBW w te działania było przygotowanie wystawy „Powstanie styczniowe 1863 roku w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Biblioteki Litewskiej Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemaitisa” oraz uroczystości jej towarzyszących, a także zbliżenie obu instytucji naukowych: polskiej i litewskiej biblioteki wojskowej. Delegacja Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została przyjęta w Pałacu Prezydenckim przez Podsekretarza Stanu Pana Macieja Klimczaka oraz Doradcę Prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego Pana Tomasza Nałęcza. W trakcie spotkania przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP wręczyli na ręce Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego i Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Cen-tralnej Bibliotece Wojskowej Piotra Dobrowolskiego pamiątkowy ryngraf pod-pisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jak wspomnieli prezydenccy ministrowie, wyróżnienie otrzymane przez bibliotekę jest wyrazem uznania Pana Prezydenta dla działań biblioteki w obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego, także na arenie międzynarodowej. Za otrzymane wyróżnienie podziękował dyrektor dr Jan Tarczyński. Wyraził zadowolenie wszystkich pracowników z możliwości współdziałania w 150 rocznicy Powstania Styczniowego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podkreślając także znaczenie tych dokonań zarówno dla CBW jak i narodowej pamięci Powstania 1863 roku. Na ręce Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej został także przekazany pamiątkowy ryngraf dla Biblioteki Litewskiej Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemajtisa”.
* * *
1 III 2014 W czasie 19 Balu Lotników i Polskiej Obronności odbyła się tradycyjna – coroczna – aukcja charytatywna na rzecz poszkodowanych osób związanych z lotnictwem polskim, organizowana przez wydawnictwo ALTAIR i miesięcznik „Skrzydlata Polska”, przy wsparciu Dowództwa Sił Powietrznych. Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli organizatorom, na ręce Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, społeczny dar - reprint plakatu Zygmunta Haara pt. „Vengeance pour la Pologne. Avenging Poland!”, znajdującego się w zbiorach CBW. Podczas aukcji, na której zebrano łącznie ponad 60000 zł, ofiarowany przez CBW plakat osiągnął cenę 1800 zł. Dochód z tej akcji przeznaczony został na pomoc członkom rodzin żołnierzy z 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz 56 Bazy Lotniczej.
* * *
11 III 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się spotkanie historyczno-edukacyjne zatytułowane „Sojusznik, czy zdrajca?”, poświęcone Wojsku Polskiemu we Francji w latach II wojny światowej. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach cyklu pt. „Białe plamy w historii Polski”, organizowanego przez Centralną Bibliotekę Wojskową, kombatantów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz władze Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Jest to inicjatywa, skierowana do młodzieży szkolnej oraz studentów, mająca na celu przedstawianie młodemu pokoleniu Polaków nieznanych lub mało znanych epizodów historycznych o wysokich walorach poznawczych. W ramach drugiego z cyklu wydarzenia odbyła się dyskusja historyczna, połączona z prezentacją książki dr hab. Janusza Zuziaka „Wojsko Polskie we Francji 1939-1940”. W dyskusji wzięli udział (obok autora): płk dr hab. Juliusz S. Tym – Szef Katedry Historii Wojskowości Akademii Obrony Narodowej, prof. dr hab. Józef Smoliński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Tadeusz Panecki – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prezentacji towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego TVP SA pt. „Karabin i Książka” o losach żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych, internowanej w Szwajcarii po zajęciu Francji przez Niemców w 1940 roku. Komentarz do filmu wygłosił Zygmunt Prugar-Ketling, syn gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga, dowódcy 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Na marcowe spotkanie przybyło blisko 200 uczniów (wraz z nauczycielami), reprezentujących szkoły z Warszawy, Żyrardowa i Brwinowa, a także kombatanci (wśród nich płk Włodzimierz Cieszkowski, b. żołnierz 2 Dywizji Strzelców Pieszych oraz mjr Waldemar Kruszyński, Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość), jak również przedstawiciele instytucji i uczelni wojskowych z Dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego Andrzejem Czesławem Żakiem i jego Zastępcą płk. Bogusławem Stachulą na czele.
* * *
19 III 2014 Jak co roku 19 marca odbyły się w Centralnej Bibliotece Wojskowej obchody imienin jej patrona, Marszałka Józefa Piłsudskiego, będące kontynuacją przedwojennej tradycji, czyniącej z tego dnia w pomajowej II Rzeczpospolitej bez mała święto państwowe. Organizatorami uroczystości byli: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Centralna Biblioteka Wojskowa. Przybyło na nią blisko 300 gości, a wśród nich: Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Waldemar Strzałkowski, reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Poseł Jadwiga Za-krzewska, Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parla-mentarnego NATO, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Senator Piotr Zientarski, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Senator Grzegorz Bierecki, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Minister Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Minister Zbigniew Włosowicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, adm. floty Ryszard Łukasik, Radca Ministra Obrony Narodowej, kontradmirał Marian Ambroziak, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Bogusław Bębenek, Szef Inżynierii Wojskowej, Artur Kozłowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu, płk Mirosław Depko, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu. Udział wzięli także kombatanci i przedstawiciele orga-nizacji kombatanckich, duchowni, reprezentanci służb mundurowych, instytucji państwowych i samorządowych, jak również organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Niezwykle licznie reprezentowana była młodzież szkolna, w tym uczniowie i kadra nauczycielska placówek oświatowych noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przybyła wraz ze sztandarami swoich szkół. Spotkanie rozpoczął dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Woj-skowej, który podkreślił znaczenie uroczystości, jako istotnego elementu kształtowania świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków, a także powitał gości. Następnie głos zabrał Stanisław Śliwa, Prezes Związku Piłsudczyków RP. Po części powitalnej nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień Związku Piłsudczyków RP osobom zasłużonym dla związku oraz dla kultywo-wania pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego dokonań. Ceremonię prowadził płk Wiesław Ząbek, Wiceprezes Związku Piłsudczyków RP. Szczególne wyróżnienie, za wyjątkowe zasługi na polu działań historyczno-edukacyjnych, otrzymała Centralna Biblioteka Wojskowa w postaci ryngrafu pamiątkowego, przekazanego na ręce Dyrekcji: dr Jana Tarczyńskiego, Krystyny Piwowarskiej i Beaty Czekaj-Wiśniewskiej.
* * *
26 III 2014 Podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego prezentowana była wystawa przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową pt. „Polska w NATO 1999-2014”. Autorem wystawy jest st. kustosz mgr Marcin Białas.
* * *
29 – 30 III 2014 W dniach 29-30 marca 2014 roku w Kielcach miało miejsce dość niezwykłe, pierwsze tego typu w Polsce, wydarzenie – Forum: Rekonstrukcja Historyczna. Zarówno hala targów jak i tereny w jej obrębie na dwa dni zamieniły się w lekcje żywej historii. Głównym punktem pierwszego dnia Forum była konferencja „Historia ożywiona – historyczne, prawne i techniczne aspekty rekonstrukcji historycznej”. Pośród wielu ciekawych wystąpień, dotyczących między innymi walk o Westerplatte, znalazł się również referat „Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej podstawą i wsparciem rzetelnej rekonstrukcji historycznej”, wygłoszony przez zastępcę dyrektora CBW ds. Promocji i Ochrony Zbiorów, Panią Beatę Czekaj-Wiśniewską.
* * *
2 IV 2014 Z okazji zbliżającej się kanonizacji papieża Jana Pawła II, w rocznicę Jego śmierci - 2 kwietnia br., odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego konferencja naukowa pt. „Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”, której towarzyszyło otwarcie wystawy pt. „Jan Paweł II a Wojsko Polskie”. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentanci Ministerstwa Obrony Narodowej, duchowieństwo, przedstawiciele uczelni wojskowych i cywilnych oraz organizacji pozarządowych, a wśród nich: Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Jego Ekscelencja ks. bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. dr Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizonu Warszawa, Beata Żelazowska, Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wśród blisko 200 gości znaleźli się także studenci i podchorążowie – słuchacze Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Ceremonii otwarcia wystawy, przygotowanej przez zespół pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej, z wykorzystaniem materiałów m.in. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Centralnego Archiwum Wojskowego im. mjr. Bolesława Waligóry oraz przy współpracy Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, dokonali: Minister Beata Oczkowicz, Minister Maciej Jankowski, JE ks. kard. Kazimierz Nycz i JE ks. bp Józef Guzdek. Konferencje rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Dyrektora CBW Krystyny Piwowarskiej, która powitała gości oraz przypomniała zebranym, że w ciągu swojego 27 letniego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, iż „służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi być także we-wnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków przez wieki związały służbę wojskową z miłością Ojczyzny”. Część naukową zainaugurował swoim wykładem Minister Maciej Jankowski, który podkreślił znaczenie polskiej tradycji patriotycznej i jej wpływ na postawy żołnierzy różnych pokoleń. Pierwszy panel tematyczny zatytułowano „Wojsko Polskie a formacja intelektualna Karola Józefa Wojtyły”. Wystąpili w nim, obok Ministra Macieja Jankowskiego: dr Jerzy Niepsuj, reprezentujący Gabinet Ministra Obrony Naro-dowej, dr Andrzej Czesław Żak, Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego oraz prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moderatorem był płk dr hab. Tadeusz Szczurek z Wojskowej Akademii Technicznej. Jako moderator panelu drugiego pt. „Etos żołnierza polskiego jako kanon wy-chowawczy młodych pokoleń Polaków w okresie II i III Rzeczypospolitej” wystąpił kmdr prof. dr hab. Tomasz Szulbrycht z Akademii Marynarki Wojen-nej, a prelegentami byli: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr Jan Dohnalik, reprezentujący Ordyna-riat Polowy Wojska Polskiego oraz płk dr Lesław Wełyczko z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Ostatni panel, obejmujący komunikaty naukowe i dyskusję, poprowadził płk nawigator dr Andrzej Marciniuk z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Z referatami wystąpili: prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, ks. płk Zbigniew Kępa, przedstawiciel Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, a także ks. dr Cezary Smuniewski z Akademii Obrony Narodowej. Konferencję zakończyło odczytanie listu okolicznościowego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz podsumowanie, którego dokonał Jego Ekscelencja ks. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego.
* * *
15 IV 2014 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Centralna Biblioteka Wojskowa przygotowała wystawę „Wesołego Alleluja. Święta Wielkiej Nocy w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, która była prezentowana w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych na spotkaniu Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z żołnierzami.
* * *
16 IV 2014 W Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, odbyło się okolicznościowe spotkanie Dyrekcji i pracowników CBW z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie to, zorganizowane przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego i Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska w CBW Stanisława Kołacza, zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Specjalnie na tę okazję przybyli również m.in.: gen. bryg. Krzysztof Żabicki, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Piotr Zając, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Krzysztof Klimek, Szef Biura Ochrony Rządu, płk Mirosław Depko, zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, ppłk Łukasz Demel, zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, płk Jerzy Gutowski, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, płk Sławomir Więckowski, Szef Biura Koordynacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta, Prorektor – Zastępca Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, płk Ryszard Oleszkowicz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk Rafał Wądołowski ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mjr Dariusz Piasta ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Bogusław Stachula, Zastępca Dyrektora Centralnego Archi-wum Wojskowego, płk Henryk Cierocki, Wicedyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, ppłk Tomasz Cholewiński, Kierow-nik Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, prof. dr hab. Wiesław Jan Wy-socki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, płk prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, historyk, b. Dyrektor CBW. Władze miasta i dzielnicy reprezentował Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Obecna była również delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-dowego Pracowników Wojska w składzie: Janusz Tuszyński - przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego PW Instytucji Centralnych MON, Jadwiga Wisińska oraz Małgorzata Wronka. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 powitaniem zebranych przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego, który następnie przekazał głos JE ks. bp Józefowi Guzdkowi. Ksiądz Biskup Polowy wygłosił krótkie świąteczne przesłanie oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym oraz ich bliskim. Kolejnym uroczystym akcentem było przekazanie organizatorom spotkania przez delegację NSZZ Pracowników Wojska okolicznościowych koszyków wielkanocnych. Po części oficjalnej nastąpiło tradycyjne składanie życzeń indywidualnych, a następnie spotkanie przy wielkanocnym stole.
* * *
13 V 2014 Z inicjatywy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych sprowadzone zostały do kraju prochy pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego oraz jego małżonki Wandy. Na uroczystościach, które odbyły się w Wojskowym Porcie Lotniczym na Okęciu, Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentował Kierownik Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO Marcin Kamiński. W ceremonii przywitania prochów wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w MON dr Maciej Jankowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbroj-nych generał broni pil. Lech Majewski a także lotnicy - weterani II Wojny Światowej oraz oficerowie i żołnierze Sił Powietrznych. Płk pil. Zdzisław Krasnodębski (1904-1980) uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Był absolwentem Korpusu Kadetów we Lwowie, a następnie Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Dowodził 111. Eskadrą Myśliwską i III Dywizjonem Myśliwskim Brygady Pościgowej. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz w obronie Francji. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii, w sierpniu 1940 roku, został dowódcą słynnego 303. Dywizjonu Myśliwskiego. Zestrzelony na początku „Bitwy o Anglię”, trafił do szpitala z ciężkimi poparzeniami. Po rekonwalescencji służył w formacjach naziemnych, m.in., jako dowódca Polskiej Szkoły Pilotów w Newton. W 1951 roku osiadł na stałe w Kanadzie. Pracował w przemyśle lotniczym oraz działał w organizacjach polonijnych. Płk pil. Zdzisław Krasnodębski zmarł w 1980 roku w Toronto, zaś w roku 2006 roku jego żona Wanda, w czasie wojny żołnierz AK, uczestniczka powstania warszawskiego.
* * *
15 – 16 V 2014 W Sali im. gen. Franciszka Gągora w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego prezentowana była wystawa „Jan Paweł II i Wojsko Polskie”, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wystawę zainaugurował wiceadmirał Waldemar Głuszko, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński przekazał wydawnictwo okolicznościowe Jan Paweł II – syna oficera Wojska Polskiego i pamiątkowy medal wybity z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Panu Dyrektorowi towarzyszyli: zastępca dyrektora st. kustosz Krystyna Piwowarska i autorka wystawy Joanna Kurczab oraz kie-rownik Krajowego Cenrum Dystrybucji Publikacji NATO STO Marcin Kamiński. W śród zwiedzających znalazł się m.in. szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 gen. bryg. Krzysztof Domżalski, szef Wydziału Dyscypliny Wojskowej płk Jacek Łyczko, szef Biura Koordynacyjnego SG WP płk Sławomir Więckowski, zastępca szefa Biura Koordynacyjnego SG WP płk dr Andrzej Kij oraz Rzecznik Prasowy Sztabu Generalnego WP płk Tomasz Szulejko. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem oficerów i pracowników Sztabu Generalnego WP, którzy rozpoznawali na prezentowanych fotografiach swych kolegów i dowódców.
* * *
27 V 2014 Z okazji 70 rocznicy walk 2-ego Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej, w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Ostatnia armia II Rzeczypospolitej", której towarzyszyła okolicznościowa wystawa prezentowana w holu biblioteki. Konferencja była współorganizowana przez Akademię Obrony Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnikę Koszalińską oraz Muzeum Wojska Polskiego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele środowiska naukowego, władz państwowych oraz samorządowych, a wśród nich m.in.: Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, dr Krzysztof Strzałka, I Radca w Departamen-cie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prof. dr hab. Stefan Pastuszka z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Naukowej CBW, Jarosław Karcz, zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, dr Andrzej Czesław Żak, dyrektor Centralnego Ar-chiwum Wojskowego, Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, kombatanckiego oraz licznie przybyłej młodzieży z warszawskich szkół.
* * *
3 VI 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się konferencja naukowa pt. „70 rocznica udziału saperów polskich w działaniach bojowych na środkowej Wiśle i froncie włoskim w 1944 roku”. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, którego reprezentował prorektor Akademii Obrony Narodowej prof. dr hab. Paweł Cieślar. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Saperów Polskich oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Piłsudskiego udział wzięli m.in. reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Maciej Czulicki; Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. dr Bogusław Bębenek; przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Ryszard Najczuk; Przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Warszawa ppłk Dariusz Bykowski; Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej kmdr Wiesław Banaszewski, byli Szefowie Wojsk Inżynieryjnych i Inżynierii Wojskowej: gen. broni Henryk Tacik, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, gen. bryg. Ryszard Żuchowski, gen. dyw. Janusz Lalka; kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach prof. Lech Wyszczelski; Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki.
* * *
10 VI 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa od początku swojego istnienia jest związana z Warszawą. Z okazji 95. Rocznicy powołania naszej instytucji do życia pracownicy CBW odbyli podróż naukowo-historyczną warszawskimi śladami Biblioteki. W trakcie przejazdu uczestnicy odwiedzili m.in.: - miejsce, gdzie znajdowała się Biblioteka przy Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu z której 13 czerwca 1919 r. utworzono samodzielną Central-ną Bibliotekę Wojskową; - Pałac pod Blachą, który był pierwszą siedzibą Centralnej Biblioteki Wojskowej i pełnił tą rolę do 1925 r.; - gmach sądów wojskowych na dawnym placu Saskim (obecnie pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego), gdzie, Biblioteka mieściła się w latach 1925-1927; - dawną siedzibę Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (obecnie budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) w Alejach Ujazdowskich, Biblioteka mieściła się od 1927 r. do wybuchu II Wojny Światowej; 24-27 września 1939 r., na skutek niemieckiego nalotu bombowego, spłonęła większość, z liczącego ponad 500 tysięcy woluminów, księgozbioru. Uczestnicy odwiedzili również drugie, szczególnie smutne dla historii CBW, miejsce, a mianowicie siedzibę dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich na Okólniku. To właśnie do tego budynku, na zarządzenie niemieckiego komisarycznego kierownika bibliotek w okręgu warszawskim dr Wilhelma WITTE, zwieziono w 1941 r. rękopisy ze wszystkich warszawskich bibliotek – w tym ocalałe rękopisy rapperswilskie i rękopisy batignolskie ze zbiorów CBW. Po upadku Powstania Warszawskiego, w październiku 1944 r., niemieccy żołnierze z oddziałów niszczących Warszawę oblali łatwopalnymi płynami i doszczętnie spalili zgromadzone tam bezcenne zbiory. Z powojennych siedzib Biblioteki uczestnicy mieli okazję zobaczyć siedzibę Muzeum Wojska Polskiego, gdzie CBW rezydowała przez krótki okres w 1945 r. oraz gmach Wojskowego Instytutu Geograficznego (Al. Jerozolimskie 97), gdzie Biblioteka działała w latach 1946-1950. Szczególnie mocne emocje towarzyszyły wizycie w pałacyku zajmowanym obecnie przez Trybunał Konstytucyjny (al. Szucha 12a). Była to siedziba CBW od 1950 r. aż do przeprowadzki do obecnego budynku na ul. Ostrobramskiej 109 w 1991 r. Pracownicy, pamiętający jeszcze w starą siedzibę wspominali, gdzie i jak wyglądały poszczególne działy Biblioteki, w jaki sposób zorgani-zowano obsługę czytelników i pracę bibliotekarzy oraz jak dużym i ciężkim wyzwaniem była przeprowadzka do nowego budynku. Wszyscy mogli zobaczyć jak, obecnie wygląda mała sala posiedzeń Trybunału oraz obejrzeć dobudowaną nowoczesną część budynku mieszczącą dużą sale posiedzeń. Wydarzeniem wieńczącym ten pełen nowych doświadczeń dzień była wizyta w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie Dyrekcja i pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostali powitani przez gen. broni pil. Lecha Majewskiego. Dowódcy Generalnemu towarzyszyła małżonka oraz liczna grupa oficerów. Spotkanie było okazją do oficjalnego otwarcia okolicznościowej wystawy „Polska w NATO 1999-2014”, przygotowanej przez pracowników CBW. W swoim przemówieniu Dowódca Generalny gen. broni pil. Lech Majewski podkreślił znaczenie wstąpienia Polski do NATO i wyraził nadzieję, że prezentowana wystawa dotrze w przyszłości do szerokiego grona oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Podkreślił także znaczenie pracy CBW w przygotowaniu tablicy upamiętniającej lotników polskich, represjonowanych przez Informację Wojskową, odsłoniętą przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na budynku byłego aresztu IW przy ulicy Wawelskiej 7. Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński podziękował Dowódcy Generalnemu za możliwość spotkania i serdeczne słowa pod adresem Głównej Książnicy Wojska Polskiego, jak również za możliwość eksponowania osiągnięć biblioteki w najwyższym organie dowódczym Wojska Polskiego. Dyrektor podkreślił również, że Pan generał broni pilot Lech Majewski należy do tej grupy wyższych dowódców, którzy dbają o to, aby wzmacniać pozycję Polski i jej sił zbrojnych, także na arenie międzynarodowej. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał autor wystawy starszy kustosz mgr Marcin Białas, który przedstawił cel jej powstania i omówił poszczególne działy tematyczne. Wystawa prezentuje historię stosunków Polski z jej zachodnimi sojusznikami od 1918 do 1945 r. Omówiona została również historia Paktu Północnoatlantyckiego w czasach „zimnej wojny” i podziału Europy w latach 1949-1991. Druga część wystawy skupia się na drodze Polski do NATO, przy-stąpieniu do Sojuszu oraz współpracy polityczno-wojskowej. Szeroko omó-wiony został również udział w misjach i wspólne ćwiczenia Polska-NATO. Wystawa „Polska w NATO 1999-2014” miała być prezentowana w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie obchodów rocznicowych wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, lecz z powodu wydarzeń na Ukrainie, sejmowe uroczystości zostały odwołane. Jej mały fragment został zaprezentowany Prezydentowi RP – Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Panu Bronisławowi Komorow-skiemu w czasie odprawy z kadrą dowódczą Wojska Polskiego w Sztabie Ge-neralnym w marcu 2014 r. Po raz pierwszy w całości została zaprezentowana w siedzibie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
* * *
13 VI 2014 13 czerwca 2014 roku minęło 95 lat od dnia, kiedy rozkazem Ministra Spraw Wojskowych została powołana Centralna Biblioteka Wojskowa. Z tej okazji w Głównej Książnicy Wojska Polskiego odbyła się uroczystość okolicznościowa, połączona z koncertem galowym w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z War-szawy. Wśród ponad 200 uczestników tego wydarzenia, obecnych i byłych pracowni-ków CBW oraz zaproszonych gości, znaleźli się m.in.: minister Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP, reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, poseł Jadwiga Zakrzewska, Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Wice-przewodnicząca Sejmowej komisji Obrony Narodowej, poseł Joanna Fabisiak, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, minister Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-dowej, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, wiceadm. Waldemar Głuszko, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wiceadm. Ryszard Demczuk, Inspektor Marynarki Wojennej, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodza-jów Sił Zbrojnych, płk Włodzimierz Paszkowski, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Mirosława Boryczko, Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów, Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Pań-stwowych, płk Mirosław Depko, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, JE ks. bp dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. płk Aleksy Andre-juk, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, płk Marek Lisowski, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, płk Mariusz Bednarz, Szef Od-działu Wychowawczego DGW, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, Magdalena Flis-Lichota, Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jarosław Karcz, Wiceburmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Mariusz Kosieradzki, reprezentujący Wiceprezesa Telewizji Polskiej SA, st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta, Prorektor - Zastępca Komendanta ds. Opera-cyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr Andrzej Czesław Żak, Dyrek-tor Centralnego Archiwum Wojskowego, dr hab. Zbigniew Wawer, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Naczelnej Orga-nizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, oraz goście specjalni: kmdr Gregorio Ameyugo Catalan, przedstawiciel Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Pań-stw Członkowskich, jedynej instytucji Unii Europejskiej z siedzibą w Warsza-wie, Jan Stachnik, Przewodniczący Związku Polaków w Argentynie. Przybyli również przedstawiciele instytucji kultury i nauki, organizacji społecznych i kombatanckich, a także kadra nauczycielska oraz młodzież szkolna z warszawskich szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, wraz ze sztandarami swoich placówek. Spotkanie rozpoczął dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Woj-skowej, witając gości i przedstawiając krótki zarys dziejów Biblioteki oraz jej bieżące dokonania. Następnie zabrał głos minister Tomasz Nałęcz, który odczytał list okolicznościowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dodając także od siebie wiele ciepłych słów. W kolejnym wystąpieniu, minister Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w MON, przekazał gratulacje i życzenia dla kierownictwa oraz pracowników Biblioteki z okazji jubileuszu od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, podkreślając także znaczenie CBW dla Wojska Polskiego i kultury narodowej. Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia wręczania odznaczeń i wyróżnień, nadanych Bibliotece i jej pracownikom przez Prezydenta RP, Ministra Obrony Na-rodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz organizacje społeczne i kombatanckie. Podczas jej trwania dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przekazał do zbiorów CBW, na ręce Dyrektora, zestaw oryginal-nych pocztówek z okresu I wojny światowej, podkreślając jednocześnie w swo-jej wypowiedzi znaczącą rolę Biblioteki i jej pracowników dla kultury polskiej. Ceremonię medalową zakończyło wystąpienie poseł Joanny Fabisiak, Wice-przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Po części oficjalnej wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Warszawy pod dyrekcją mjr. Artura Czereszewskiego, dowódcy i kapelmistrza orkiestry. Jako soliści wystąpili: Joanna Horodko - sopran oraz Piotr Rafałko – tenor, a koncert poprowadziła Ewa Baka. Zaprezentowany repertuar historyczno-rozrywkowy doskonale nawiązywał do dziejów biblioteki, stanowiąc symboliczne odzwierciedlenie kolejnych etapów 95 lat jej istnienia. Uroczystości towarzyszyła wystawa okolicznościowa, zatytułowana „Najstarsze – najciekawsze – unikatowe”, prezentująca bezcenne dokumenty i wyjątkowe egzemplarze druków oraz pamiątek historycznych, które na co dzień leżą pieczołowicie zabezpieczone w magazynie zbiorów specjalnych biblioteki, a zostały wyeksponowane specjalnie z okazji obchodzonego jubileuszu. Jubileusz poprzedził film dokumentalny pt. „Habent sua fata libelii” – Księgi mają swoje losy”, emitowany w TVP Warszawa w paśmie ogólnopolskim oraz artykuł w dziale "Telegraf historyczny" w magazynie historycznym „Mówią Wieki” nr 8 z 2014 r. Ponadto TVP Warszawa i Panorama TVP nadały w dniu święta CBW specjalne reportaże informacyjne, zaś TVP Historia i TVP Polonia oraz TVP1 w programie „Nasza armia” pokażą w najbliższym czasie materiał o Bibliotece.
* * *
21 VI 2014 W Lublińcu odbył się VIII Światowy Zjazd „Rodziny Wojskowej 74. Górno-śląskiego Pułku Piechoty”, który zorganizował Prezes Stowarzyszenia pan Ma-rian Berbesz, dbający o zachowanie dla potomnych pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy 74. GPP. Zjazd, odbywający się w tym roku pod patronatem Szefa Urzędu ds. Komba-tantów i Osób Represjonowanych, pana dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego, rozpoczął się uroczystą akademią w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. W uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość ojczyzny Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem „Pro Patria”, m.in. panią Beatę Czekaj-Wiśniewską, zastępcę dyrektora ds. ochrony i promocji zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. Cześć oficjalną Zjazdu zakończył uroczysty apel poległych na lublinieckim Wojskowym Cmentarzu.
* * *
24-28 VI 2014 W Rzeszowie i Lwowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski. Forum połączone było z Międzynarodową Sesją „I Wojna Światowa i jej następstwa w wymiarze historyczno-wojskowym” zorganizowaną we Lwowie, w ukraińskiej Akademii Wojsk Lądowych. Zakres tematyczny forum obejmował problemy pogranicza i granic w historii wojskowej na przestrzeni wieków. W konferencji, która zgromadziła grono naukowców reprezentujących ośrodki akademickie i instytucje wojskowe z całego kraju, wzięli również udział przedstawiciele Centralnej Biblioteki Woj-skowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; mgr Joanna Kurczab, mgr Maksy-milian Sokół-Potocki oraz mgr Piotr Dobrowolski, który wygłosił referat „Biu-letyn Oświatowo-Propagandowy Korpusu Ochrony Pogranicza pomocą meto-dyczną bibliotekarza w promocji czytelnictwa i prowadzeniu bibliotek”.
* * *
25-28 VI 2014 Delegacja Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie Marcin Kamiński - kierownik Krajowego Centrum Dystrybucji Pu-blikacji NATO STO, Beata Czekaj-Wiśniewska – zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów, Krystyna Piwowarska – zastępca Dyrektora ds. Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów, przebywała z wizytą w Bibliotece Wojskowej Konfederacji Szwajcarskiej – Bibliothek Am Guisanplatz. Wizyta ta była przedsięwzięciem realizowanym w ramach dwustronnej współ-pracy zapoczątkowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową z Biblioteką Wojskową Konfederacji Szwajcarskiej. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i działalnością w zakresie gromadzenia, opracowania, udostępniania, przechowywania zbiorów, w tym zbiorów specjalnych oraz działalnością informacyjną Bibliothek Am Guisanplatz. Delegację Centralnej Biblioteki Wojskowej, w ciepłych słowach na specjalnym spotkaniu, powitał jej Dyrektor – dr Jürg Stüssi-Lauterburg. Następnie kierow-nik Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO – Marcin Kamiński odczytał list Dyrektora CBW skierowany specjalnie na tę okoliczność do naszych szwajcarskich Gospodarzy. Delegacja miała możliwość wysłuchania wykładu dr. Jürga Stüssi-Lauterburga na temat historii Szwajcarii oraz została zaproszona na zwiedzanie Berna. Z kolei zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów, Pani Beata Czekaj-Wiśniewska zaprezentowała pracownikom Bibliothek Am Guisanplatz historię i działalność Centralnej Biblioteki Wojskowej. Delegacja CBW dokładnie zapoznała się z pracą poszczególnych działów Bi-bliothek Am Guisanplatz, po których przewodnikami byli: pan Philippe Muller – Kierownik Zbiorów Specjalnych, pan Daniel Kohler- Szef IT oraz Koordynator projektu wspólnego katalogu szwajcarskich bibliotek i muzeów Alexandria, pani Irene Studeli kierująca Opracowaniem Zbiorów. Wszyscy wymienieni kierownicy wyczerpująco zaprezentowali obszary pracy swoich komórek, zada-jąc przy okazji wiele interesujących pytań dotyczących analogicznych zadań realizowanych przez CBW. Warto wspomnieć o prezentacji pani Christine Rohr, której przedmiotem była specjalna kolekcja Biblioteki Am Guisanplatz poświęcona problematyce Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (w misji obok Szwecji i Czechosłowacji, brali udział żołnierze polscy i szwajcar-scy). Dla szwajcarskich gospodarzy pracownicy CBW przygotowali specjalną pre-zentację multimedialną dotycząca relacji polsko-szwajcarskich pt. „Losy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii 1940-1944. Dziedzictwo w kolekcji Centralnej Bibliotece Wojskowej”, zaprezentowaną podczas spotkania z cyklu BiG Lunch. W wydarzeniu wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Szwaj-carskich Sił Zbrojnych, Sekretarz Ambasady RP w Bernie, Marcin Król oraz Attaché Obrony RP w Szwajcarii, płk Robert Bodzioch. Kulminacyjnym punktem wizyty były rozmowy, dotyczące dalszej współpracy obu bibliotek. Efekty spotkania zostały zaprotokołowane i posłużą jako ramowy plan budowania wspólnych relacji oraz wspólnych przedsięwzięć CBW i Bibliothek Am Guisanplatz. Wizyta w Szwajcarii stała na bardzo wysokim po-ziome merytorycznym oraz organizacyjnym. Prócz zaplanowanych razem przedsięwzięć Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała w prezencie wiele interesujących publikacji, które zostaną włączone do naszych zbiorów.
* * *
26 VI 2014 Podczas odprawy kierowniczej kadry Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego, mgr Marcin Białas oraz mgr Maciej Biernat, zaprezentowali wyjątkowe wystawy wykonane w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Przygotowana przez dr Jan Tarczyńskiego, Aleksandrę Filipowicz i Beatę Dymczyk wystawa „CWS T1” ukazywała pierwszy polski samochód osobowy, zbudowany w latach 20-tych XX w. przez Centralne Warsztaty Samochodowe Ministerstwa Spraw Wojskowych z przeznaczeniem do produkcji dla potrzeb armii, natomiast zrealizowana przez Beatę Czekaj-Wiśniewską oraz Małgorzatę Myszkę wystawa „Monte Cassino” prezentowała oryginalne rysunki i szkice Zygmunta Turkiewicza, jednego z żołnierzy walczących w szeregach 2 Korpusu Polskiego podczas kampanii włoskiej 1944 roku. Wśród odwiedzających obie prezentacje znaleźli się między innymi: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Anatol Jerzy Wojtan, Przewodniczący Konwen-tu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych płk Marian Babuśka. Wystawy wzbudziły duże zainteresowanie oficerów, którzy żywo komentowali nieznane szerszemu kręgowi odbiorców aspekty historii XX w.
* * *
1 VII 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięła udział w Pikniku Żołnierskim, zorganizowanym z okazji 10. rocznicy utworze-nia i święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość miała przebieg zgodny z ceremoniałem wojskowym z udziałem wojskowej asysty honorowej. Gospodarzem spotkania był dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki. Jubileusz zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, któremu towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wygłosił okolicznościowe prze-mówienie i dokonał odznaczenia wyróżniających się żołnierzy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz Gwiazdą Afganistanu. Uroczystość uświetnił pokaz wyszkolenia żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz defilada pododdziałów. Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej prezentowali najnowsze wydawnictwa, reprinty, plakaty i mapy przygo-towane specjalnie dla odwiedzających stoisko. Wydawnictwa naszej biblioteki oraz materiały promocyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy, przedstawicieli wojskowego korpusu dyplomatycznego, jak również władz lokalnych i samorządowych.
* * *
18 – 19 IX 2014 W ramach współpracy bilateralnej między Centralną Biblioteką Wojskową a Biblioteką Baltic Defence College gościem CBW była pani Eve Vahtra, kie-rownik Biblioteki Baltic Defence College w Tartu w Estonii. Podczas pobytu w Bibliotece pani Eve Vahtra zapoznała się z pracą poszczególnych działów Biblioteki związanych z naukową informacją wojskową, a także gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem i ochroną zbiorów oraz z działalnością promocyjną i wydawniczą naszej instytucji. Szczególne zainteresowanie naszego gościa wzbudziły bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych tworzone przez Bibliotekę, a także praca działów zajmujących się wojskową informacją naukową. Duże wrażenie wywarła na naszym gościu prezentacja dziedzictwa i tradycji Wojska Polskiego w zbiorach specjalnych CBW. W ramach wizyty pani Eve Vahtra odwiedziła również Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej.
* * *
7 – 9 X 2014 W Warszawie odbyły się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Centralna Biblioteka Wojskowa w czasie targów zaprezentowała na stoisku reprinty najciekawszych materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy, m.in. XIX- wieczne plany Warszawy, plakaty, pocztówki, ilustracje przedstawiające umundurowanie Wojska Polskiego. Dużym zainteresowaniem odwiedzających stoisko cieszyła się wystawa planszowa "Konserwacja żołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie". Integralną część Targów stanowiły sesje tematyczne poświęcone ochronie i bezpieczeństwu: obiektów wypożyczanych na wystawy czasowe, nierucho-mych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej oraz ochronie zbiorów i obiek-tów zabytkowych przed zagrożeniami pożarowymi i innymi. Ostatniego dnia poruszono problemy i zagrożenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych. Moderatorem jednej z sesji była Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca Dyrektora ds. Promocji i Ochrony Zbiorów CBW, a dwóch pracowników Książnicy wygłosiło referaty. Zastępca kierownika Pracowni Digitalizacji Zbiorów i Poligrafii Beata Dymczyk omówiła temat "Dziedzictwo narodowe w bibliotece cyfrowej – korzyści z digitalizacji zbiorów", a Marta Kawka, kierownik Pracowni Konserwacji i Introligatorni przedstawiła prezentację pt. "Gazetki ścienne Armii Polskiej na Wschodzie. Przegląd prac konserwatorskich". Abstrakty z obydwu wystąpień zamieszczono w publikacji wydanej z okazji II Targów. Centralna Biblioteka Wojskowa w uznaniu za współpracę merytoryczną przy tworzeniu programu targów otrzymała podziękowania od organizatorów. W organizację stoiska i udział CBW w targach zaangażowani byli: Beata Czekaj-Wiśniewska, Beata Dymczyk, Paweł Borysewicz, Marta Stojecka, Marta Kawka, Lidia Komorowska, Karolina Paćko, Renata Jabłkowska-Marek, Małgorzata Gwara, Wojciech Kuliński, Marcin Figat.
* * *
13-17 X 2014 W gmachu Sejmu RP odbyła się prezentacja wystawa „Polska w NATO 1999-2014”, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawa towarzyszyła obradom 87. seminarium Rose-Roth, zorganizowanego przez Zgromadzenie Parlamentarne NATO we współ-pracy z Sejmem RP.
* * *
14 X 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w War-szawie odbyła się sesja historyczna „Batalion Zośka – historia prawdziwa”, zorganizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Jednostkę Wojskową Komandosów - spadkobiercę tradycji Batalionu „Zośka” oraz Centralną Bibliotekę Wojskową. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandarów Batalionu „Zośka”, Jednostki Wojskowej Komandosów, Hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów. W imieniu dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego zebranych gości przywitała Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca dyrektora Biblioteki. Następnie głos zabrał współorganizator sesji Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, prof. dr hab. Ty-tus Karlikowski oraz dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, płk Wiesław Kukuła. W czasie części merytorycznej, którą prowadził dr Andrzej Chmielarz, referaty przedstawili: prof. dr hab. Grzegorz Nowik (PAN), dr Henryk Piskunowicz (UKSW), dr Agnieszka Pietrzak (PAN), prof. Tadeusz Rutkowski (UW) oraz płk Wiesław Kukuła (dowódca JWK).W sesji wzięli udział byli żołnierze Bata-lionu AK „Zośka” oraz grono kombatantów – weteranów Powstania Warszaw-skiego, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, a także delegacje szkół, harcerze.
* * *
14 – 17 X 2014 Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizo-wała w Zakopanem, Jubileuszowe X Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bi-bliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, w którym uczestniczyli przedstawi-ciele blisko 30 instytucji, w tym: Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Biblioteki Litewskiej Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemaitisa w Wilnie. Pierwszy dzień Forum poświęcony był nowoczesnym modelom działalności bibliotek w perspektywie międzynarodowej. Sesję poprowadził dr Jan Tarczyń-ski Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Gości przywitała również Pani Jadwiga Chłopecka - Szef Wydziału Kultury Oddziału Kultury i Oświaty DWiPO. Następnie zaprezentowano film Habent sua fata libelli – Księgi mają swoje losy, przygotowany z okazji 95-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej. Sesję rozpoczęło wystąpienie Pani Žyginitė Plečkaitė, która zaprezentowała działal-ność Litewskiej Biblioteki Wojskowej, współpracującej z Centralną Biblioteką Wojskową. Referat Perspektywy i możliwości organizacji współpracy międzynarodowej bibliotek wojskowych przedstawił Marcin Kamiński kierownik Krajowego Cen-trum Dystrybucji Publikacji NATO STO. Kolejne referaty podczas sesji wygłosili - Pani dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld Dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Sztuka uczestnictwa – nowoczesna biblioteka naukowa na rynku usług edukacyjnych; Pan Grzegorz Kolek Kierownik Działu In-formatyzacji i Digitalizacji Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej poddał dyskusji temat „Czy możemy stworzyć sieć bibliotek uczelnianych na wzór amerykańskiej sieci Military Research Library Network (MERLN)? Drugi dzień sesji pt: Biblioteka wobec wyzwań edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa XXI w. poprowadziła Pani Dyrektor dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld. Przed rozpoczęciem obrad Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński wraz z wicedyrektor Krystyną Piwowarską i kierownikiem Ośrodka Naukowo-Metodycznego Anitą Nowińską wręczyli, na ręce pani Marii Pia-skowskiej, odchodzącemu ze stanowiska kierownika Biblioteki Centrum Szko-lenia Wojsk Lądowych Janowi Galickiemu list z podziękowaniem za wieloletnią współpracę. Kolejnymi prelegentami byli: dr Stanisław Skórka Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zaprezentował wykład na temat Architektura informacji, czyli projektowanie treści dla innych; Pani Jadwiga Chłopecka przedstawiła Działalność kulturalną w resorcie obrony narodowej a Bożena Chlebicka-Abramowicz Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej CBW zaprezentowała Współczesną bibliotekę wobec aktualnych wyzwań informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Działania promocyjne, zmianę polityki gromadzenia zbiorów i zmieniającą się rolę bibliotekarza w odpowiedzi na nowoczesne potrzeby użytkowników Bi-blioteki Głównej Wojskowej Akademii Wojskowej zostały przedstawione przez Annę Peszel, Julitę Saj, Monikę Stańską oraz Magdalenę Wiederek z Biblioteki Głównej WAT. Pani dr Teresa Gruszczyńska Dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych omówiła Realizację potrzeb informacyjnych i edukacyjnych w kontekście badań satysfakcji czytelników Biblioteki Głównej WSOSP. Natomiast Bożena Jach zaprezentowała działalność tej biblioteki. Beata Dymczyk p.o. Kierownika Działu Digitalizacji Zbiorów i Poligrafi CBW w swoim referacie oceniła stan jakości Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbro-jownia” w kontekście badań ankietowych a Wojciech Kuliński Kierownik Działu Automatyzacji Procesów Bibliotecznych CBW przedstawił prezentację Planowanie, symulacje i ćwiczenia a bezpieczeństwo biblioteki. W drugim dniu Forum odbyło się również spotkanie zespołu słownikowego współtworzącego Słownik języka haseł przedmiotowych nauk o bezpieczeństwie i obronności, wydawnictwa opracowanego i wydanego przez Centralną Bibliotekę Wojskową we współpracy z Akademią Obrony Narodowej i Wojskowym Centrum Jakości, Normalizacji i Kodyfikacji. Trzeciego dnia Forum sesję pt. Biblioteka w systemie resortowej sieci biblio-tecznej – podsumowanie, komunikaty, wolne wnioski poprowadziła Pani Kry-styna Piwowarska Zastępca Dyrektora CBW. W czasie tej sesji zaprezentowano referaty Pana Łukasza Adamczyka Kierownika Kancelarii Tajnej CBW Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych w bibliotece oraz Pani Izabeli Dobrowolskiej z CBW Raport ze sprawozdań rocznych wojskowych bibliotek naukowych, fachowych i ośrodków naukowej informacji wojskowej za 2013 r.
* * *
24 - 25 X 2014 W Domu Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa w Oborach k. Konstancina-Jeziorny odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu XXX-lecia wojskowego ruchu literackiego, zorganizowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania trzydziestu lat działalności poetów i prozaików skupionych wokół wojskowych kół i grup literackich, jak również czasem wspomnień, radości i wzruszeń. W programie spotkania znala-zło się również, jak to ma miejsce co roku, uroczyste podsumowanie wyników ogłoszonego w Siłach Zbrojnych RP konkursu literackiego. W trakcie spotkania Prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz przedstawił protokół z rozstrzygnięcia konkursu literackiego, w którym komisja, powołana rozkazem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w składzie: przewodniczący – Marek Wawrzkiewicz, członkowie Agnieszka Tomczyszyn - Harasymowicz i Paweł Soroka, po zapoznaniu się z utworami nadesłanymi na konkurs literacki, przyznała nagrody i wyróżnienia. Podczas uroczystości, w ramach uświetnienia trzydziestu lat istnienia ruchu literackiego w Wojsku Polskim, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promo-cji Obronności płk Jerzy Gutowski wręczył medal Za zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim: Anicie Nowińskiej, prof. nadzw. dr hab. Aleksandrze Skrabacz, Edwardowi Derylakowi, Bogumiłowi Pijanowskiemu. Pamiątkowe statuetki otrzymały osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do roz-woju wojskowego ruchu literackiego w Wojsku Polskim. Spotkanie połączone było z promocją almanachu pt. Światłocienie, zawierają-cego utwory nagrodzone w konkursach literackich w latach 2010-2014 opa-trzony wstępem Dyrektora Departamentu płk Jerzego Gutowskiego; Prezesa Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza oraz poety, dziennikarza, współtwórcy wojskowego ruchu literackiego prof. Pawła Soroki. Wydawnictwo przygotował Departament Wychowania i Promocji Obronności i Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. XXX-lecie wojskowego ruchu literackiego uświetnił program poetycko-muzyczny w wykonaniu Repre-zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz wystawa okolicz-nościowa XXX-lecie wojskowego ruchu literackiego przygotowana przez pracowników Biblioteki.
* * *
28 X 2014 gmachu CBW odbyło się spotkanie z Jarosławem Sokołem, autorem powieści i scenarzystą serialu TVP „Czas honoru”, z udziałem Weroniki Humaj i Katarzyny Sawczuk – aktorek grających w najnowszej edycji serialu. Organi-zatorami tego wydarzenia były Centralna Biblioteka Wojskowa i Wydawnictwo „Zwierciadło”. Mottem, które towarzyszyło uczestnikom, były słowa wypowiedziane przez Ministra Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej Józefa Becka w Sejmie RP 5 maja 1939 r.: „Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 osób, w tym kombatanci oraz młodzież szkolna z Warszawy i okolic. Gościem honorowym był prof. dr hab. mjr Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wśród uczestników znaleźli się miedzy innymi: mjr Waldemar Kruszyński – prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, płk pil. Kazimierz Pogorzelski – prezes Stowarzyszenia Lotni-ków Polskich, Tadeusz Kurcyk – wiceprezes Związku Karpatczyków, Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Piotr Łukasz Andrzejewski – sędzia Trybunału Stanu, adm. floty Ryszard Łukasik – radca Ministra Obrony Narodowej, Beata Biały – radca Ministra Obrony Naro-dowej,płk Wiesław Mruk – Szef Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, płk Mirosław Jeziorek – re-prezentujący zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa, JE Najprzewielebniej-szy bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – prawosławny ordynariusz wojskowy, dr Marek Różycki – dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności, płk dr hab. Juliusz S. Tym – szef Katedry Historii Wojskowości Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Aleksandra Biniszewska – właści-cielka Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego. Następnie odbyła się ceremonia odznaczenia Jarosława Sokoła, w dowód uznania dla upamiętniania historii polskiej walki o wolność, medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, której dokonał Prezes Zarządu Głównego Związku prof. Leszek Żukowski. Podczas rozmowy z autorem „Czasu honoru”, prowadzonej przez Dorotę Ko-man, znaną z działalności na rzecz propagowania kultury i czytelnictwa, oraz dyskusji z obecnymi na sali gośćmi, Jarosław Sokół szeroko opowiadał o swojej pracy twórczej, źródłach i inspiracjach oraz doświadczeniach ze współpracy z realizatorami serialu. Z kolei młode aktorki, bohaterki ostatniej serii filmu, podzieliły się z przybyłymi swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w realizacji tej produkcji oraz opisały wpływ obcowania z historią na planie filmowym na postrzeganie przez nie tamtych wydarzeń.
* * *
4 XI 2014 W CBW odbyło się uroczyste spotkanie zatytułowane „Garnizon Warszawa – wczoraj i dziś”, z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami tego wydarzenia było Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Centralna Biblioteka Wojskowa. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym kombatanci oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znaleźli się mie-dzy innymi: prof. dr hab. Tomasz Nałęcz – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gen. bryg. dr Wiesław Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa, dyr. Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Barbara Bańczak – Mysiak, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia, płk Mariusz Jachoł – repre-zentujący Szefa Zarządu P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ks. płk Jan Domian, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, płk Mariusz Kubarek – pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Woj-skowego, płk Mariusz Bednarz – Szef Oddziału Wychowawczego Dowództwa Garnizonu Warszawa, płk dypl. Tomasz Dominikowski – Dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego, ppłk An-drzej Ostrowski – zastępca Dowódcy Pułku Ochrony im. gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego, ppłk Leszek Szcześniak – dowódca Batalionu Re-prezentacyjnego Wojska Polskiego, st. bryg. Stanisław Sulenta, Prorektor – Zastępca Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, gen. dyw. Grzegorz Mozgawa – Prezes Zarządu Art- Security, Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Józef Koleśnicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, płk Włodzimierz Cieszkowski – Prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Za-chodzie, płk pil. Kazimierz Pogorzelski – prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Tadeusz Kurcyk – wiceprezes Związku Karpatczyków. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego, który przywitał gości, przywołując słowa patrona Bi-blioteki, Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Żołnierz żyje nie dla siebie, żyje on dla tych haseł, jakie ma wypisane na swym sztandarze: Ojczyzna i honor”. Po powitaniu odbyła się prezentacja książki dr. Czesława Witkowskiego „Gar-nizon Warszawa 1918-1939”, podczas której autor przedstawił swoje inspiracje, proces powstawania monografii oraz nakreślił zarys zadań i rolę, jaką odgrywał warszawski garnizon podczas XX-lecia międzywojennego. Tłem dla wypowiedzi były archiwalne materiały filmowe, przedstawiające życie co-dzienne Stolicy lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Następnie głos zabrał dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. dr Wiesław Grudziński, który opisał zebranym współczesną strukturę oraz zakres działań Garnizonu Warszawa. W kolejnym wystąpieniu płk Mariusz Kubarek, Pomocnik Dowódcy Garnizonu Warszawa ds. Ceremoniału Wojskowego, przedstawił historię powstania Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, jego symboliczne znaczenie oraz związane z nim ceremoniały. Doskonałą ilustracją ceremoniału obowiązującego w II Rzeczpospolitej była prezentacja kroniki, przedstawiającej uroczystą zmianę warty głównej przed budynkiem warszawskiej Komendy Miasta w 1937 roku. Pierwszą część spotkania zakończył Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-skiej, prof. dr hab. Tomasz Nałęcz, podkreślając znaczenie Święta Niepodle-głości i jego uroczystych obchodów, jako elementu łączącego II i III Rzeczpo-spolitą. W drugiej części uroczystości wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który wiązanką piosenek historyczno-patriotycznych nawią-zał do czasu walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości, budowania suwerennej państwowości po latach zaborów, utraconej następnie w wyniku II wojny światowej i odzyskanej w pełni dopiero dzięki przemianom 1989 roku. Uroczystości towarzyszyła wystawa „Garnizon Stołeczny – wczoraj i dziś”, ukazująca, obok części historycznej, aktualne jednostki podlegające Dowódz-twu Garnizonu Warszawa oraz ich zadania i dokonania. Bardzo ciekawym ele-mentem była także prezentacja umundurowania i wyposażenia żołnierzy Garnizonu Warszawa z okresu XX-lecia międzywojennego, przygotowana przez członków Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”.
* * *
4 XI 2014 4 listopada 2014 roku przypadła 220. rocznica Obrony Pragi. Było to ostatnie starcie zbrojne Insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatnia bitwa wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozegrana w obronie Warszawy 4 listopada 1794 roku. Większość wojsk broniących Pragi stanowiły oddziały litewskie, na które przypadł główny ciężar obrony umocnień przed nacierającymi siłami ro-syjskimi dowodzonymi przez Suworowa. Przy okazji upamiętnienia tej rocznicy Centralną Bibliotekę Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odwie-dzili goście z Litwy: prof. Valdas Rakutis z Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Żemaitisa, Pan Eduardas Bruskosas Kierownik działu historii wojskowej i archeologii Wielkiego Księstwa Litewskiego w Muzeum Wojskowym Litwy im. Witolda Wielkiego a także przedstawiciele grup rekon-strukcyjnych. Nasi goście wraz z reprezentującymi Centralną Bibliotekę Wojskową mgr. Marcinem Białasem - starszym kustoszem Ośrodka Informacji Naukowej oraz mgr. Marcinem Kamińskim - Kierownikiem Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO udali się na Cmentarz Kamionkowski, gdzie w towarzy-stwie Ambasadora Republiki Litewskiej Jego Ekscelencji Pana dra. Šarūnasa Adomavičiusa oraz Attaché Obrony Republiki Litewskiej Pana podpułkownika Rimantasa Jarmalavičiusa złożone zostały wieńce na symbolicznym grobie Generała Jakuba Jasińskiego, dowódcy frontu północnego obrony Pragi, który poległ w obronie ostatniego punktu oporu.
* * *
14 XI 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się konferencja nau-kowa „Bo Polska to Ty”. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników z całego kraju. Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Harcerstwa w Warszawie w partnerstwie z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie zorganizowali konferencję naukową „Bo Polska To Ty… - Patriotyczne Przesłania w Listach Olgi i Andrzeja Małkowskich”, która odbyła się w 95. rocznicę urodzin harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Wśród przybyłych znaleźli się między innymi: prof. Tomasz Nałęcz - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący Prezydenta RP Bronisła-wa Komorowskiego, Artur Kozłowski - Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentujący Marszałka Senatu Bogdana Borusewi-cza, Poseł Jadwiga Zakrzewska, Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Poseł Joanna Fabisiak - Zastępca Przewodniczą-cego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Ligia Krajewska - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Uczkiewicz, wiceprezes Naj-wyższej Izby Kontroli, reprezentujący Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, dr Zbigniew Włosowicz- zastępca Szefa BBN, reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Piotr Łukasz An-drzejewski - Sędzia Trybunału Stanu, Beata Biały - Radca Ministra Obrony Narodowej, reprezentująca podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Naro-dowej, Macieja Jankowskiego, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, gen. dyw. Jerzy Fryczyński - Rad-ca-Koordynator Dowódcy Generalnego, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni pil. Lecha Majewskiego, płk Mariusz Ko-paczewski, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Mieczysława Gocuła, płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa, gen. bryg. dr Wiesława Grudzińskiego, gen bryg. SW Paweł Nasiłowski Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego, płk SW Jarosław Góra, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Wię-ziennej, gen. bryg. SW Jacka Włodarskiego, red. Krzysztof Stępkowski, repre-zentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, ks. kpt. dr Andrzej Bieroza, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, dr Andrzej Czesław Żak - Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, płk Ryszard Oleszkowicz, reprezentujący Szefa Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kmdr Wiesław Banaszewski - Dziekan Korpu-su Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej, gen. bryg. Jerzy Lewitowicz - Doradca w Wojskowym Instytucie Technicznym Wojsk Lotni-czych, Teresa Hernik - Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr Marian Zalewski - Członek Zarządu Telewizji Polskiej, Jacek Kubielski - Sekretarz Generalny Naczelnej Organizacji Tech-nicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, Stanisław Śliwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, prof. dr hab. Tytus Karlikowski - Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Gośćmi specjalnymi były Panie: Grażyna Pikulska, cioteczna siostra Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz Tina Małkowska, wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich. Konferencja była niepowtarzalną okazją, aby zaprezentować dorobek harcer-stwa okresu II Rzeczypospolitej. Poprzez prezentację kolekcji listów Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu – w listach, zaprezen-towanych podczas konferencji mogliśmy zobaczyć ich troskę o sprawy spo-łeczne, harcerskie, a także starania o włączenie się do walki o niepodległą Pol-skę. To właśnie osobowość tych niezwykłych postaci wpłynęła w znaczący sposób na wychowanie kolejnych pokoleń harcerek i harcerzy. Muzeum Har-cerstwa przygotowało z okazji konferencji publikację „Bo Polska to Ty…” prezentującą opracowanie naukowe listów twórców harcerstwa, pochodzących ze zbiorów własnych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
* * *
18 XI 2014 Odbyła się 16 Aukcja Grafiki i Malarstwa na Rzecz Zwalczania Raka, którą – we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową – organizuje Stanisław Tołodziecki. Przybyłych gości przywitała zastępca dyrektora CBW, Beata Czekaj-Wiśniewska. Wzorem lat ubiegłych prof. Gabriel Wcisło wygłosił prelekcję na temat chorób nowotworowych, a Tomasz Winiarski wystąpił z recitalem gitarowym, w którym zaprezentował piosenki Jacka Kaczmarskiego. Licytację – ponad 90 prac – poprowadziła Jolanta Górska z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej – dwóch organizacji, którym przekazywany jest cały dochód uzyskany podczas Aukcji.
* * *
21 XI 2014 Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Wojskowej wzięli udział w uroczysto-ściach pogrzebowych, zmarłej 16 listopada 2014 r. Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, córki Patrona Biblioteki Marszałka Józefa Piłsudskiego, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Msza żałobna została odprawiona w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej w Warszawie, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkowskim. W imieniu Dyrekcji i pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej hołd Pani Jadwidze Piłsudskiej-Jaraczewskiej złożył Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński oraz przedstawiciele NSZZ Pracowników Wojska przy CBW: Stanisław Kołacz, Krystyna Koza i Joanna Zacharska.
* * *
23 – 28 XI 2014 W dniach 23 – 28 listopada 2014 roku, delegacja pracowników Centralnej Bi-blioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod kierunkiem Kierownika Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji Materiałów NATO STO w CBW, st. kustosza Marcina Kamińskiego, prowadziła kwerendy archiwalne w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie i National Archives w Kew (Londyn). Tematem prac badawczych była technika wojskowa w okresie II wojny światowej. Uzyskane materiały, nie znane dotychczas historykom, rzucają nowe, istotne światło na tę dziedzinę wojskowości. Ważnym elementem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami kierownictwa British Library w Londynie, największej biblioteki Zjednoczonego Królestwa. Delegacja CBW omówiła także w trybie roboczym wspólne przedsięwzięcia, które podjęte zostaną w przyszłym roku. Inicjatorem i organizatorem wyjazdu był dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński, członek Zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londy-nie, który pozostając w kraju koordynował przebieg prac. Należy dodać, że dr Jan Tarczyński i związana z nim grupa historyków techniki i dziennikarzy telewizyjnych, pracuje w Wielkiej Brytanii nad tematami wojskowo – technicznymi od 1985 roku.
* * *
24 XI 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej gościli przebywający na stażu w De-partamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, pracownicy Minister-stwa Obrony Ukrainy i Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy: mjr Maksim Gusak i pan Vitaliy Yakymchuk oraz towarzyszący im płk Paweł Lewandowski. W trakcie spotkania gościom zaprezentowane zostały, przygotowane specjalnie na tę okazję przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dział Zbiorów Specjalnych, materiały biblioteczne dotyczące historii muzyki w wojsku, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr wojskowych. Nasi goście zapoznali się także z zasa-dami funkcjonowania i działalnością CBW, przedstawionymi przez Krystynę Piwowarską, zastępcę dyrektora ds. Informacji Naukowej i Opracowań Zbio-rów.
* * *
25 XI 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia Rady do spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 gości reprezentujących władze państwowe i wojskowe oraz środowisko kobiet-żołnierzy, a także przedstawiciele innych służb munduro-wych oraz organizacji społecznych. Wśród nich znaleźli się między innymi: Tomasz Siemoniak - wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, Wanda Nowicka - wicemarszałek Sejmu RP, Jadwiga Zakrzewska – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska – poseł na Sejm RP, Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Naro-dowej, dr Zbigniew Włosowicz – zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Naro-dowego, gen. Mieczysław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskie-go, gen. dyw. Jerzy Fryczyński, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodza-jów Sił Zbrojnych, płk Mirosław Depko – zastępca szefa Biura Ochrony Rzą-du, Mirosława Boryczka – dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów, JE ks. bp. płk Mirosław Wola – ewangelicki biskup wojskowy, adm. floty Ryszard Łukasik – radca Ministra Obrony Narodowej, Beata Biały – radca Ministra Obrony Narodowej, Krzysztof Sikora – radca generalny-koordynator w pionie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Jerzy Gu-towski – dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Barbara Bańczak - Mysiak – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obron-nych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Infor-macji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia, dr Andrzej Czesław Żak – dy-rektor Centralnego Archiwum Wojskowego, Adam Martin – dyrektor Repre-zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dr Marian Zalewski – członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A., Zenon Jagiełło – przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska, Barbara Mroczkowska – przewodnicząca Sto-warzyszenia Rodzina Wojskowa. Spotkanie rozpoczął minister Maciej Jankowski, witając przybyłych, a następnie przekazał głos kmdr Bożenie Szubińskiej, przewodniczącej Rady ds. Kobiet w SZ RP, która zaprezentowała zebranym historię i dokonania Rady na przestrzeni 15 lat jej istnienia. W kolejnym wystąpieniu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podziękował kobietom służącym w Wojsku Pol-skim za ich wkład pracy i zaangażowanie na rzecz stworzenia nowoczesnej armii oraz wyraził nadzieję na zwiększanie z czasem liczebności i zakresu od-powiedzialności kobiet w polskich siłach zbrojnych. Przekazał również infor-mację o podjętych nowych decyzjach, mających ułatwić działania Rady ds. Kobiet. Następnie odbyła się ceremonia dekoracji medalami Ministra Obrony Narodo-wej pań służących w wojsku, której dokonali podsekretarz stanu w MON Ma-ciej Jankowski oraz Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł. Kolejnym punktem programu był panel, przedstawiający służbę w wojsku z punktu widzenia odbywających ją kobiet oraz występujące w związku z tym problemy natury prawnej, organizacyjnej i logistycznej, a także dokonane w ostatnich latach zmiany. Po zakończeniu panelu kmdr Bożena Szubińska, przewodnicząca Rady ds. Kobiet, wręczyła wyróżnienia i podziękowania oso-bom szczególnie zasłużonym dla środowiska kobiet w siłach zbrojnych oraz zaangażowanym w działania na rzecz równouprawnienia i eliminacji dyskry-minacji ze względu na płeć. Część oficjalną zakończyły wystąpienia gości: posłanek Jadwigi Zakrzewskiej i Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mie-czysława Gocuła, a także przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Barbary Mroczkowskiej, po których kmdr Bożena Szubińska odczytała listy okolicznościowe, jakie z okazji jubileuszu nadeszły do Rady z Kancelarii Pre-miera oraz od Podsekretarza Stanu w MON – Pani Beaty Oczkowicz. Spotkanie zakończył koncert galowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Uroczystość jubileuszowa zbiegła się w czasie z rozpoczęciem międzynarodo-wej kampanii przeciwko przemocy, która w dniach 25 listopada – 10 grudnia ma za zadanie zwrócić uwagę, w jak najszerszych kręgach społecznych, na problem przemocy wobec kobiet i uświadomić, że takie działanie winno być traktowane, jako pogwałcenie praw człowieka. Elementami towarzyszącymi obchodom były wystawy przedstawiające kobiety w Wojsku Polskim w aspektach historycznym i współczesnym oraz ekspozycja prac nagrodzonych w konkursie plastycznym 16 Festiwalu Twórczości Dzie-cięcej Kołobrzeg 2014 pt. „Kobieta żołnierz w dziejach Wojska Polskiego”.
* * *
3 XII 2014 W Centralnej Bibliotece Wojskowej, w ramach kursu doskonalącego pt. „O Niepodległą…Tradycje legionowe w kształtowaniu postaw pokolenia Ko-lumbów”, organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyj-no-Społecznych i Szkoleń, odbyło się seminarium dla dyrektorów, nauczycieli humanistów i wychowawców warszawskich szkół wszystkich etapów eduka-cji. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o Józefie Piłsudskim i tradycji Legionów Polskich w 80. Rocznicę śmierci Marszałka oraz 100. rocznicę po-wołania do życia I Brygady Legionów pod dowództwem Marszałka. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele szkół warszawskich: Szkoły Podsta-wowej nr 191, Szkoły Podstawowej nr 104, CV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 23, XXVI Liceum Ogólnokształ-cącego, Szkoły Przymierza Rodzin, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Pod-stawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa, Gimnazjum nr 36, Szkoły Podsta-wowej nr 314, Gimnazjum nr 104, Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi nr 82, Zespołu Szkół nr 125, Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167, Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich, Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego Cosi-nus oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji filmu pt. "Habent sua fata libelli – Księgi mają swoje losy", który przybliżył uczestnikom działalność naszej biblioteki. Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej przygotowali dla uczestników spotkania prezentacje zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, poświęconych Józefowi Piłsudskiemu oraz Legionom Polskim. Paweł Borysewicz, pracownik Działu Zbiorów Specjalnych CBW, przedsta-wił prezentację pt. "Legiony polskie w zbiorach specjalnych Centralnej Bi-blioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", zaś pracownik Działu Digitalizacji Zbiorów i Poligrafii CBW, pani Beata Dymczyk zapoznała wszystkich z Wojskową Biblioteką Cyfrową Zbrojownia w prezentacji pt. "WBC Zbrojownia nowoczesnym narzędziem w pracy nauczyciela". Całość spotkania uzupełniała wystawa eksponatowa pt. "Legionowy szlak do niepod-ległości w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej", przygotowana przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej.
* * *
9 XII 2014 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Auli Głównej Central-nej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uro-czyste spotkanie Dyrekcji i pracowników CBW z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie to, zorganizowane przez Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego i Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pra-cowników Wojska w CBW Stanisława Kołacza, zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Specjalnie na tę okazję przybyli również: Dariusz Młotkiewicz, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu ds. Infra-struktury w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Jerzy Gutowski, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, gen. dyw. Leszek Cwojdziński, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Tomasz Piekarski, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu War-szawa, kmdr Bożena Szubińska, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Wojskowej Służby Kobiet, mł. insp. Marek Gago, Komendant Komisaria-tu Rzecznego Policji w Warszawie, dr Wojciech Giermaziak, Dyrektor Głów-nej Biblioteki Lekarskiej, Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik Zarządu Woje-wództwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prof. Krzysztof Komorowski, Akademia Obrony Narodowej, prof. Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie rozpoczął Dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński, który powitał gości i przedstawił najważniejsze dokonania Biblioteki na przestrzeni 2014 roku. Następnie dr Wojciech Giermaziak przekazał dar od Głównej Biblioteki Le-karskiej dla CBW – pełnowymiarową reprodukcję słynnego obrazu Wojciecha Kossaka „Marszałek Piłsudski na kasztance”. W kolejnych wystąpieniach minister Dariusz Młotkiewicz oraz minister Beata Oczkowicz podziękowali dyrekcji i pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej za ich osiągnięcia oraz przekazali serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim ze-branym. Na zakończenie części oficjalnej ks. bp. Józef Guzdek wygłosił krót-ką homilię okolicznościową oraz złożył życzenia wszystkim obecnym oraz ich bliskim, po czym nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń indywidualnych, a następnie spotkanie przy wigilijnym stole. Uroczystość, której towarzyszyła wystawa planszowa przygotowana przez pracowników Biblioteki zatytułowana „Wigilie polskiego żołnierza”, uświetnił koncert kolęd w wykonaniu solistów i muzyków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
* * *
12 XII 2014 W CBW odbyła się prezentacja publikacji pt. „Pisz Pan Książkę” Zbigniewa Buczkowskiego, jednego z najbardziej znanych i lubianych polskich aktorów, odtwórcy ponad 200 ról filmowych i teatralnych. W spotkaniu, zorganizowanym przez Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa i Centralną Bibliotekę Wojskową, wzięło udział ponad 100 osób w tym litera-ci, aktorzy, środowiska wojskowe oraz młodzież szkolna. Po wprowadzeniu, którego dokonał ppłk Tomasz Cholewiński, szef Klubu DGW, rozpoczęła się część poświęcona prezentowanej książce. W jej trakcie Zbigniew Buczkowski opowiedział o swojej drodze do aktorstwa i doświad-czeniach związanych z pracą w tym zawodzie, a także opisał powody, które skłoniły go do napisania książki oraz nadania jej tytułu „Pisz Pan książkę”. Swoją wypowiedź autor urozmaicił wieloma anegdotami z działalności zawo-dowej, których ilustracją były fragmenty z książki oraz filmów, w których wystąpił. Całość spotkania zakończyła ożywiona dyskusja z bohaterem tego wydarze-nia, który następnie podpisał uczestnikom egzemplarze swojej publikacji.
* * *
30 XII 2014 Stan zbiorów: 710.877 jednostek bibliotecznych ogółem w tym: druki zwarte –333.757, druki ciągłe –154.686, mikrofilmy –1.666, CD-ROM – 387, dyskietki – 271, zbiory specjalne – 170.902, zbiory Wypożyczalni Sztabu Generalnego WP – 48.986 (druki zwarte – 35.580, druki ciągłe – 2032, druki sygnaturowane - 12.473).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych