Centralna Biblioteka Wojskowa
dla czytelników i użytkowników

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW ZBIORÓW CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


Kto jest administratorem danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Czytelników i Użytkowników Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej łącznie: "Użytkownicy") jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, zwana dalej "Administratorem"


Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: cbw.iodo@ron.mil.pl, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników.


Jakie są cele przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać w następujących celach:

 • obsługi Użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, a także prowadzenie działalności kulturalnej.
 • prowadzenie korespondencji,
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością Administratora,
 • zarządzania wynikami pracy u Administratora,
 • zarządzania rozwojem zasobów Administratora,
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową za mienie Administratora, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora (w tym monitoring wizyjny),
 • zapewnienia obsługi Użytkowników, w tym administracyjnej oraz informatycznej (np. założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnego dostępu do katalogów Administratora),
 • przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom, z udziałem których Administrator prowadzi swoją działalność,
 • udostępniania danych Użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Jaka jest podstawą prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

 • przepis prawa - w zakresie obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj m.in.
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,
  • zarządzanie rozwojem zasobów Administratora.
  • w procesie realizacji czynności przez Administratora, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, jednostce nadrzędnej lub innej uprawnionej jednostce,

Jaki jest okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres realizacji czynności Administratora, a następnie przez okres przedawnieni roszczeń. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.


Komu przekazujemy dane osobowe
Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • jednostka nadrzędna, lub inna jednostka uprawniona na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim to wynika z tych przepisów.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych
Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu udostępniania przez Administratora jego zbiorów. Przekazane dane osobowe można przesłać innemu administratorowi danych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy cbw.iodo@ron.mil.pl.


Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze zbiorów Administratora. Skutkiem niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości korzystania ze zbiorów Administratora.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych