Centralna Biblioteka Wojskowa
Egzemplarz obowiązkowy

Zgodnie z decyzją Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Centralnej Bibliotece Wojskowej egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów jawnych materiałów bibliotecznych oraz Nr 339/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie zasad i trybu przekazywania Centralnej Bibliotece Wojskowej egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów jawnych materiałów bibliotecznych, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zobowiązane są do bezpłatnego przekazywania do Centralnej Biblioteki Wojskowej wydawanych przez siebie jawnych materiałów bibliotecznych.

Przez określenie „jawne materiały biblioteczne”, należy rozumieć publikacje wykonane dowolną techniką i przeznaczone do użytku lub rozpowszechniania w wojsku na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

1. piśmiennicze, takie jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe;
2. graficzne i graficzno-piśmiennicze, takie jak: mapy, plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty;
3. audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, takie jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze;
4. zapisane na nośnikach elektronicznych.

Obowiązkowi, nadsyłania wydawnictw podlegają także:
1. kolejne wydania tego samego dzieła;
2. poszczególne mutacje gazet i czasopism, w tym również poszczególne wersje językowe;
3. wydania bibliofilskie;
4. reprinty dzieł wcześniej już publikowanych;
5. tytuły, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takie, które utraciły charakter niejawny;
6. wykonane w całości lub częściowo za granicą.

Egzemplarze obowiązkowe materiałów bibliotecznych wydawca jest zobowiązany przekazać Bibliotece w ciągu 30 dni od dnia opublikowania.

załączniki:

Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Centralnej Bibliotece Wojskowej egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów jawnych materiałów bibliotecznych (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 260 z 2006 r.)

Decyzja Nr 339/MON z 30 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu przekazywania Centralnej Bibliotece Wojskowej egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów jawnych materiałów bibliotecznych (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166 z 2007 r.).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych