Centralna Biblioteka Wojskowa
Obiekt monitorowany
OBIEKT MONITOROWANY

OBIEKTY MONITOROWANE OZNACZONE SĄ POWYŻSZYM SYMBOLEM


Administrator danych:

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, "Administrator"


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 109;cbw.iodo@ron.mil.pl


Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane w formie wizerunku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, mienia i osób znajdujących się na naszym terenie, a także ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a wobec pracowników jest realizowany w oparciu o art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możliwość przetwarzania danych pracowników wynika z przepisów prawa, dla pozostałych osób będzie to konsekwencją wejścia na monitorowany obszar


Okres przetwarzania:

3 miesiące (w przypadku zaistnienia incydentu dane mogą być przechowane dłużej przez okres ewentualnego postępowania).


Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, doradztwa prawnego oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.


Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.


UWAGA! Monitoring 360° obejmuje teren publiczny, wykraczający poza obiekt Administratora.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych