Centralna Biblioteka Wojskowa
SPECJALISTA DS. KADROWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWYCH W SEKCJI PERSONALNEJ

Podstawowy zakres zadań na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników CBW
 • realizowanie polityki kadrowej Dyrektora CBW, prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników CBW, w tym:
  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej,
  • prowadzenie Ewidencji Obsady Etatowej CBW,
  • prowadzenie rejestru akt personalnych, dokumentowanie nagród, awansów i przeszeregowań, a także rejestru odznaczeń pracowników CBW,
  • stałe monitorowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie absencji chorobowych, urlopowych i związanych z rodzicielstwem,
  • wydawanie skierowań na badania okresowe i kontrolne i prowadzenie ich rejestru,
  • przygotowywanie i wydawanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych,
  • współpraca przy sporządzaniu oraz prowadzenie dokumentacji umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia) dla zleceniobiorców współpracujących z CBW,
  • sporządzanie planów urlopów,
  • okresowe rozliczanie czasu pracy,
  • sporządzanie okresowych przeglądów kadrowych,
  • sporządzanie okresowych ocen pracowników,
  • weryfikacja i koordynowanie zakresów obowiązków pracowników CBW w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych,
 • stałe monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących CBW i inicjowanie wymaganych przez nie działań,
 • stała, bezpośrednia współpraca z jednostką nadzorującą działalność Biblioteki oraz oddziałem zabezpieczającym w zakresie bieżących spraw personalnych CBW,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie kształtowania struktury etatowej CBW,
 • współpraca z jednostką nadrzędną w zakresie wyróżniania pracowników CBW odznaczeniami,
 • stała współpraca z komórkami wewnętrznymi i samodzielnymi specjalistami związkami zawodowymi, a także specjalistami świadczącymi usługi na rzecz CBW,
 • kompleksowa obsługa w zakresie wydawania decyzji kierownictwa CBW,
 • pełnienie funkcji administratora w systemie PFRON,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań etatowo-kadrowych,
 • opracowywanie propozycji zmian etatowych CBW,
 • współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji regulaminów wewnętrznych,
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kwestiach dotyczących ich zatrudnienia w CBW.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kadry i płace, prawo pracy, zarządzanie personelem),
 • przynajmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowo-płacowym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomości innych przepisów dotyczących pracy (BHP, ochrony ppoż., ochrony informacji niejawnych, wewnętrznych uregulowań resortowych),
 • dobra znajomości pakietu MS OFFICE w szczególności programów MS Word i Excel,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zwiększone umiejętności interpersonalne - łatwość komunikacji (w tym przekazywania wiedzy) oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, a szczególnie w resorcie obrony narodowej,
 • praktyczna znajomość programu SEWonline.

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, samodzielnej, zorganizowanej i odpornej na stres. Niezbędna jest umiejętność poszukiwania i selekcji informacji oraz analizy i rozwiązywania problemów.


Oferujemy:

 • Ciekawą i stałą pracę w zgranym zespole
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje)
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15 sierpnia 2019 r.
Proponowana data zatrudnienia: 1 września 2019 r.

UWAGA: rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Aplikację zawierającą CV z wyszczególnionym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres cbw.rekrutacja@ron.mil.pl.
W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.
Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.
Ogólne zasady rekrutacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej [LINK]

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych