Centralna Biblioteka Wojskowa
Proces rekrutacji

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w CBW prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego  klauzulę  o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa), oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych dokumentów (wyrażenia zgody). 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej.”

 

na adres: e-mail cbw.rekrutacja@ron.mil.pl
(aplikacje przesyłane na inne adresy  e-mail Biblioteki nie będą brane pod uwagę)

 

lub adres:     

 

Centralna Biblioteka Wojskowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja”.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydaci  zaproszeni na rozmowę zobowiązani będą  do zgłoszenia się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dostarczenia następujących  dokumentów:  
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach i szkoleniach,
oraz  wypełnienia kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja ds. rekrutacji zgodnie z "Procedurą rekrutacji pracowników"

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych